Reverse romanization challenge game #2

A forum for game threads.
User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3924
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by qwed117 »

/p p̼ b b̼ t d k g ɣ ʔ/ <p p̈ b bv b̈ t d k g g̈ ħ >
/t͡s t͡ʃ d͡ʒ t͡ʂ dʐ> <c ch zh tr dr>
/ɸ f β s z~ʒ ʃ ʂ ʐ h/ <pf f bv s z sh sz szh h>
/r j/ <rr j>
/l ɬ m n ɲ ŋ/ <l lh m n nh ng>

/a æ~ʲa~ɜ ʌ e~eɪ̯ ɛ~ʲɛ~ʲe~ʲɜ i ɔʊ̯~o aʊ̯ u ɨ/ <a æ v e ɘ i o ɒ u y> *all dialectal variation
/l̩ ɬ̩ m̩ n̩ ɲ̩ ŋ̩/ <l lh m n nh ng>
/V˩ V˩˥ V˥˩ V˥ /<V V́ V̀ Ṽ>

Next:

a ai aĩ au aui aũ aə aə̃ b b̄ c d d̄ e ei eĩ eu eui g g̃ h i ĩ k m m̃ n ñ o oi oĩ ô ôĩ p p̄ q r s t t̄ u w y z
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

The SqwedgePad
Anonymous999
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 67
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ai aĩ au aui aũ aə aə̃ b b̄ c d d̄ e ei eĩ eu eui g g̃ h i ĩ k m m̃ n ñ o oi oĩ ô ôĩ p p̄ q r s t t̄ u w y z

/m n/ m n
/ᵐb ⁿd/ m̃ ñ
/p b t d k ɡ ʔ/ p b t d k g h
/ɸ β θ̠ ð̠ s z x ɣ/ p̄ b̄ t̄ d̄ s z c ḡ
/j w ʁ̞/ y w q
/ɾ/ r

/i ĩ y u ũ/ i ĩ u ô ôĩ
/ɪ ɪ̃ ʏ ʊ ʊ̃/ ei eĩ eui oi oĩ
/e ø o/ e eu o
/ɛ ɛ̃ œ ɔ ɔ̃/ ai aĩ aui au aũ
/ä ɐ ɐ̃/ a aə aə̃

Next:
a æ b c͟h d e f g h i j k l m n n͟g o œ p r s ß t t͟s ꜩ u ᵫ v w z
A Æ B C͟H D E F G H I J K L M N N͟G O Œ P R S ẞ T T͟S Ꜩ U ꙆE V W Z

ꙆE → if connected to be capital letter ⟨ᵫ⟩
Ʒ ʒ → alternated version of ⟨Z z⟩
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a æ b c͟h d e f g h i j k l m n n͟g o œ p r s ß t t͟s ꜩ u ᵫ v w z

<p t t͟s c͟h k> /pʰ tʰ t͡sʰ c͡çʰ kʰ/
<b d ꜩ j g> /p t t͡s c k/
<f v s ß z h> /f v sʰ s z h/
<w l r> /w l r/

<i ᵫ u> /i y u/
<e œ o> /e ø o/
<æ a> /æ ɑ/

a b p p̊ pm p̊m̊ mp m̊p̊ m m̊ k k̥ kŋ k̥ŋ̊ ŋk ŋ̊k̥ ŋ ŋ̊ e w g g̊ c c̊ cñ c̊ñ̥ ñc ñ̥c̊ ñ ñ̥ d d̥ dń d̥ń̥ ńd ń̥d̥ d d̥ s s̊ y ẙ ʎ ʎ̊ ł ł̥ i g g̊ t t̥ tn t̥n̊ nt n̊t̥ n n̊ ʀ ʀ̊ ʀɴ ʀ̊ɴ̊ ɴʀ ɴ̊ʀ̊ ɴ ɴ̊ l l̥ ʟ ʟ̊ r r̊
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8119
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

I'm assuming the fact that the pairs <d d̥> and <g g̊> are both listed twice is a mistake.

a b p p̊ pm p̊m̊ mp m̊p̊ m m̊ k k̥ kŋ k̥ŋ̊ ŋk ŋ̊k̥ ŋ ŋ̊ e w g g̊ c c̊ cñ c̊ñ̥ ñc ñ̥c̊ ñ ñ̥ d d̥ dń d̥ń̥ ńd ń̥d̥ s s̊ y ẙ ʎ ʎ̊ ł ł̥ i t t̥ tn t̥n̊ nt n̊t̥ n n̊ ʀ ʀ̊ ʀɴ ʀ̊ɴ̊ ɴʀ ɴ̊ʀ̊ ɴ ɴ̊ l l̥ ʟ ʟ̊ r r̊

/p pʷ t̪ t̪ʷ t tʷ c cʷ k kʷ ḵ ḵʷ/ <p p̊ d d̥ t t̥ c c̊ k k̥ ʀ ʀ̊>
/ᵐp ᵐpʷ ⁿt̪ ⁿt̪ʷ ⁿt ⁿtʷ ᶮc ᶮcʷ ᵑk ᵑkʷ ᵑḵ ᵑḵʷ/ <mp m̊p̊ ńd ń̥d̥ nt n̊t̥ ñc ñ̥c̊ ŋk ŋ̊k̥ ɴʀ ɴ̊ʀ̊>
/s sʷ ɬ ɬʷ/ <s s̊ ł ł̥>
/m mʷ n nʷ ɲ ɲʷ ŋ ŋʷ ŋ̱ ŋ̱ʷ/ <m m̊ n n̊ ñ ñ̥ ŋ ŋ̊ ɴ ɴ̊>
/ᵖm ᵖmʷ ᵗn̪ ᵗn̪ʷ ᵗn ᵗnʷ ᶜɲ ᶜɲʷ ᵏŋ ᵏŋʷ ᵏŋ̱ ᵏŋ̱ʷ/ <pm p̊m̊ dń d̥ń̥ tn t̥n̊ cñ c̊ñ̥ kŋ k̥ŋ̊ ʀɴ ʀ̊ɴ̊>
/ʋ ʋʷ l lʷ j ɥ ʎ ʎʷ ɰ w ʟ ʟʷ/ <b w l l̥ y ẙ ʎ ʎ̊ g g̊ ʟ ʟ̊>
/r rʷ/ <r r̊>

/ɨ/ <i>
/ə/ <e>
/a/ <a>

Next:
a b c d ḍ ḏ ď e ę ė ê f g h i j k l m n o ǫ ȯ ô p q r s t ṭ ṯ ť u v w x y z
Anonymous999
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 67
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a b c d ḍ ḏ ď e ę ė ê f g h i j k l m n o ǫ ȯ ô p q r s t ṭ ṯ ť u v w x y z

/m n/ ⟨m n⟩
/p pʰ t tʰ ʈ ʈʰ k kʰ/ ⟨b p d t ḍ ṭ g k⟩
/ʈ͡ʂ ʈ͡ʂʰ ȶ͡ɕ ȶ͡ɕʰ/ ⟨ḏ ṯ ď ť⟩
/f v s z ɕ ʑ x ɣ h/ ⟨f v s z c j x q h⟩
/ɹ l j w/ ⟨r l y w⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e ẽ o õ/ ⟨e ę o ǫ⟩
/ɛ œ ʌ ɔ/ ⟨ê ȯ ė ô⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
a æ b c d ḋ e ê f g h i ĭ ī j k l m n ŋ o ŏ ô ø p r ṛ s š t ṫ u ŭ ü ū v w y z ž
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 330
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by VaptuantaDoi »

a æ b c d ḋ e ê f g h i ĭ ī j k l m n ŋ o ŏ ô ø p r ṛ s š t ṫ u ŭ ü ū v w y z ž

/m n/ <m n>
/p b t ʈ ɖ k g/ <p b t d ḋ k g>
/tθ dð ts ʈʂ ɖʐ ɟʝ/ <t ṫ c z ž j>
/f s ʂ ʐ h/ <f s š ṛ h>
/ʋ l j ɰ ʁ/ <v l y r w>

/i ĩ y ỹ ɨ ɨ̃ ɯ ɯ̃ u ũ/ <i iŋ ü üŋ ī īŋ ĭ ĭŋ u uŋ>
/e õ ø ø̃ ə ə̃ ɤ ɤ̃ o õ/ <e eŋ ø øŋ ŏ ŏŋ ū ūŋ ŭ ŭŋ>
/ɛ ɛ̃ œ œ̃ a ã ɑ ɑ̃ ɒ ɒ̃/ <æ æŋ ê êŋ a aŋ ô ôŋ o oŋ>

Next:
a aa b bb bbb d dd ddd ee i ii k kk m mm mmm n nn nnn ŋ ŋŋ ŋŋŋ o pp t tt uu
User avatar
GoshDiggityDangit
sinic
sinic
Posts: 231
Joined: 18 Dec 2018 21:27
Location: Misawa AFB, Aomori, Japan
Contact:

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by GoshDiggityDangit »

a aa b bb bbb d dd ddd ee i ii k kk m mm mmm n nn nnn ŋ ŋŋ ŋŋŋ o pp t tt uu

/m mː mːː n nː nːː ŋ ŋː ŋːː/ <m mm mmm n nn nnn ŋ ŋŋ ŋŋŋ>
/p pː b bː t tː d dː k kː/ <p pp b bb t tt d dd k kk>
/ʙ r/ <bbb ddd>
/ɰ j/ <o ee>

/i iː u uː/ <i ii u uu>
/a aː/ <a aa>

/namaːŋ ʙiɰaj jariːmːː/ <namaaŋ bbbioaee eeariimmm>
Next, please...

A Ā Æ Ǣ C Č E Ē F I Ī J K L Ł M N Ŋ O Ō P Q R S Š T U Ū X
"Coffee is an azimuthal polar map that you to map back to a sphere and then you can map it to any projection you desire."
http://catran.cailab.net/wordpress/
Anonymous999
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 67
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

A Ā Æ Ǣ C Č E Ē F I Ī J K L Ł M N Ŋ O Ō P Q R S Š T U Ū X

/m n ŋ/ ⟨M N Ŋ⟩
/p t k ʔ/ ⟨P T K Q⟩
/t͡s t̠͡ʃ/ ⟨C Č⟩
/f s ɬ ʃ x ɣ h/ ⟨F S Ł Š J R X⟩
/l j w/ ⟨L XI XU⟩

/iː ɪ ʊ uː/ ⟨Ī I U Ū⟩
/e o/ ⟨E O⟩
/ɛː/ ⟨Ǣ⟩
/æ a ɑː/ ⟨Æ A Ā⟩
/ɛɪ ɔʊ/ ⟨Ē Ō⟩

Next:
a b e g h i k o p r s t u v x
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 330
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by VaptuantaDoi »

a b e g h i k o p r s t u v x

/p t k/ <p t k>
/β s ʃ x ɣ/ <b s x h g>
/w r/ <v r>
/i y u ɛ a/ <i u o e a>

Next:
a c e g i k m o q s u w y
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a c e g i k m o q s u w y

<c k q> /t͡s* k k͡p*/
<s> /s/
<m> /N/ - assimilates to following consonant, typically /m/ before a rounded vowel, /n/ otherwise
<y g w> /j* ɰ w*/

*Main dialect, others can have /t~kʲ~c/ for <c>, /kʷ~p~ɓ/ for <q>, /z/ for <y> or /v/ for <w>

<i e a o u> /i e a o u/

a á ai ái ay áy au áu b bh br c d dh dr e é f g gh gr h i j k kh kł l ł m n o ó oa óa ø ǿ p ph pł r ɍ s t th tł u v w y z
Anonymous999
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 67
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a á ai ái ay áy au áu b bh br c d dh dr e é f g gh gr h i j k kh kł l ł m n o ó oa óa ø ǿ p ph pł r ɍ s t th tł u v w y z

/m n~ŋ/ ⟨m n⟩
/p pʰ b t tʰ d k kʰ ɡ/ ⟨p ph b t th d k kh g⟩
/p͡ɸˡ t͡ɬ k͡ʟ̝̊/ ⟨pł tł kł⟩
/ɸ~f β~v θ ð s ɬ z ɮ~l x~χ ɣ~ʁ/ ⟨f bh c dh s ł z l h gh⟩
/ɹ j ɰ w/ ⟨r j v w⟩
/ɾ/ ⟨ɍ⟩
/ʙ r ʀ̟/ ⟨br dr gr⟩

/i ɯ u/ ⟨i y u⟩
/ɪ ɨ̞ ɯ̽ ʊ/ ⟨é ǿ óa ó⟩
/ɛ œ ʌ ɔ/ ⟨e ø oa o⟩
/æ~ɐ ä~ɑ/ ⟨á a⟩
/æj æɰ æw ɑj ɑɰ ɑw/ ⟨ái áy áu ai ay au⟩

Next:

a á b c č ć d dz dž dź e é f g ǵ h i í j k ḱ l ĺ m n ń o ó p r s š ś t u ú v y ý z ž ź
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8119
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á b c č ć d dz dž dź e é f g ǵ h i í j k ḱ l ĺ m n ń o ó p r s š ś t u ú v y ý z ž ź

/p b t d c~c͡ç ɟ~ɟ͡ʝ k g/ <p b t d ḱ ǵ k g>
/f v s z ʂ ʐ ɕ ʑ h/ <f v s z š ž ś ź h>
/t͡s d͡z ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ t͡ɕ d͡ʑ/ <c dz č dž ć dź>
/m n ɲ/ <m n ń>
/l j ʎ/ <l j ĺ>
/r/ <r>

/i iː ɨ ɨː u uː/ <i í y ý u ú>
/e eː o oː/ <e é o ó>
/a aː/ <a á>

Next:
a á à â b c ċ d ḍ e é è ê f g ġ h ḥ i í ì î j k l ḷ m n ṇ o ó ò ô p q r ṛ s ṣ t ṭ u ú ù û v w x ẋ y z ẓ
Anonymous999
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 67
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a á à â b c ċ d ḍ e é è ê f g ġ h ḥ i í ì î j k l ḷ m n ṇ o ó ò ô p q r ṛ s ṣ t ṭ u ú ù û v w x ẋ y z ẓ

/m n̪ ɳ/ ⟨m n ṇ⟩
/p b t̪ d̪ ʈ ɖ k ɡ q ɢ ʔ/ ⟨p b t d ṭ ḍ c g ċ ġ k⟩
/ȶ͡ɕ ȡ͡ʑ/ ⟨q j⟩
/f v s̪ z̪ ʂ ʐ χ ʁ h ɦ/ ⟨f v s z ṣ ẓ ẋ ḥ x h⟩
/ʋ ɫ̪~l̪ ɭ j/ ⟨w l ḷ y⟩
/ɾ̪ ɽ/ ⟨r ṛ⟩

/i ˈi ɪ ˈɪ u ˈu ʊ ˈʊ/ ⟨i í ì î u ú ù û⟩
/e ˈe ɛ ˈɛ o ˈo ɔ ˈɔ/ ⟨e é è ê o ó ò ô⟩
/æ ˈæ ɑ ˈɑ/ ⟨a á à â⟩

Next:
a ə b c č d e ɛ f g ǧ h ȟ i ï ɩ k ǩ l m n ŋ o ɔ p r s š t u ü ʋ w y z ž
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8119
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ə b c č d e ɛ f g ǧ h ȟ i ï ɩ k ǩ l m n ŋ o ɔ p r s š t u ü ʋ w y z ž

/p b t d c ɟ k g/ <p b t d ǩ ǧ k g>
/f v s z ʃ ʒ ç ʝ h/ <f w s z š ž ȟ y h>
/t͡s t͡ʃ/ <c č>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/l j w/ <l ï ü>
/r/ <r>

/i u/ <i u>
/ɪ ʊ/ <ɩ ʋ>
/e o/ <e o>
/ɛ ɔ/ <ɛ ɔ>
/ɐ/ <ə>
/a/ <a>

Next:
a ä å b c ĉ d e ę f g ĝ h ĥ i į j ĵ k l m n ƞ o ǫ p q r ř s ŝ t u ü ů v w ŵ x y ŷ z ȣ
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 330
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by VaptuantaDoi »

a ä å b c ĉ d e ę f g ĝ h ĥ i į j ĵ k l m n ƞ o ǫ p q r ř s ŝ t u ü ů v w ŵ x y ŷ z ȣ

/m n ɲ/ <m n ƞ>
/p b t d c ɟ k ɡ/ <p b t d ĉ ĝ k g>
/tθ dð ts dz tʃ dʒ/ <c z q j x ĵ>
/f v s ʃ ç ʝ x/ <f v s ŝ ĥ ř h>
/w wː l r j jː/ <w ŵ l r y ŷ>

/i ɨ u e ə o ɛ ɜ ɔ a/ <i ü u e ä o ę į ǫ a>
/au̯ ou̯ yu̯/ <å ȣ ů>

Next:
a b d g g̃ i j l m n ñ ŋ u w x y þ
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8119
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a b d g g̃ i j l m n ñ ŋ u w x y þ

/p t c k/ <b d g̃ g>
/θ s h/ <þ x j>
/m n ɲ ŋ/ <m n ñ ŋ>
/l j w/ <l y w>

/i u/ <i u>
/a/ <a>

Next:
a b c d đ e é è f g h i j k l m n o ó ò p q r s t u v w ẅ x y z ȝ
Anonymous999
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 67
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a b c d đ e é è f g h i j k l m n o ó ò p q r s t u v w ẅ x y z ȝ

/m n/ ⟨m n⟩
/p b t~t̠͡ʃ d k ɡ/ ⟨p b t d c~k~q g⟩
/d̠͡ʒ k͡s~ɡ͡z/ ⟨j~g x⟩
/f v s~ʃ z ɣ~ç~j~ŋ h~∅/ ⟨f v s~c z ȝ h⟩
/ɫ ɹ̠ʷ ʍ w/ ⟨l r ẅ w⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/eɪ̯ ə əʊ̯/ ⟨é è ó⟩
/ɛ ɔ/ ⟨e o⟩
/æ ɒ/ ⟨a ò⟩

Next:
a ae ai b bh c ch d dh e ea ei eo f fh g gh h i ia io l ll m mh n ng nn o oi p ph r rh s sh t th ts u ua v z
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8119
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ae ai b bh c ch d dh e ea ei eo f fh g gh h i ia io l ll m mh n ng nn o oi p ph r rh s sh t th ts u ua v z

/p b t d k g/ <p b t d c g>
/f v θ ð s z ʂ ʐ x ɣ h/ <fh f th dh sh s rh r ch gh h>
/p͡ɸ b͡β t͡s d͡z/ <ph bh ts z>
/m n ɲ ŋ/ <m n nn ng>
/l ʎ~j w w̃/ <l ll v mh>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

/iə̯ iu̯ uə̯/ <ia io ua>
/ei̯ eə̯ eu̯ oi̯/ <ei ea eo oi>
/ai̯ aə̯/ <ai ae>

Next:
a b c ç d ḓ e f g h i î j k l ł m n o p ṕ q r ȓ s t ṱ u û v w x y z
jimydog000
greek
greek
Posts: 485
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by jimydog000 »

a b c ç d ḓ e f g h i î j k l ł m n o p ṕ q r ȓ s t ṱ u û v w x y z

/m n/<m n>
/p b t ʈ d ɖ k g q/<p b t ṱ d ḓ k g q>
/f v s z x h/<f v s z x h>
/t͡s c͡ç ɟ͡ʝ/<c ç j>
/l ɫ ɾ j w/<l ł r y w>
/ʙ̥ r/<ṕ ȓ>

/ɪ i ʊ u/<i î u û>
/e o/<e o>
/a/<a>

Next:

a b c d dh e ø ę g gh h i k l m n o ơ p q r s t ts th u ư v w x y z
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a b c d dh e ø ę g gh h i k l m n o ơ p q r s t ts th u ư v w x y z

<i y u> /i y u/
<e ø o> /e ø o/
<a> /a/
<ę ơ ư> /æ̃ ɒ̃ ɵ̃/

<m n> /m n/
<p b t d ts c k g q> /p b t d t͡s t͡ʃ k g kʷ/
<v th dh s z x gh h> /f θ ð s z ʃ ʝ~v~vʲ~∅* x~h/
<l r w> /l r w/

*/ʝ/ with /i e/, /v/ with /u o ɵ̃/, /vʲ/ with /y ø/, /∅/ with /a æ̃ ɒ̃/; lengthens vowel in the case of /∅/.

Ghęk dhomyc dęcøk døbam? Hęnęb taca køcgøbdi! Cęcbøgubidhde geiq ghugę kưdhith gơkcøęb pębghę bacgodhhøqda? Ked ødedhę awcơ iưbkic ac dę ug? A cęhưhtsøl edkưp kathęg ghøtsę cotha.

/æ̃:k ðomyt͡ʃ dæ̃t͡ʃøk døbam | hæ̃næ̃b tat͡ʃa køt͡ʃgøbdi | t͡ʃæ̃t͡ʃbøgubiðde geikʷ vugæ̃ kɵ̃ðiθ gɒ̃kt͡ʃøæ̃b pæ̃bæ̃: bat͡ʃgoðhøkʷda | ked ødeðæ̃ awt͡ʃɒ̃ iɵ̃bkit͡ʃ at͡ʃ dæ̃ ug | a t͡ʃæ̃hɵ̃ht͡søl edkɵ̃p kaθæ̃g vʲøt͡sæ̃ t͡ʃoθa/

a á à ã c ç e é è ẽ g h i í ì ĩ j k k̂ l n ø q s u ú ù v w x x̂ '

X̂an híhwex̂invi xugi eklé çlunqinla inx̂i cévun anùn. Jen'ge in'wix̂e klek̂ánĩnvjìn cùçù x̂ø'uk̂èn vjusjunàsge. Sléwennu enk̂asàn çli úvlún 'egí. Vaxwu qgíẽ çén xànnigín. Vún wúe ga xugi eklé çin xanùn!
Post Reply