Reverse romanization challenge game #2

A forum for game threads.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

<ꞵ ꝺ ỻ ꞅ> just show up as little empty boxes for me, so hopefully the results I've gotten by copying and pasting them into Google are correct.

a b ꞵ c d ꝺ e f g ᵹ ȝ h ƕ i l ỻ m n o p r s ꞅ t u ȣ v ƿ y z ȥ

/p b t d k g/ <p b t d c g>
/f v s z x ɣ/ <f v ꞅ ȥ h ȝ>
/t͡s d͡z/ <s z>
/m n ŋ/ <m n ᵹ>
/β̞ ɹ l̥ l j ʍ w/ <ꞵ ꝺ ỻ l y ƕ ƿ>
/r/ <r>

/i y u/ <i u ȣ>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

Next:
a å b c č d ð e ė ę f g h i į j k l m n o p q r ṛ s š t ʈ u v ṿ w ẘ x y z þ
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 480
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a å b c č d ð e ė ę f g h i į j k l m n o p q r ṛ s š t ʈ u v ṿ w ẘ x y z þ

An "alien" interpretation:

<č> /ǂ/
<m n> /ɸ̞̃ ɹ̥̃/
<p þ t ʈ c k> /ɸ̞ θ̞ ɹ̥ ɹ̠̊ ɻ̊ χ̞/
<b ð d r ṛ g> /ʙ̊ r̪̊ r̥ r̠̊ ɽ̊ ʀ̥/
<f s š j h> /ɸ s s̠ ʎ̝̊ ħ~ʜ/
<l į w ẘ> /l̥ j̊ ɰ̊ w̥/

<i u> /i̥ u̥/
<ė ę> /e̥ ɘ̥̃/
<e o> /ɛ̥ ɔ̥/
<a å> /æ̥ ɑ̥/

Aa Ʌʌ Bb ʘꙩ ʘ̣ꙩ̣ Cc Zz Ee Ɛɛ Ǝə # Gg G̣g̣ Ğğ Ğ̣ğ̣ Hh Xx X̣x̣ İi Iɪ Ll Kk Qq Pp P̣p̣ Oo Ɔɔ Ωω Rr Tt Dd Uu Ɯɯ Ʊʊ Ww

Ğula#a biqəğl x̣edgʌ cɪp̣ɛzd, bia rωlqɪbğ̣ rɔꙩdʌ hɛlgi rɛzd.
Celə#a zodg̣ʌ qwɪx bʌlhux̣ɛzd, hʊğ̣g aqɯh rɔꙩdʌ g̣ɔhoptɛzd.
Rɛzdɛ rbωꙩ̣ɪ ğʊl x̣eɯrzəpcɪ.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

Aa Ʌʌ Bb ʘꙩ ʘ̣ꙩ̣ Cc Zz Ee Ɛɛ Ǝə # Gg G̣g̣ Ğğ Ğ̣ğ̣ Hh Xx X̣x̣ İi Iɪ Ll Kk Qq Pp P̣p̣ Oo Ɔɔ Ωω Rr Tt Dd Uu Ɯɯ Ʊʊ Ww

/p pʼ b t tʼ~θʼ d k kʼ g q ʔ/ <p p̣ b t ꙩ̣ d g g̣ k q #>
/θ s ʃ x xʼ χ χʼ h/ <ꙩ z c ğ ğ̣ x x̣ h>
/l w/ <l w>
/r/ <r>

/i ɯ u/ <i ɯ u>
/ɪ ɯ̽ ʊ/ <ɪ ω ʊ>
/e ɤ o/ <e ə o>
/ɛ ʌ ɔ/ <ɛ ʌ ɔ>
/a/ <a>

<Ğula#a biqəğl x̣edgʌ cɪp̣ɛzd, bia rωlqɪbğ̣ rɔꙩdʌ hɛlgi rɛzd.>
/xulaʔa biqɤxl χʼedkʌ ʃɪpʼɛsd | bia rɯ̽lqɪbxʼ rɔθdʌ hɛlki rɛsd/

<Celə#a zodg̣ʌ qwɪx bʌlhux̣ɛzd, hʊğ̣g aqɯh rɔꙩdʌ g̣ɔhoptɛzd.>
/ʃelɤʔa sodkʼʌ qwɪχ bʌlhuχʼɛsd | hʊxʼk aqɯh rɔθdʌ kʼɔhoptɛsd/

<Rɛzdɛ rbωꙩ̣ɪ ğʊl x̣eɯrzəpcɪ.>
/rɛsdɛ rbɯ̽θʼɪ xʊl χʼeɯrsɤpʃɪ/

Next:
a e h i j k l m n p r s t w
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a e h i j k l m n p r s t w

/m n/ ⟨m n⟩
/p t k ʔ/ ⟨p t k h⟩
/s/ ⟨s⟩
/ɹ l j w/ ⟨r l j w⟩

/ɨ/ ⟨i⟩
/ə/ ⟨e⟩
/ä/ ⟨a⟩

Next:
a ą b c ċ ć d e ę f g ǵ h ħ i j k ḱ l ł m n ń ñ o p r s ṡ ś t u w y z ż ź dz dż dź
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ą b c ċ ć d e ę f g ǵ h ħ i j k ḱ l ł m n ń ñ o p r s ṡ ś t u w y z ż ź dz dż dź

/p b t d c ɟ k g ʔ/ <p b t d ḱ ǵ k g h>
/f v s z ʂ ʐ ɕ ʑ x ɣ/ <f w s z ṡ ż ś ź ħ ł>
/t͡s d͡z ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ t͡ɕ d͡ʑ/ <c dz ċ dż ć dź>
/m n ɲ ŋ/ <m n ń ñ>
/l j/ <l j>
/r/ <r>

/i ɨ u/ <i y u>
/e o/ <e o>
/ɛ̃ ɔ̃/ <ę ą>
/a/ <a>

Next:
a á b d e é h i k l m n ñ o ó ø r s š ş t ţ u w ẃ y
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a á b d e é h i k l m n ñ o ó ø r s š ş t ţ u w ẃ y
/m n ɲ/ ⟨m n ñ⟩
/p t t̠͡ʃ k/ ⟨b t ţ k⟩
/s ʃ ʂ h/ ⟨s ş š h⟩
/l j ɰ w/ ⟨l y ẃ w⟩
/ɾ ɽ/ ⟨d r⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e ø o/ ⟨é ø ó⟩
/ɛ ɔ/ ⟨e o⟩
/æ ɒ/ ⟨á a⟩

Next:
a á æ ǽ b d ð e é f g h i í j k l ł m n ŋ o ó ø ǿ p r s t þ u ú v y ý z ’
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á æ ǽ b d ð e é f g h i í j k l ł m n ŋ o ó ø ǿ p r s t þ u ú v y ý z ʼ

/p b t d k g ʔ/ <p b t d k g ʼ>
/f v θ ð s z h/ <f v þ ð s z h>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/l ɫ j/ <l ł j>
/r/ <r>

/i iː y yː u uː/ <i í y ý u ú>
/e eː ø øː o oː/ <e é ø ǿ o ó>
/æ æː/ <æ ǽ>
/ɑ ɑː/ <a á>

Next:
a ã b c d e ë f ḟ g h i î l ł m n ñ o ö p r s t u û w x y z
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ã b c d e ë f ḟ g h i î l ł m n ñ o ö p r s t u û w x y z
/m n ŋ/ ⟨m n ñ⟩
/p b t d k ɡ ʔ/ ⟨p b t d c g x⟩
/ɸ f s z ɬ ɣ h/ ⟨ḟ f s z ł r h⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩

/i ᵻ ᵿ u/ ⟨i î û u⟩
/e ə̃ o/ ⟨e ã o⟩
/œ ʌ/ ⟨ö ë⟩
/ä/ ⟨a⟩

Next:
a ā ⱥ e f g ġ h i j k ḵ l ł m n ṅ ṉ o p s ş t ⱦ u v

⟨Iłu asifinakut ḵaġapoġⱥ eġoḵimila pavaku suⱦaşⱥ. Iluⱦi pakikeḵalak sajehaseḵ ajasuṅu kałāliafoḵa, goġfut sinaġoġa alifohasaki kaġmutu isⱥ iveġnah tehufikoġa.⟩
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ā ⱥ e f g ġ h i j k ḵ l ł m n ṅ ṉ o p s ş t ⱦ u v

/p t k q/ <p t k ḵ>
/f θ s ɬ ʃ x χ h/ <f ⱦ s ł ş g ġ h>
/m n ŋ ɴ/ <m n ṅ ṉ>
/l j w/ <l j v>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/æ/ <ⱥ>
/a ɒ/ <a ā>

/iɬu asifinakut qaχapoχæ eχoqimila pawaku suθaʃæ || iluθi pakikeqalak sajehaseq ajasuŋu kaɬɒliafoqa | xoχfut sinaχoχa alifohasaki kaχmutu isæ iweχnah tehufikoχa/
<Iłu asifinakut ḵaġapoġⱥ eġoḵimila pavaku suⱦaşⱥ. Iluⱦi pakikeḵalak sajehaseḵ ajasuṅu kałāliafoḵa, goġfut sinaġoġa alifohasaki kaġmutu isⱥ iveġnah tehufikoġa.>

Next:
a b c ç d e f g h i j k l ł m n ñ o p r s š t u w y ÿ z ż
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 480
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a b c ç d e f g h i j k l ł m n ñ o p r s š t u w y ÿ z ż

<m n ñ> /m n ɲ/
<p t š c k> /p t t͡s t͡ɕ k/
<b d ż j g> /b d d͡z d͡ʑ g/
<f s z ç h> /f s z ɕ h/
<w y ÿ> /β j ɰ/
<r l ł> /r l ʎ/
<a e i o u> /a e i o u/

a á à b c ç s č š s̄ z e é è d f g h i í k l ł m n n̄ ň o ó ò ø q r t u ú ʉ w x y
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á à b c ç s č š s̄ z e é è d f g h i í k l ł m n n̄ ň o ó ò ø q r t u ú ʉ w x y

/b t d k g q/ <b t d k g q>
/f θ s ʂ ɕ x h/ <f z s s̄ š x h>
/t͡s ʈ͡ʂ t͡ɕ/ <c ç č>
/m n ɲ ŋ/ <m n ň n̄>
/l ɫ j w/ <l ł y w>
/r/ <r>

/i y u/ <í ʉ ú>
/ɪ ʊ/ <i u>
/e ø ɤ o/ <é ø á ó>
/ɛ ʌ ɔ/ <e a o>
/a~æ ɑ ɒ/ <è à ò>

Next:
a b c ć d e ë f g h i j k ḱ l ḷ m n o ö p r ṛ s t u w z
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a b c ć d e ë f g h i j k ḱ l ḷ m n o ö p r ṛ s t u w z
/m n/ ⟨m n⟩
/p b t d c k ɡ/ ⟨p b t d ḱ k g⟩
/t͡s t̠͡ʃ d̠͡ʒ/ ⟨c ć j⟩
/f v s z h/ ⟨f w s z h⟩
/l ɭ/ ⟨l ḷ⟩
/ɾ ɽ/ ⟨r ṛ⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e ø ɤ o/ ⟨e ö ë o⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
a ä ă b c ç d e f g ġ h ⱨ i k ⱪ l m n ṅ o ö p r s ş t u ü v w y z ⱬ
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ä ă b c ç d e f g ġ h ⱨ i k ⱪ l m n ṅ o ö p r s ş t u ü v w y z ⱬ

/p b t d k g q ɢ/ <p b t d k g ⱪ ġ>
/f v s z ʃ ʒ x h/ <f v s z ş ⱬ ⱨ h>
/t͡s t͡ʃ/ <c ç>
/m n ŋ/ <m n ṅ>
/l j w/ <l y w>
/r/ <r>

/i y u/ <i ü u>
/e ø o/ <e ö o>
/ə/ <ă>
/æ/ <ä>
/ɑ/ <a>

Next:
a ä b ƀ c č d ð e ë f g ǥ h ħ i ï j k l ł m n o ö p q r s š t ŧ u ü v w x y ÿ z ž
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 480
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a ä b ƀ c č d ð e ë f g ǥ h ħ i ï j k l ł m n o ö p q r s š t ŧ u ü v w x y ÿ z ž

<p t k q h> /p t k q ʔ/
<ŧ c č ħ> /tʰ t͡s t͡ʃ ʔ͡h~h/
<b d g> /b d g/
<ƀ ð ǥ> /bʱ dʱ gʱ/
<f s š x> /f s ʃ x/
<v z ž> /v z ʒ/
<w l ł r j> /w l l̤ r j/

<a e i o u y> /a e i o u ɨ/
<ä ë ï ö ü ÿ> /a̤ e̤ i̤ o̤ ṳ ɨ̤/

Next: Ötzgandìchta

a b ch d e è pf g i ì k l n o ö q r wr t tz u ü

Pfatzöngatèch idagiq tzepfan anba wratz tzanded lègdinì tüknai atrek qechwrun.
Dü anpfech tzilike gonöon. Tatzlüì andiwr qon daitzug nö.
Öwrletbu kèklab tonu deritqe otnil chülwre.
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

Ötzgandìchta

a b ch d e è pf g i ì k l n o ö q r wr t tz u ü
/N/ ⟨n⟩
/p b t d k ɡ kʷ/ ⟨p b t d k g q⟩
/p̪͡f t͡s/ ⟨pf tz⟩
/x/ ⟨ch⟩
/ɹ l/ ⟨wr l⟩
/r/ ⟨r⟩

/i~j ɪ ʏ u~w/ ⟨i ì ü u⟩
/e œ o/ ⟨e ö o⟩
/æ ɑ/ ⟨è a⟩

Pfatzöngatèch idagiq tzepfan anba wratz tzanded lègdinì tüknai atrek qechwrun.
/p̪͡fɑt͡sœŋɡɑtæx idɑɡikʷ t͡sep̪͡fɑn ɑmbɑ ɹɑt͡s t͡sɑnded læɡdinɪ tʏknɑj ɑtrek kʷexɹun ‖/
Dü anpfech tzilike gonöon. Tatzlüì andiwr qon daitzug nö.
Öwrletbu kèklab tonu deritqe otnil chülwre.
/dʏ ɑɱp̪͡fex t͡silike ɡonœon ‖ tɑt͡slʏɪ ɑndiɹ kʷon dɑit͡suɡ nœ ‖ œɹletbu kæklɑb tonu deritkʷe otnil xʏlɹe ‖/

Next:
a b d dy e ɛ g gw gy ƣ ƣw ƣy h i k kw ky l ly m n ny o ɔ p q qw ɋ ɋw s sy t ty u w x xw xy y z zy
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a b d dy e ɛ g gw gy ƣ ƣw ƣy h i k kw ky l ly m n ny o ɔ p q qw ɋ ɋw s sy t ty u w x xw xy y z zy

/p b t d c ɟ k g kʷ gʷ q ɢ qʷ ɢʷ/ <p b t d ky gy k g kw gw q ɋ qw ɋw>
/s z ʃ ʒ ç ʝ x ɣ xʷ ɣʷ h/ <s z sy zy xy ƣy x ƣ xw ƣw h>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <ty dy>
/m n ɲ/ <m n ny>
/l j ʎ w/ <l y ly w>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/ɛ ɔ/ <ɛ ɔ>
/a/ <a>

Next:
a â b d ḏ ð e ê f g h i k l m n ṉ o ô p r s t ṯ u þ
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a â b d ḏ ð e ê f g h i k l m n ṉ o ô p r s t ṯ u þ
/m n ɲ/ ⟨m n ṉ⟩
/p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ/ ⟨p b t d ṯ ḏ k g⟩
/f θ ð s h/ ⟨f þ ð s h⟩
/ɹ l/ ⟨r l⟩

/i~j u~w/ ⟨i u⟩
/e ə o/ ⟨e â o⟩
/ä/ ⟨a⟩
/äɪ äʊ/ ⟨ê ô⟩

Next:
A Ǎ E Ě Ǝ H I Ǐ K Ҝ L Ƚ M N Ŋ P S Ś Ṡ T Ṫ U Ǔ W X Ӿ Y ˒
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 480
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

A Ǎ E Ě Ǝ H I Ǐ K Ҝ L Ƚ M N Ŋ P S Ś Ṡ T Ṫ U Ǔ W X Ӿ Y
a a̰ e ḛ ə h i ḭ k q l lˤ m n ŋ p s ʃ sˤ t tˤ u ṵ β x ħ j

<p t ṫ k ꝁ> /p t tˤ k q/
<s ṡ ś x Ӿ h> /s sˤ ʃ x ħ h/
<m n ŋ> /m n ŋ/
<w l ł y> /β l lˤ j/
<a ǎ e ě ə i ǐ u ǔ> /a a̰ e ḛ ə i ḭ u ṵ>


a á b b̄ c ç d e é ê f f̄ g ɢ h ʜ i í î j k ƙ q l m m̄ n ñ o ó ô p r ŕ s ś t u ú v v̄ w w̄ x x̄ y z ʘ mʘ ʘ̄ mʘ̄ ! n! !! n!!
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a á b b̄ c ç d e é ê f f̄ g ɢ h ʜ i í î j k ƙ q l m m̄ n ñ o ó ô p r ŕ s ś t u ú v v̄ w w̄ x x̄ y z ʘ mʘ ʘ̄ mʘ̄ ! n! !! n!!

/m mː n ɲ/ ⟨m m̄ n ñ⟩
/p b bː t d k ɡ q ɢ/ ⟨p b b̄ t d k g q ɢ⟩
/ɠ̊/ ⟨ƙ⟩
/t̠͡ʃ d͡ʒ ȶ͡ɕ/ ⟨c j ç⟩
/f fː v vː s z ʃ r̝˗ʲ h/ ⟨f f̄ v v̄ s z ś ŕ h⟩
/l j w wː/ ⟨l y w w̄⟩
/r ʜ/ ⟨r ʜ⟩
/k͡s kːs/ ⟨x x̄⟩
/ʘ̃ ʘ̃ː ǃ̃ ‼̃/ ⟨mʘ mʘ̄ n! n!!⟩
/ʘ ʘː ǃ ‼/ ⟨ʘ ʘ̄ ! !!⟩

/i ɪ ɨ ʊ u/ ⟨í i î u ú⟩
/e ə o/ ⟨é ê ó⟩
/ɛ ɔ/ ⟨e o⟩
/a ä ɒ/ ⟨á a ô⟩

Next:
a A b c d D e E f g h i I j k l m n N o O p r R s S t T u U v w y z Z aʷ aʸ eʸ oʷ oʸ
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 480
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a A b c d D e E f g h i I j k l m n N o O p r R s S t T u U v w y z Z aʷ aʸ eʸ oʷ oʸ

<m n N> /m n ɳ/
<p b t d T D c j k g> /p b t d ʈ ɖ c ɟ k g/
<f v s z S Z h> /f v s z ʂ ʐ h/
<w l r R y> /w l ɾ ʗ j/
<a A e E i I o O u U> /ɜ a ɛ e ɪ i ɔ o ʊ u/
<aʷ aʸ eʸ oʷ oʸ> /ɜu̯ ɜi̯ ɛi̯ ɔu̯ ɔi̯/


a á à ai ái ài b bb c cc cx ç j d dd e é è ei éi èi g h ħ i í ì ı k kk l m n ng o ó ò oi ói òi p q qq s t x z ż

Lákkí èixtèngaçı noqòi mézèiddà. Jıkeina lábbé gécxèná bainıt keħccì xèti qòi me datòçèqa micıt héqqa qòi żi zèiddà.
Post Reply