Reverse romanization challenge game #2

A forum for game threads.
Post Reply
Birdlang
greek
greek
Posts: 632
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Reverse romanization challenge game #2

Post by Birdlang »

This is the opposite of the RCG.

You put an orthography and someone puts a phonology to it.

Ok, first:
a ā ä b c d ḍ e ē é ê ë g ġ h i ī j k l ḷ ł m n ny ng o ō ó ô ö p r ṛ s ś t u ū ú û ü v w y z ź ʼ ñ
User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3998
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by qwed117 »

/m n̪ ɳ ɲ ◌̃/ <m n ñ ny ng>
/∅ b t͡ʃ d͡ʒ t d ɖ k g ʔ/ <p b c j t d ḍ k g ʼ>
/f v s z ʃ ʒ x ɣ/ <v w s z ś ź h ġ>
/j ɭ lˠ r ɻ/ <y ḷ ł r ṛ>
/æ ɛ e i ɑ ɔ o u ə/ <a e é i o ó u ú ä~ë~ö~ü>
/ɑː æː~ɛː eː iː ɔː oː uː iʊ̯/ <ā ē ê ī ō ô ū û>

Next:
a æ ä b c ç d e ë é g h i í k l ł m n o ó p q r rr s ss t u ú w x y z
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

The SqwedgePad
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 597
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a æ ä b c ç d e ë é g h i í k l ł m n o ó p q r rr s ss t u ú w x y z

/ɑ æ æ:/ <a ä æ>
/ɤ e e:/ <ë e é>
/ɯ i i:/ <y i í>
/o o: u u:/ <o ó u ú>
/uj~wi/ <w>
/s s:~ts ʃ ʃ:~tʃ ħ h/ <s ss ç c x h>
/p p: t t: k k: q~ʡ ʔ/ <b p d t g k q 0>
/l ʕ ɾ r/ <l ł r rr>

i ì ï î e è ë y ỳ ÿ œ œ̀ ø a à ä â o ò ö u ù ü û p' p ɸ m b v ȹ ȹ' f ɱ ȸ w r t t' s n d l c c' ç ñ j k k' x ŋ g ğ q q' ħ ' h
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9231
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

i ì ï î e è ë y ỳ ÿ œ œ̀ ø a à ä â o ò ö u ù ü û p' p ɸ m b v ȹ ȹ' f ɱ ȸ w r t t' s n d l c c' ç ñ j k k' x ŋ g ğ q q' ħ ' h

/p pʼ b t tʼ d k kʼ g q qʼ ʔ/ <p p' b t t' d k k' g q q' '>
/ɸ f s ɕ x ħ h/ <ɸ f s ç x ħ h>
/p̪͡f p̪͡fʼ b̪͡v t͡ɕ t͡ɕʼ d͡ʑ/ <ȹ ȹ' ȸ c c' j>
/m ɱ n ɲ ŋ/ <m ɱ n ñ ŋ>
/ʋ l j~ɰ w/ <v l ğ w>
/r/ <r>

/i˧ y˧ u˧/ <i y u>
/e˧ ø˧ o˧/ <e œ o>
/a˧/ <a>

/i˩ y˩ u˩/ <ì ỳ ù>
/e˩ ø˩ o˩/ <è œ̀ ò>
/a˩/ <à>

/i˥ y˥ u˥/ <ï ÿ ü>
/e˥ ø˥ o˥/ <ë ø ö>
/a˥/ <ä>

/iː˥˩ uː˥˩/ <î û>
/aː˥˩/ <â>

Next:
a ā b c č ć d e ē f g h ḫ ḥ i ī j k l m n o ō p r s š ś t u ū v w y z ə ʾ ʿ
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 597
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

<m n> /m n/
<p t k ʿ ʾ> /p t k ʡ ʔ/
<c č ć> /ts ʈʂ tɕ/
<f s š ś ḥ h> /f s ʂ ɕ ħ h/
<b r g ḫ> /ʙ r ʀ ʢ/
<v d l j w ə> /β ɹ l j ɰ ʕ/

<a ā e ē i ī u ū o ō y> /a a: e e: i i: u u: o o: eu~oi/


a ᴀ b ʙ c ç d e ᴇ f g ɢ h ʜ i ɪ j k l ʟ o ø r ʀ s t u ʊ w y ʏ ' : ; - ~ |
Birdlang
greek
greek
Posts: 632
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Birdlang »

a ᴀ b ʙ c ç d e ᴇ f g ɢ h ʜ i ɪ j k l ʟ o ø r ʀ s t u ʊ w y ʏ ' : ; - ~ |

/b t d k g/ b t d k g
/ɓ ɠ/ ʙ ɢ
/f s ʃ ħ h/ f s ç ʜ h
/ʧ/c
/l w/ l w
/ɬ/ ʟ
/ɾ/ r
/r/ ʀ

/i y ɯ ɯ̈ᵝ u ʊ e ø o ɐ a ɒ/ i y ʏ ɪ u ʊ e ø o ᴇ a ᴀ
/˩ ˥ ˥˩ ˩˥˩ ˥˩˥ ˥ˀ˩/ | : ; - ~ '

Next
a á b ƀ c ć d đ e é ê ế f g ǥ h ħ i í j ʝ k l ł m n ñ ŋ o ó ô ố ö ő p r ɍ s ś t u ú ü ű ů ů́ v w ẃ y ý z ź ʒ ƶ ˁ ˀ
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9231
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á b ƀ c ć d đ e é ê ế f g ǥ h ħ i í j ʝ k l ł m n ñ ŋ o ó ô ố ö ő p r ɍ s ś t u ú ü ű ů ů́ v w ẃ y ý z ź ʒ ƶ ˁ ˀ

/p b bˤ t d dˤ k g gˤ ʔ/ <p b ƀ t d đ k g ǥ ˀ>
/f v s z sˤ zˤ ħ ʕ h/ <f v s z ś ź ħ ˁ h>
/t͡s d͡z t͡sˤ d͡zˤ/ <c ʒ ć ƶ>
/m n ɲ ŋ/ <m n ñ ŋ>
/l lˤ j jˤ/ <l ł j ʝ>
/r rˤ/ <r ɍ>

/i iː y yː ɯ ɯː u uː/ <i í ü ű ů ů́ u ú>
/ɪ ɪː ʊ ʊː/ <y ý w ẃ>
/e eː ø øː o oː/ <e é ö ő o ó>
/ɛ ɛː ɔ ɔː/ <ê ế ô ố>
/a aː/ <a á>

Next:
a ä â b c ç d ð e ë f g h ḥ i ı j k l m n o ö p q r ṛ s ş t u v w x y z z̧
Birdlang
greek
greek
Posts: 632
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Birdlang »

a ä â b c ç d ð e ë f g h ḥ i ı j k l m n o ö p q r ṛ s ş t u v w x y z z̧

/p b t d k g q/ p b t d k g q
/m n/ m n
/f v ð s z ʃ ʒ x ħ h/ f v ð s z ş z̧ x ḥ h
/ts tʃ dʒ/ c ç j
/l j w/ l y w
/ɾ/ r
/r̝/ ṛ

/i y ɯ u e ø ɤ o ʌ æ a/ i ü ı u e ö ë o â ä a

Next
Polynesian inspired
a ā e ē h i ī k l n o ō t u ū w
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9231
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

Birdlang wrote: 01 Jun 2020 22:38 /i y ɯ u e ø ɤ o ʌ æ a/ i ü ı u e ö ë o â ä a
Oh, was adding <ü> intentional? Not that I mind either way, of course.

a ā e ē h i ī k l n o ō t u ū w

/t k/ <t k>
/h/ <h>
/n/ <n>
/l w/ <l w>

/iː uː/ <ī ū>
/ɪ ʊ/ <i u>
/eː oː/ <ē ō>
/ɛ ɔ/ <e o>
/ɐ/ <a>
/aː/ <ā>

Next:
a á ā â b c č ć d e é ē ê g h ħ i í ī î j k l m n ŋ o ó ō ô p q r ř s š ś t u ú ū û v y ý ȳ ŷ z ž ź
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 597
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a á ā â b c č ć d e é ē ê g h ħ i í ī î j k l m n ŋ o ó ō ô p q r ř s š ś t u ú ū û v y ý ȳ ŷ z ž ź

<m n r ŋ> /m n ɳ ŋ/
<p t c č ć k q> /p t ts ʈʂ ʈʂʷ k kʷ/
<b d> /b d/
<s š ś h ħ> /s ʂ ʂʷ x xʷ/
<v z ž ź g> /v z ʐ ʐʷ ɣ/
<j ř> /j ʙ/

<a á e é i í o ó u ú y ý> /æ ʷɒ e ʷɵ i ʷʉ ʌ ʷo ʊ ʷu ɨ ʷuj/
Macron/circumflex = long vowel

a ä á ai au b b̄ c c̄ d d̄ e ë é eu g ḡ i ï í k l ł m n ŋ o ö ó oi p r t u ü ú
Birdlang
greek
greek
Posts: 632
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Birdlang »

shimobaatar wrote: 01 Jun 2020 23:50
Birdlang wrote: 01 Jun 2020 22:38 /i y ɯ u e ø ɤ o ʌ æ a/ i ü ı u e ö ë o â ä a
Oh, was adding <ü> intentional? Not that I mind either way, of course.

a ā e ē h i ī k l n o ō t u ū w

/t k/ <t k>
/h/ <h>
/n/ <n>
/l w/ <l w>

/iː uː/ <ī ū>
/ɪ ʊ/ <i u>
/eː oː/ <ē ō>
/ɛ ɔ/ <e o>
/ɐ/ <a>
/aː/ <ā>

Next:
a á ā â b c č ć d e é ē ê g h ħ i í ī î j k l m n ŋ o ó ō ô p q r ř s š ś t u ú ū û v y ý ȳ ŷ z ž ź
The ü wasn’t intentional. I just thought it would work with the rest of the orthography.
Ok here’s @œʙ ɞʛ’s orthography

a ä á ai au b b̄ c c̄ d d̄ e ë é eu g ḡ i ï í k l ł m n ŋ o ö ó oi p r t u ü ú

/p b t d ɟ k g/ p b t d c k g
/ɓ ɗ ʄ ɠ/ b̄ d̄ c̄ ḡ
/l/ l
/r/ r
/ɬ/ ł

/i u e o a/ i u e o a
Acute is for length, diaresis/umlaut is for nasal vowels.
/eʊ̯ oɪ̯/ eu oi
/aɪ̯ aʊ̯/ ai au

Next
a â c tc e ê f h i î k l m n ny o ô p r s t u û w y
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9231
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a â c tc e ê f h i î k l m n ny o ô p r s t u û w y

/p t k/ <p t k>
/f s ʃ h/ <f s c h>
/t͡ʃ/ <tc>
/m n ɲ/ <m n ny>
/ʋ l j/ <w l y>
/ʀ/ <r>

/i iː u uː/ <i î u û>
/e eː o oː/ <e ê o ô>
/a aː/ <a â>

Next:
a ā b c d e ē f g h i ī l m n o ō p q r s ś t u ū x y ȳ z ʾ
Birdlang
greek
greek
Posts: 632
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Birdlang »

a ā b c d e ē f g h i ī l m n o ō p q r s ś t u ū x y ȳ z ʾ

/p b t d g q ʔ/ p b t d g q ʔ
/m n/ m n
/f s z ʃ x/ f s z x h
/ʧ/ c
/l/ l
/r/ r
/ʎ̝̊/ ś

/i ʉ ɯ e o a/ i y u e o a
Macron for length.

Next:
a b d e f g h i î j k l ł m n o p r s š ts tš t u ü v w y z ž å æ œ
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9231
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a b d e f g h i î j k l ł m n o p r s š ts tš t u ü v w y z ž å æ œ

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/ɸ β s z~d͡z ʃ ʒ~d͡ʒ h/ <f v s z š ž h>
/t͡s t͡ʃ/ <ts tš>
/m n/ <m n>
/l ɫ ɻ j ɥ w/ <l ł r j y w>

/i y u/ <i ü u>
/ɪ/ <î>
/e ø o/ <e œ o>
/ɛ ɔ/ <æ å>
/a/ <a>

Next:
a á b c ç d e é f g h i í j k l ł m n ñ o ó p q r ř s t u ú ü ǘ v w x y ý z
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 597
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a á b c ç d e é f g h i í j k l ł m n ñ o ó p q r ř s t u ú ü ǘ v w x y ý z

<a á e é i í o ó u ú ü ǘ y ý> /a a: ɛ e: ɪ i: ɔ o: ʊ u: ʊ͡ʋ v̩: ɨ͡z̞ z̩:/
<l j ł w> /l j ʟ w/
<m n ñ> /m n ŋ/
<b d ř z g x> /bv~ʙ ð d~r dz~z gʟ~ɣ ɢʁ~ʀ/
<f v s> /f v s/
<p t ç c k q> /p t̪ t ts k q/

a á à â ᴀ ᴀ́ ᴀ̀ ᴀ̂ b b́ b̀ b̂ ʙ ʙ́ ʙ̀ ʙ̂ ȸ ȸ́ ȸ̀ ȸ̂ ↀ ↀ́ ↀ̀ ↀ̂ c d d́ d̀ d̂ ᴅ ᴅ́ ᴅ̀ ᴅ̂ e é è ê ᴇ ᴇ́ ᴇ̀ ᴇ̂ f g ǵ g̀ ĝ ɢ ɢ́ ɢ̀ ɢ̂ h i í ì î ɪ ɪ́ ɪ̀ ɪ̂ j j́ j̀ ĵ ɟ ɟ́ ɟ̀ ɟ̂ k l ʟ m ᴍ n ɴ ɲ Ɲ ŋ Ŋ o ó ò ô ɔ ɔ́ ɔ̀ ɔ̂ p ȹ r ʀ # s t u ú ù û ʊ ʊ́ ʊ̀ ʊ̂ '
User avatar
Creyeditor
MVP
MVP
Posts: 4603
Joined: 14 Aug 2012 19:32

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Creyeditor »

Consonants
The ring represents slack voice
/m n ŋ/<m n ɲ ŋ>
/m̥ n̥ ɲ ŋ̊/<ᴍ ɴ Ɲ Ŋ>
/p t tʃ k kʷ ʔ/<p t c k ȹ '>
/b̥ d̥ d̥ʒ̊ g̊ g̊ʷ/<ʙ ᴅ ɟ ɢ ↀ>
/b d dʒ g gʷ/<b d j g ȸ>
/f s h/<f s h>
/l~j r~w/<l r>
/l̥ r̥/<ʟ ʀ>

Vowels
There is an ATR-Harmony for vowels
/i ɪ u ʊ/<i ɪ u ʊ>
/e ɛ o ɔ/<e ᴇ o ɔ>
/æ ɑ/<a ᴀ>

Vowels and moraic coda consonants bear tone
/à ā á â/ <à a á â>

Next:
<a ä b bb bh bj bp bv bw by b' c cc ch cj cg cv cw cy c' d dd dh dj dt dv dw dy d' e f ff fh fj fv fw fy f' g gg gh gj gk gv gw gy g' h i j k kg kh kj kk kv kw ky k' l lh lj ll lv lw ly m mh mj mm mv mw my m' n nh nj nn nv nw ny n' o ö p pb ph pj pp pv pw py p' q r rh rj rr rv rw ry r' s sh sj ss sv sw sy sz s' t td th tj tt tv tw ty t' u ü v w x y z zh zj zs zv zw zy zz z'>
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]
jimydog000
greek
greek
Posts: 540
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by jimydog000 »

/i y u/<i ü u>
/e ø o/<e ö o>
/a ɑ/<ä a>

/m mʱ mʲ mː mʋ mʷ mʲ ʔm/ <m mh mj mm mv mw my m'>
/n nʱ nʲ nː nʋ nʷ nʲ ʔn/ n nh nj nn nv nw ny n'>

/b bː bʱ bʲ bp b̪v bʷ bʲ ɓ/ <b bb bh bj bp bv bw by b'>
/p pː pʰ pʲ pp p̪v bʷ pʲ p'/ <p pb ph pj pp pv pw py p'>
/d dː dʱ dj dt dʋ dʷ dʲ ɗ/ <d dd dh dj dt dv dw dj d'>
/t tː tʰ tʲ tt tʋ tʷ tʲ t'/ <t td th tj tt tv tw ty t'>
/c cː cʰ cʲ cg cʋ cʷ cʲ c'/ <c cc ch cj cg cv cw cy c'>
/g gː gʱ gʲ gk gʋ gʷ gʲ g'/ <g gg gh gj gk gv gw gy g'>
/k kː kʰ kʲ kk kʋ kʷ kʲ k'/ <k kg kh kj kk kv kw ky k'>
/ʔ/ <q>

/f fː fh fʲ fʋ fʷ fʲ ʔf/ <f ff fh fj fv fw fy f'>
/s sʰ sʲ sʋ sʷ sʲ ʔs/ <s sh sj ss sv sw sy sz s'>
/z zʱ zʲ zʋ zʷ zʲ ʔz/ <z zh zj zs zv zw zy zz z'>
/ʃ ʒ/ <sz zz>
/h ħ/ <h x>

/l lʱ lʲ lː lv lʷ lʲ/ <l lh lj ll lv lw ly>
/r rʱ rʲ rː rv rʷ rʲ r'/ <r rh rj rr rv rw ry r'>

/ʋ j w/ v j w

Sorry, but I'm already done with this [>_<] (I'm not reordering it).

Next:

<’ a b c d ddh dh e ë f g ghw gw h hh hhw hw i ie j k kw l m mb n nd ng o ou p pb r s sh sl t td th tth u v y z zh zl>
Last edited by jimydog000 on 07 Jun 2020 07:59, edited 1 time in total.
A signature.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9231
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

’ a b c d ddh dh e ë f g ghw gw h hh hhw hw i ie j k kw l m mb n nd ng o ou p pb r s sh sl t td th tth u v y z zh zl

/p b̤ b ᵐb t d̤ d ⁿd c ɟ k g ᵑg kʷ gʷ ʔ/ <p pb b mb t td d nd c j k g ng kw gw ’>
/f v θ ð s z ɬ ɮ x xʷ h/ <f v th dh sh zh sl zl hh hhw h>
/t͡θ d͡ð t͡s d͡z/ <tth ddh s z>
/m n/ <m n>
/l j ʍ w/ <l y hw ghw>
/r/ <r>

/i u/ <ie ou>
/ɪ ʊ/ <i u>
/e o/ <e o>
/ə/ <ë>
/a/ <a>

Next:
a à b c ç d ḋ e f g h i j k l m n ñ o ô p q r ŕ s t ṫ u v w x y z
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 597
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

<a ä b bb bh bj bp bv bw by b' c cc ch cj cg cv cw cy c' d dd dh dj dt dv dw dy d' e f ff fh fj fv fw fy f' g gg gh gj gk gv gw gy g' h i j k kg kh kj kk kv kw ky k' l lh lj ll lv lw ly m mh mj mm mv mw my m' n nh nj nn nv nw ny n' o ö p pb ph pj pp pv pw py p' q r rh rj rr rv rw ry r' s sh sj ss sv sw sy sz s' t td th tj tt tv tw ty t' u ü v w x y z zh zj zs zv zw zy zz z'>

As a syllabary:

<p ph pj pp pv pw py p'> /pə pa̤ pi̤ pə̤ pṳ pu pi pa/
<pb> /pʉ̝~pv̩/
<b bh bj bb bv bw by b'> /pəN pa̤N pi̤N pə̤N pṳN puN piN paN/
<bp> /pʉ̝N~pv̩N/
<t th tj tt tv tw ty t'> /tə ta̤ ti̤ tə̤ tṳ tu ti ta/
<td> /tɨ̝~tð̩/
<d dh dj dd dv dw dy d'> /təN ta̤N ti̤N tə̤N tṳN tuN tiN taN/
<dt> /tɨ̝N~tð̩N/
<c ch cj cc cv cw cy c'> /tsə tsa̤ tsi̤ tsə̤ tsṳ tsu tsi tsa/
<cg> /tsi̝~tsz̩/
<k kh kj kk kv kw ky k'> /kə ka̤ ʈʂi̤ kə̤ ʈʂṳ ʈʂu ʈʂi ka/
<kg> /kɯ̝~ki~ku~ʈʂʐ̩/
<g gh gj gg gv gw gy g'> /kəN ka̤N ʈʂi̤N kə̤N ʈʂṳN ʈʂuN ʈʂiN kaN/
<gk> /kɯ̝N~kiN~kuN~ʈʂʐ̩N/
<s sh sj ss sv sw sy s' > /sə sa̤ si̤ sə̤ sṳ su si sa/
<sz> /sz̩/
<z zh zj zz zv zw zy z' > /səN sa̤N si̤N sə̤N sṳN suN siN saN/
<zs> /sz̩N/
<f fh fj ff fv fw fy f' > /fə fa̤ fi̤ fə̤ fṳ fu fi fa/
<m mh mj mm mv mw my m'> /Nə Na̤ Ni̤ Nə̤ Nṳ Nu Ni Na/
<n nh nj nn nv nw ny n'> /NəN Na̤N Ni̤N Nə̤N NṳN NuN NiN NaN/
<l lh lj ll lv lw ly l'> /ɾə ɾa̤ ɾi̤ ɾə̤ ɾṳ ɾu ɾi ɾa/
<r rh rj rr rv rw ry r'> /ɾəN ɾa̤N ɾi̤N ɾə̤N ɾṳN ɾuN ɾiN ɾaN/
<o h j ö v w y '> /ə a̤ i̤ ə̤ ṳ u i a/
<e ä x q ü u i a> /əN a̤N i̤N ə̤N ṳN uN iN aN/

No /tsVN/ or /fVN/ because t>ts, p>f adjacent to tense vowels only, and in close syllables vowels are laxed.


<m n ñ> /m n ɳ/
<p t ṭ c k q> /p t ʈ tɕ k/
<b d ḍ q> /b d ɖ g/
<f s x ç h> /f s ʂ ɕ h/
<v z ŕ j g> /v z ʐ ʑ ɣ/
<w l r y> /w l r j/
<i u> /i u/
<ô> /uɔ̯/
<e o> /ɛ ɔ/
<à> /ɛa̯/
<a> /a/

a b ɓ c ƈ d ɗ ɖ ᶑ ə əə ea eə ee f g ɠ h ɦ i j ʃ k ƙ ɵ ɵɵ oa oə oo ø ɸ p ƥ s sz ś t ƭ ʈ ƭ̢ u y
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9231
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a b ɓ c ƈ d ɗ ɖ ᶑ ə əə ea eə ee f g ɠ h ɦ i j ʃ k ƙ ɵ ɵɵ oa oə oo ø ɸ p ƥ s sz ś t ƭ ʈ ƭ̢ u y

/p pʼ b ɓ t tʼ d ɗ ʈ ʈʼ ɖ ᶑ c cʼ ɟ ʄ k kʼ g ɠ ʔ/ <p ƥ b ɓ t ƭ d ɗ ʈ ƭ̢ ɖ ᶑ c ƈ j ʃ k ƙ g ɠ ɦ>
/f s ʂ ɕ h/ <f s sz ś h>
/j w/ <y ɸ>

/iː ɨː ʉː uː/ <ee əə ɵɵ oo>
/ɪ ʊ/ <i u>
/e ɘ ɵ o/ <eə ə ɵ oə>
/ɛː ɔː/ <ea oa>
/ɶ a/ <ø a>

Next:
a â b ḅ c č d e f ḟ g h ḫ i î j k l m ḿ n ń o ô p q r s š t u û v w x y z
Post Reply