Reverse romanization challenge game #2

A forum for game threads.
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a à b c d e ę f ḟ g ģ h i į j k l m n o p q* r s t ţ u ů v* w x y z* þ*

/a ɤ b~w c d~l e ã ɸ h̪͆ g~w ɟ~j h i ẽ j k l m n o p k* r s t t͡s u ɯ b~w* w x y s* h̪͆~s*/
* loanwords only, /q v z θ/ are borrowed as /k b~w s h̪͆~s/.
<p t ţ c k q*> /p t t͡s c k k*/
<b v* d ģ g> /b~w b~w* d~l ɟ~j g~w/
<f ḟ þ* s z* x h> /ɸ h̪͆ h̪͆~s* s s* x h/
<w l r j> /w l r j/

<i y ů u> /i y ɯ u/
<e a à o> /e a ɤ o/
<į ę> /ẽ ã/

a ã ãã ă c c' cŭ cŭ' d ð e ẽ f g gă gŭ găŭ h hă hŭ hăŭ i ĩ ĭ j jŭ k kă kŭ kăŭ k' kă' kŭ' kăŭ' kh' l m n o õ p p' þ r ř rr s š šŭ t t' θ u ũ ŭ z ž žŭ ’ ’ŭ ‘ ‘ĭ

Šišušẽrẽ4os rrinius bẽstos Kh'ukalu žŭl gŭẽt aũarst2a siř ã. Šišušẽrẽ4os hõŭlftos ã šŭultus žŭl, uŭu kăŭ'ããnst fããn šišušẽrẽ4os hõŭlftos šŭultus. Lãã žŭl pẽrk'2os žŭl timp2us aũarstontos lãã.

Numbers = reduplication of syllable, e.g. pẽrk'2os is pronounced as pẽrk'pẽrk'os.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8119
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ã ãã ă b c c' cŭ cŭ' d ð e ẽ f g gă gŭ găŭ h hă hŭ hăŭ i ĩ ĭ j jŭ k kă kŭ kăŭ k' kă' kŭ' kăŭ' kh' l m n o õ p p' þ r ř rr s š šŭ t t' θ u ũ ŭ z ž žŭ ’ ’ŭ ‘ ‘ĭ

/p b ɓ t tʼ d k kʼ g kʷ kʷʼ gʷ q qʼ ɢ qʷ qʷʼ ɢʷ ʡ ʡʷ ʔ ʔʲ/ <p b p' t t' d k k' g kŭ kŭ' gŭ kă kă' gă kăŭ kăŭ' găŭ ’ ’ŭ ‘ ‘ĭ>
/f θ ð s z ʃ ʒ ʃʷ ʒʷ x xʷ ħ ħʷ/ <f θ ð s z š ž šŭ žŭ h hŭ hă hăŭ>
/t͡θʼ t͡ʃ t͡ʃʼ d͡ʒ t͡ʃʷ t͡ʃʼ d͡ʒʷ k͡xʼ/ <þ c c' j cŭ cŭ' jŭ kh'>
/m n/ <m n>
/l ɻ/ <l r>
/r̝/ <ř>
/r/ <rr>

/i ĩ u ũ/ <i ĩ u ũ>
/ɪ ʊ/ <ĭ ŭ>
/e ẽ o õ/ <e ẽ o õ>
/ɐ/ <ă>
/a ã ãː/ <a ã ãã>

<Šišušẽrẽ4os rrinius bẽstos Kh'ukalu žŭl gŭẽt aũarst2a siř ã. Šišušẽrẽ4os hõŭlftos ã šŭultus žŭl, uŭu kăŭ'ããnst fããn šišušẽrẽ4os hõŭlftos šŭultus. Lãã žŭl pẽrk'2os žŭl timp2us aũarstontos lãã.>
/ʃiʃuʃẽɻẽɻẽɻẽɻẽos rinius bẽstos k͡xʼukalu ʒʷl gʷẽt aũaɻstaɻsta sir̝ ã || ʃiʃuʃẽɻẽɻẽɻẽɻẽos xõʊlftos ã ʃʷultus ʒʷl | uʊu qʷʼãːnst fãːn ʃiʃuʃẽɻẽɻẽɻẽɻẽos xõʊlftos ʃʷultus || lãː ʒʷl pẽɻkʼpẽɻkʼos ʒʷl timptimpus aũaɻstontos lãː/
[ʃiˈʃuʃẽˌɻẽɻẽˌɻẽɻẽˌos ˈriniˌus ˈbẽstos ˈk͡xʼukaˌlu ʒʷl̩ gʷẽt ˈaw̃aɻˌstaɻsta sir̝ ã || ʃiˈʃuʃẽˌɻẽɻẽˌɻẽɻẽˌos ˈxõwlftos ã ˈʃʷultus ʒʷl̩ | ˈuwu qʷʼãːnst fãːn ʃiˈʃuʃẽˌɻẽɻẽˌɻẽɻẽˌos ˈxõwlftos ˈʃʷultus || lãː ʒʷl̩ ˈpẽɻkʼpẽɻˌkʼos ʒʷl̩ ˈtimptimˌpus ˈaw̃aɻˌstontos lãː]

Next:
a b c d đ e é f g h i í j ĵ k l m ṃ n o ó p q r s ś š ŝ t ŧ u ú ü v w x y ý z ȝ
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a b c d đ e é f g h i í j ĵ k l m ṃ n o ó p q r s ś š ŝ t ŧ u ú ü v w x y ý z ȝ
a b ʈ͡ʂ d dʱ e E pʰ g h i I j ɰ k l m ɓ n o O p gʱ ʗ s z sʰ zʱ t tʰ u U ø bʱ w kʰ ɘ Ǝ ɖ͡ʐ ɦ

/m n/ <m n>
/p b pʰ bʱ ɓ t d tʰ dʱ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ k g kʰ gʱ ʔ/ <p b f v ṃ t d ŧ đ c z k g x q ∅>
/s z sʰ zʱ h ɦ/ <s ś š ŝ h ȝ>
/w ʗ l j ɰ/ <w r l j ĵ>

/i I ɘ Ǝ u U/ <i í y ý u ú>
/e E ø o O/ <e é ü o ó>
/a/ <a>

Dialect 1: /i I ɘ Ǝ u U e E o O pʰ bʱ tʰ dʱ kʰ gʱ sʰ zʱ/ [i əi ɨ əɨ u əu e iə o uə pʰ bʱ tʰ dʱ kʰ gʱ sʰ zʱ]
Dialect 2: /i I ɘ Ǝ u U e E o O pʰ bʱ tʰ dʱ kʰ gʱ sʰ zʱ/ [ɪ i ə ɨ ʊ u ɛ e ɔ o ɸ β θ ð x ɣ ç ʝ]

a ā ȧ b b̄ p d d̄ t c ç e ē ė f v h ı ī i j k l l m m̄ n n̄ ŋ o ø r r̄ r s z u ʉ x g g
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8119
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ā ȧ b b̄ p d d̄ t c ç e ē ė f v h ı ī i j k l l m m̄ n n̄ ŋ o ø r r̄ r s z u ʉ x g g

/p b ɓ t d ɗ k g/ <p b b̄ t d d̄ k g~g>
/f v s z x h/ <f v s z x h>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <ç c>
/m mˀ n nˀ ŋ/ <m m̄ n n̄ ŋ>
/l j/ <l~l j>
/r rˀ/ <r~r r̄>

/iː/ <i>
/ɪ ɪː ʉ̞ː ʊ/ <ı ī ʉ u>
/eː/ <ė>
/ɛ ɛː ɞː ɔ/ <e ē ø o>
/æː/ <ȧ>
/a aː/ <a ā>

Certain letters may be written in blue for emphasis. Compare with the practice of rubrication.

Next:
a b c e g h i j k l m n o p q r s t u w x ẍ y z ɂ
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 330
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by VaptuantaDoi »

a b c e g h i j k l m n o p q r s t u w x ẍ y z ɂ
/vɔ pu ki pa kɔ rɔ si sɔ ka ri pɛ kɛ ru pi va rɛ su sa vu pɔ ku ra vi sɛ vɛ/

Consonants: /p k v s r/
Vowels: /i u ɛ ɔ a/
Strict CV syllable structure

Syllables:

Code: Select all

   /p k v s r/
/i/  p c y i l
/u/  b x u s o
/ɛ/  m n ɂ z r
/ɔ/  w g a j h
/a/  e k q t ẍ


Next:
a b d c e f g h i j k l m n o p 46 q r s t u v w x y z
(46 is a single character)
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a b d c e f g h i j k l m n o p 46 q r s t u v w x y z

This language originally had a minimalist inventory with a few unusual features.

/m n p t k s l/ were written as in IPA, while /ʡ ħ/ were written <6 4>.
Vowels: /a e i ɒ u ɤ ʉ/, written as <a e i o u w y>.

At one point, the pharyngeals reduced to glottals, except when geminated. These then combined with consonants when adjacent to them, and were eliminated intervocalically.

m6 m4 > mˀ m̊ > ɓ m
n6 n4 > nˀ n̊ > ɗ n
p6 p4 > p' pʰ > ɓ pʰ
t6 t4 > t' tʰ > ɗ tʰ
k6 k4 > k' kʰ
s6 s4 > s' sʰ > t͡s' s
h6 h4 > h h
l6 l4 > lˀ l̥ > ɾ ɬ

Geminated pharyngeals reduced to a single pharyngeal sound transcribed /Q/, realized variably as one of [ħ ʡ ʡ͡ħ ʜ ʕ ∅] depending on dialect and allophony. In addition, due to three voiceless velar stops /k kʰ k'/, /k'/ may be backed, shifting to /q ~ q'/ but not merging with /Q/, or /kʰ/ may be fronted, being realized as /cʰ ~ c͡ç/. The /ɾ/ coming from shortened /l/ by glottalization also can be realized as /d ~ ɗ/ when word initial.

Vowels /a e i ɒ u ɤ ʉ/ were also affected by pharyngeals: i > e, e ɤ > a, u ʉ > o; the new rounded mid vowel is written as <v>.

Recent loans also contain the phoneme /ŋ/, which until then was only found as an allophone of /m n/ adjacent to velars.

The new phonology at this point:
/m n ŋ/ <m n g>
/p ɓ pʰ t ɗ tʰ t͡s' k k̠' k̟ʰ Q/ <p b f t d c z k q x 46>
/s ɬ h/ <s j h>
/ɾ l/ <r l>

/a e i ɒ u ɤ ʉ o/ <a e i o u w y v>

a à á b bh c ch d dh ð e è é f g gh h i ì í j k kh l ll ł m mh n ng nh o ò ó s t th v x
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8119
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a à á b bh c ch d dh ð e è é f g gh h i ì í j k kh l ll ł m mh n ng nh o ò ó s t th v x

/b bʱ t tʰ d dʱ k kʰ g gʱ/ <b bh t th d dh k kh g gh>
/f θ s ʃ h/ <f ð s x h>
/t͡ʃ t͡ʃʰ/ <c ch>
/m̥ m n̥ n ŋ/ <mh m nh n ng>
/l ɫ j ʎ w/ <l ł j ll v>

/i˧ i˩ i˥/ <i ì í>
/e˧ e˩ e˥ o˧ o˩ o˥/ <e è é o ò ó>
/a˧ a˩ a˥/ <a à á>

Next:
a ä b c č d e ë f g h i ï j k l m n ñ o ö p q r s š t u ü v w x y ÿ z ž
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/m n ŋ/ <m n ñ>
/p t t͡s t͡ʃ k/ <p t c č k>
/b d d͡z~z d͡ʒ~ʒ g/ <b d z ž q>
/f s ʃ x h~ʔ/ <f s š x h>
/v ɣ/ <v g>
/j w/ <j w>

/i i̤ ɨ ɨ̤ u ṳ/ <i ï y ÿ u ü>
/e e̤ o o̤/ <e ë o ö>
/a a̤/ <a ä>


a ái iá iái b bh c ch d dh e o ói ié iéi g gh h i aí íe aíe ï j jh k kh l m mh n nh ng ngh p ph r t th u oú úi oúi iú iúo iúi oúo ü ä -

Nghiáile raíchte mhighóidüin gedhóiph. Na bhelkáir piághdhién maíng, jhäol mniárngo nüegh, diékhïoúl müinhe gáiraktiéch na raíchte gedhóiph.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8119
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ái iá iái b bh c ch d dh e o ói ié iéi g gh h i aí íe aíe ï j jh k kh l m mh n nh ng ngh p ph r t th u oú úi oúi iú iúo iúi oúo ü ä -

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f v θ ð s z x ɣ h/ <ph bh th dh ch jh kh gh h>
/t͡s d͡z/ <c j>
/m̥ m n̥ n ŋ̊ ŋ/ <mh m nh n ngh ng>
/ɹ l/ <r l>

/i ḭ u ṵ/ <i ï u ü>
/e o/ <e o>
/a a̰/ <a ä>

/iə̯ ɐ̯i ɐ̯iə̯ ui̯ i̯u ɐ̯u i̯ui̯ i̯uə̯ ɐ̯ui̯ ɐ̯uə̯/ <íe aí aíe úi iú oú iúi iúo oúi oúo>
/i̯e i̯ei̯ oi̯/ <ié iéi ói>
/ai̯ i̯a i̯ai̯/ <ái iá iái>

<-> is used as a punctuation mark.

<Nghiáile raíchte mhighóidüin gedhóiph. Na bhelkáir piághdhién maíng, jhäol mniárngo nüegh, diékhïoúl müinhe gáiraktiéch na raíchte gedhóiph.>
/ŋ̊i̯ai̯le ɹɐ̯iste m̥iɣoi̯dṵin geðoi̯f || na velkai̯ɹ pi̯aɣði̯en mɐ̯iŋ | za̰ol mni̯aɹŋo nṵeɣ | di̯exḭɐ̯ul mṵin̥e gai̯ɹakti̯es na ɹɐ̯iste geðoi̯f/

Next:
a à b c ç d e è f g h i ì j k l ł m n o ò p q r s t u ù v w x y z
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

shimobaatar wrote: 07 Feb 2021 19:48 a ái iá iái b bh c ch d dh e o ói ié iéi g gh h i aí íe aíe ï j jh k kh l m mh n nh ng ngh p ph r t th u oú úi oúi iú iúo iúi oúo ü ä -

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f v θ ð s z x ɣ h/ <ph bh th dh ch jh kh gh h>
/t͡s d͡z/ <c j>
/m̥ m n̥ n ŋ̊ ŋ/ <mh m nh n ngh ng>
/ɹ l/ <r l>

/i ḭ u ṵ/ <i ï u ü>
/e o/ <e o>
/a a̰/ <a ä>

/iə̯ ɐ̯i ɐ̯iə̯ ui̯ i̯u ɐ̯u i̯ui̯ i̯uə̯ ɐ̯ui̯ ɐ̯uə̯/ <íe aí aíe úi iú oú iúi iúo oúi oúo>
/i̯e i̯ei̯ oi̯/ <ié iéi ói>
/ai̯ i̯a i̯ai̯/ <ái iá iái>

<-> is used as a punctuation mark.

<Nghiáile raíchte mhighóidüin gedhóiph. Na bhelkáir piághdhién maíng, jhäol mniárngo nüegh, diékhïoúl müinhe gáiraktiéch na raíchte gedhóiph.>
/ŋ̊i̯ai̯le ɹɐ̯iste m̥iɣoi̯dṵin geðoi̯f || na velkai̯ɹ pi̯aɣði̯en mɐ̯iŋ | za̰ol mni̯aɹŋo nṵeɣ | di̯exḭɐ̯ul mṵin̥e gai̯ɹakti̯es na ɹɐ̯iste geðoi̯f/

Next:
a à b c ç d e è f g h i ì j k l ł m n o ò p q r s t u ù v w x y z

Interesting idea. I was thinking of something closer to Irish... /a i ɯ u/ are attested fully, but the mid vowels are a mess.

a ái iá iái b bh c ch d dh e o ói ié iéi g gh h i aí íe aíe ï j jh k kh l m mh n nh ng ngh p ph r t th u oú úi oúi iú iúo iúi oúo ü ä -
ˤaˤ ˤaʲ ʲaˤ ʲaʲ b β t͡ʃ ʃ d z ˤɤˤ ˤoˤ ˤoʲ ʲɤˤ ʲeʲ g ɣ h ʲiʲ ˤiʲ ʲiˤ ˤiˤ j d͡ʒ ʒ k x l m β̃ n z̃ ŋ ɣ̃ p ɸ ɾ t s ˤɯˤ ˤuʲ ˤɯʲ ʲuʲ ʲɯˤ ʲuˤ ʲɯʲ ˤuˤ w ʕ ʔ
Nghiáile raíchte mhighóidüin gedhóiph. Na bhelkáir piághdhién maíng, jhäol mniárngo nüegh, diékhïoúl müinhe gáiraktiéch na raíchte gedhóiph.
[j̃alʲə ɾˤeʂˤtˤə ɥ̃iɣɞdʲwinʲ ɢəzˤoɸʲ. na wˤʌɫqæɾʲ pʲaʁzʲənˤ mˤeɲ, ʐʕoɫ mnʲaɾˤɴə nwˤʌʁ, dʲəɣɣulʲ mɥiz̃ˤə ɢaɾʲaqtʲəʂ na ɾˤeʂˤtˤə ɢəzˤoɸʲ.]

<m n> /m n/
<p t c k q> /p t t͡s k k͡p/
<b d ç g x> /b d d͡z g g͡b/
<f s ł h> /f s ɬ h/
<v z> /v z/
<w l r j> /w l r j/

<a e i o u y> /a e i o u y/
<à è ì ò ù> /ɔa̯ iɛ̯ ɛi̯ ɔu̯ øy̯/

a á æ b bl c cł c̣ d dl e é ė f g gl h x ł xł i í j jl k kł l ll l̠ m n n̠ o ó œ p pl r r̠ s z t tł ẓ u ú v w y !*

*Used mostly as phrase separation, but is also often pronounced.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8119
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á æ b bl c cł c̣ d dl e é ė f g gl h x ł xł i í j jl k kł l ll l̠ m n n̠ o ó œ p pl r r̠ s z t tł ẓ u ú v w y !

/p b pˡ bˡ t d c ɟ k g/ <p b pl bl t d c j k g>
/f v θ ð s z ɬ ɮ x ʟ̝̊ h/ <f v c̣ ẓ s z ł ll x xł h>
/t͡ɬ d͡ɮ c͡ʎ̝̊ ɟ͡ʎ̝ k͡ʟ̝̊ g͡ʟ̝/ <tł dl cł jl kł gl>
/m n ɳ/ <m n n̠>
/l ɭ j w/ <l l̠ y w>
/ɾ ɽ/ <r r̠>

/i iː u uː/ <i í u ú>
/e eː o oː/ <e ė o ó>
/ə/ <œ>
/ɛ ɛː/ <æ é>
/a aː/ <a á>

<!> is primarily used as a punctuation mark, but may also be "pronounced as"/used to represent a common phrase-final particle.

Next:
a æ ä å â b c d e ę ė f g h i į ı j k l m n o œ ö ø ô p q r s t u ü ů û v w x y z
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a æ ä å â b c d e ę ė f g h i į ı j k l m n o œ ö ø ô p q r s t u ü ů û v w x y z

<m n g> /m n ŋ/
<p b t d c j k q> /p ɓ t ɗ t͡s ɖ͡ʐ k q/
<f s z x h> /ɸ s z χ h/
<v l r y w> /β l ɽ j ɰ/

<i û u ɪ e o æ å a> /i ʉ u ɘ e o ɛ ɔ a/
<ė ö ę ô ä â> /iɘ̯ uɘ̯ ɪa̯ ʊa̯ ɛa̯ ɔa̯/
<ü į ø œ ů> /iu̯ əi̯ oi̯ eu̯ əu̯/

a ã p p̃ c c̃ d t t̃ e ẽ f g h h̃ k k̃ l m n n̈ o õ ö q q̃ r r̈ s w x y
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 330
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by VaptuantaDoi »

a ã p p̃ c c̃ d t t̃ e ẽ f g h h̃ k k̃ l m n n̈ o õ ö q q̃ r r̈ s w x y

/p pː t tː ts tsː tʃ tʃː k kː ʔ/ <p p̃ t t̃ c c̃ k k̃ q q̃ g>
/m n ŋ/ <m n n̈>
/f s x h hː/ <f s x h h̃>
/l ɾ r j ɰ w/ <l d r y r̈ w>

/ɯ u e ɤ o æ a/ <ẽ ö e õ o ã a>Next:
a á à ã b bɡ d dɡ e é è ẽ ɡ i í ì ĩ j k kɡ l lɡ m mɡ n nɡ o ó ò õ r rɡ s sɡ t tɡ w
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8119
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á à ã b bɡ d dɡ e é è ẽ ɡ i í ì ĩ j k kɡ l lɡ m mɡ n nɡ o ó ò õ r rɡ s sɡ t tɡ w

/b bˤ t d tˤ dˤ k kˤ/ <b bg t tg d dg k kg>
/s sˤ/ <s sg>
/m mˤ n nˤ/ <m mg n ng>
/l lˤ j w ʕ̞/ <l lg j w g>
/r rˤ/ <r rg>

/i iː ĩː/ <i í ĩ>
/ɪ/ <ì>
/e eː ẽː o oː õː/ <e é ẽ o ó õ>
/ɛ ʌ ɔ/ <è à ò>
/a aː ãː/ <a á ã>

Next:
a ä â b c d ð e f g h ḥ i j k l m n ŋ o ö ô p q r s t u v w x y z ʒ þ
Anonymous999
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 67
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ä â b c d ð e f g h ḥ i j k l m n ŋ o ö ô p q r s t u v w x y z ʒ þ

/m n ŋ/ m n ŋ
/p pʰ t tʰ k kʰ ʔ/ b p d t g k q
/ts tsʰ/ ʒ c
/ɸ β θ ð s z x ɣ h/ f v þ ð s z x ḥ h
/ɹ l j w/ r l j w

/i y u/ i y u
/e o/ e ô
/ɛ œ ɔ/ ä ö o
/ɐ ɑ/ â a

Next:
a b d e ǝ g h i j k l m n o p r t u v w
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 330
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by VaptuantaDoi »

a b d e ǝ g h i j k l m n o p r t u v w

/m n/ <m n>
/p t k/ <p t k>
/ɸ β ð ʝ ɣ/ <h b d j g>
/ʋ l ɻ ʁ/ <v l r w>

/i ɘ ɯ/ <i ə u>
/ɛ ä ʌ/ <e a o>


Next:
a cc c⁷ čč č⁷ ćć ć⁷ e k kk k⁷ m mm n nn ŋ ŋŋ o qq q⁷ s ss š šš ś śś t t⁷ ttł tł⁷ ttþ tþ⁷ v vv þ þþ ȝ ȝȝ 7
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8119
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a b d e ǝ g h i j k l m n o p r t u v w

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/v h/ <v h>
/m n/ <m n>
/l j w/ <l j w>
/r/ <r>

/i ɨ u/ <i ǝ u>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

a cc c⁷ čč č⁷ ćć ć⁷ e k kk k⁷ m mm n nn ŋ ŋŋ o qq q⁷ s ss š šš ś śś t t⁷ ttł tł⁷ ttþ tþ⁷ v vv þ þþ ȝ ȝȝ 7

/t tʼ k kː kʼ q~qː qʼ ʔ/ <t t⁷ k kk k⁷ qq q⁷ 7>
/v vː θ θː s sː ʃ ʃː ɕ ɕː x xː/ <v vv þ þþ s ss š šš ś śś ȝ ȝȝ>
/t͡θ~t͡θː t͡θʼ t͡s~t͡sː t͡sʼ t͡ɬ~t͡ɬː t͡ɬʼ t͡ʃ~t͡ʃː t͡ʃʼ t͡ɕ~t͡ɕː t͡ɕʼ/ <ttþ tþ⁷ cc c⁷ ttł tł⁷ čč č⁷ ćć ć⁷>
/m mː n nː ŋ ŋː/ <m mm n nn ŋ ŋŋ>

/i~ɪ~e u~ʊ~o/ <e o>
/æ~a~ɒ/ <a>

Next:
a æ b c ć ç ḉ d e f g h i j k l ł m n ñ o œ p q r s ş t u v w x y ÿ z
Anonymous999
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 67
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a æ b c ć ç ḉ d e f g h i j k l ł m n ñ o œ p q r s ş t u v w x y ÿ z

/m n ŋ/ m n ñ
/p t k q/ p t k q
/ɓ ɗ/ b d
/tʃ dʒ tɕ dʑ/ ç c ḉ ć
/f v s z ɬ ʃ ʒ x ɣ ɦ/ f v s z ł ş j x g h
/l j w/ l y w
/ʀ/ r

/i y u/ i ÿ u
/e ø o/ e œ o
/ɛ a/ æ a

Next:
a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v x ə
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8119
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v x ə

/p b t d k g/
/f s ʃ x/ <f s x h>
/t͡ʃ/ <c>
/m n/ <m n>
/ʋ l ɰ/ <v l r>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/ʌ/ <ə>
/a/ <a>

Next:
a â ä b c d ð e ɛ f g h ḥ i j k l m n o ɔ p q r s t u v w x y z ʒ þ ɣ
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a â ä b c d ð e ɛ f g h ḥ i j k l m n o ɔ p q r s t u v w x y z ʒ þ ɣ
<m n> /m n/
<p b þ ð t d x c j k g> /p b ƥ ɓ t d ɗ tʰ dʱ k g/
<f v s z> /f v s z/
<l r ʒ w q h ḥ> /l r ɹ̤ ɣ ɣ̤ h ɦ̤/

<i y u e â o a> /i ɨ u e ə o a/
<ɣ ɛ ɔ ä> /ɘ̤ ɛ̤ ɔ̤ a̤/

a á à ã æ ǽ æ̀ æ̃ b bv b̈ v v́ v̀ ṽ c ch z zh t tr d dr r ŕ r̀ r̃ rr e é è ẽ ɘ ɘ́ ɘ̀ ɘ̃ p pf p̈ f g g̈ i í ì ĩ j k l lh ĺ ĺh l̀ l̀h l̃ l̃h m ḿ m̀ m̃ n ń ǹ ñ nh ńh ǹh ñh ng ńg ǹg ñg o ó ò õ ɒ ɒ́ ɒ̀ ɒ̃ s sh sz szh u ú ù ũ y ý ỳ ỹ ħ h
Post Reply