phrase modifying game

A forum for game threads.
jimydog000
greek
greek
Posts: 502
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: phrase modifying game

Post by jimydog000 »

ɶʙ ɞʛ wrote: 17 May 2021 19:05 So as /ʕ/ merged into /ʁ/ before, this is essentially ʁ > q word-initially. No problem with that, just clarifying.
Ah, I missed that, sorry.
jimydog000
greek
greek
Posts: 502
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: phrase modifying game

Post by jimydog000 »

ɠ > g
y > ʉ
yː > ʉː
ɐ > a
concern > worry
worry receives DEF prefix.

/m~ᵐb n~ⁿd ŋ~ᵑɡ/ <m~n>
/p~pʰ b~ɓ t~tʰ d~ɗ k~kʰ~g q ʔ/ <p b t j~d k q k>
/s x h/ <s~t k~g s>
/l~ʎ r~d j~jd ʁ/ <l z y-h h~lh~zh>
/ⓒˤ/ <h>
/(ˀ)/ <>

/i ʉ ɯ u/ <i u~o g ŭ>
/ɛ ə ɔ/ <e ĕ o>
/iː ʉː uː/ <ĕi ĕu ou>
/eː oː/ <ei ĕŭ>
/a/ <óe~a>
/ɯ̃ õ ɛ̃/ <m~n>

/ʁɔrakeːpˈᵐbax ɛ̃ˈɗaʁəi:tə jʉ rqɛ̃ˈsʰoː , bəˈɓa jʉ keːpɯjɛ̃ˈɗaʁə/
<hoza-keip-móek m-jóelh-ĕitóe so z-qmtĕŭ , bóebóe so keip-ĕns-jóelh>
ADVERB-AUG-INESS PRED-insect-INDEF COP DEF-worry, title-title COP AUG-wood-insect
"Deep within [dense forest] lies an insect of concern, named the greater wood-bug."

/ˈijʉ ɯjõˈpʰʉːh məʔˈsʰɔʁə ∅ | jɯ̃kʉˈʎɛrə nˤəjˈdeːk jʉ ɯjɯ̃keːˈpʰənsʔ ∅ | ʁʉnˈtʰak/
<i-so ĕns-pĕus móek-tŭlhi g | M-skolz nhóeyei-g so ĕns-keip-ĕmtk g | Z-hom-tóek-g>
NEG-COP wood-preserve INESS-home 3p.s | PRED-sap eat-3p.s COP wood-AUG-plant 3p.s | DEF-poison-have-3p.s
"It is not [found] in processed indoor wood. It eats sap and [lives within] larger trees. It is poisonous."
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 453
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: phrase modifying game

Post by ɶʙ ɞʛ »

Phrases from which original /g/ was elided now recieve a -k suffix after the copula.

Sometimes, a 1p.s suffix /ˈnak/~/nək/ is added to an isolated copula (depends on the reference point of the phrase containing it, though; often 1p.p /nʉ/, 3p.s, 3p.p can appear)

ɯ̃ õ ɛ̃ > ɯ o ɛ
ʔ > t adjacent to alveolar non-stop consonants
Voicing assimilation in clusters

Note: If the use of /ʕɔzɐ/ predates the first few posts with this phrase, then it would become /qɔra/ by now; otherwise it would be /ʁɔra/ as shown here.

/m~ᵐb n~ⁿd ŋ~ᵑɡ/ <m~n>
/p~pʰ b~ɓ t~tʰ d~ɗ k~kʰ~g q ʔ~p~t~k/ <p b t j~d k q k>
/s x h/ <s~t k~g s>
/l~ʎ r~d j~jd ʁ/ <l z y-h h~lh~zh>
/ⓒˤ/ <h>
/(ˀ)/ <>

/i ʉ ɯ u/ <i u~o g~m~n ŭ>
/ɛ ə ɔ o/ <e~m~n ĕ o m~n>
/iː ʉː uː/ <ĕi ĕu ou>
/eː oː/ <ei ĕŭ>
/a/ <óe~a>

/ʁɔrakeːbˈᵐbax ɛ̃ˈɗaʁəi:tə ˈjʉnək r̥qɛˈsʰoː , bəˈɓa ˈjʉnʉ keːpɯjɛ̃ˈɗaʁə/
<hoza-keip-móek m-jóelh-ĕitóe so-nag z-qmtĕŭ , bóebóe so-nu keip-ĕns-jóelh>
ADVERB-AUG-INESS PRED-insect-INDEF COP-1p.s DEF-worry, title-title COP-1p.p AUG-wood-insect
"Deep within [dense forest] lies an insect of concern, named the greater wood-bug."

/ˈijʉk ɯjoˈpʰʉːh mətˈsʰɔʁə | jɯkʉˈʎɛrə nˤəjˈdeːk jʉk ɯjɯkeːˈpʰən̥st ∅ | ʁʉn̥ˈtʰak/
<i-so-g ĕns-pĕus móek-tŭlhi | M-skolz nhóeyei-g so-g ĕns-keip-ĕmtk | Z-hom-tóek-g>
NEG-COP-3p.s wood-preserve INESS-home | PRED-sap eat-3p.s COP-3p.s wood-AUG-plant | DEF-poison-have-3p.s
"It is not [found] in processed indoor wood. It eats sap and [lives within] larger trees. It is poisonous."
jimydog000
greek
greek
Posts: 502
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: phrase modifying game

Post by jimydog000 »

ɛ̃ > ɛ /again

ə > a / C[+Uvular]_
ə > ə̯ / C_C
else ə > ∅
∅ > ə̯ / _C̩
ʉ > ʏ
ʉː > yː
q > ʔ
/(ˀ)/ > ∅
ɯ > ɨ
b > v / V_
ɓ ɗ > b d

/m~ᵐb n~ⁿd ŋ~ᵑɡ/ <m~n>
/p t k/ <p t k>
/pʰ tʰ kʰ/ <p t k>
/b d g/ <b d k~j>
/v s x h/ <b s~t k~g s>
/l~ʎ r j ʁ/ <l z y h~lh~zh>
/ⓒˤ/ <h>

/ʔ~p~t~k/ <q~k>

/i ʏ ɨ u/ <i u~o g~m~n ŭ>
/ɛ ə̯ ɔ o/ <e~m~n ĕ o m~n>
/iː yː uː/ <ĕi ĕu ou>
/eː oː/ <ei ĕŭ>
/a/ <óe~a>

/ʁɔrakeːvˈᵐbax ɛˈdaʁai:t ˈjʏnə̯k ə̯r̥ʔɛˈsʰoː , bə̯ˈba ˈjʏnʏ keːpɨjɛˈdaʁa/
<hoza-keip-móek m-jóelh-ĕitóe so-nag z-qmtĕŭ , bóebóe so-nu keip-ĕns-jóelh>
ADVERB-AUG-INESS PRED-insect-INDEF COP-1p.s DEF-worry, title-title COP-1p.p AUG-wood-insect
"Deep within [dense forest] lies an insect of concern, named the greater wood-bug."

/ˈijʏk ɨjoˈpʰyːh mə̯tˈsʰɔʁ | jɨkʏˈʎɛr nˤəjˈdeːk jʏk ɨjɨkeːˈpʰə̯n̥st ∅ | ʁʏn̥ˈtʰak/
<i-so-g ĕns-pĕus móek-tŭlhi | M-skolz nhóeyei-g so-g ĕns-keip-ĕmtk | Z-hom-tóek-g>
NEG-COP-3p.s wood-preserve INESS-home | PRED-sap eat-3p.s COP-3p.s wood-AUG-plant | DEF-poison-have-3p.s
"It is not [found] in processed indoor wood. It eats sap and [lives within] larger trees. It is poisonous."
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 453
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: phrase modifying game

Post by ɶʙ ɞʛ »

ə̯ > ə / {stop}_{stop}
ə̯ > h, adjacent non-stops can become syllabic
ʁ > ɣ
Nh > N̥ / N = {nasal}, {approximant}, {voiced fricative}
Qh > Qʰ / Q = {stop}, {voiceless fricative}
This creates a three-level aspiration contrast.
ts > t͡s
Cˤ > C
ʏ > œ
o > ɔ

New orthography:
/m m̥ b m͡b p pʰ pʰʰ/ <m mh b mb p ph px>
/n n̥ d n͡d t tʰ tʰʰ/ <n nh d nd t th tx>
/t͡s t͡sʰ t͡sʰʰ/ <c ch cx>
/ŋ ŋ̊ g ŋ͡g k kʰ kʰʰ/ <ŋ ŋh g ŋg k kh kx>
/h ʔ/ <h '>
/f v s sʰ sʰʰ x xʰ xʰʰ/ <f v s sh sx 3 3h 3x>
/l ʎ r j ɣ/ <l lj r j ħ>
/i ɨ u/ <i y u>
/ɛ œ ə ɔ/ <e ø ə o>
/a/ <a>
/i: y: u:/ <ij iu uw>
/e: o:/ <ei ou>
Stressed vowels/syllabic consonants get acute accent.

Ħorakeiv-mbá3 edáħa-ijt jønhk hr'eshou, bəbá jǿnø keipyjedáħa. Íjøk yjophíuh mhchóħ, jykøljér nhidéik jøk yjykeipxńst; ħønthák.


/ɣɔrakeːvˈᵐbax ɛˈdaɣai:t ˈjœn̥k hr̩̊ʔɛˈsʰoː , bəˈba ˈjœnœ keːpɨjɛˈdaɣa/
<ħora-keiv-mbá3 e-dáħa-ijt jø-nhk hr-'eshou, bəbá jǿ-nø keip-yje-dáħa>
ADVERB-AUG-INESS PRED-insect-INDEF COP-1p.s DEF-worry, title-title COP-1p.p AUG-wood-insect
"Deep within [dense forest] lies an insect of concern, named the greater wood-bug."

/ˈijœk ɨjɔˈpʰyːh m̩̊ˈt͡sʰɔɣ | jɨkœˈʎɛr n̥iˈdeːk jœk ɨjɨkeːˈpʰʰn̩̊st | ɣœn̥ˈtʰak/
<í-jø-k yjo-phíuh mh-chóħ | jy-køljér nhidéi-k jø-k yjy-keip-xńst | ħ-øn-thák>
NEG-COP-3p.s wood-preserve INESS-home | PRED-sap eat-3p.s COP-3p.s wood-AUG-plant | DEF-poison-have-3p.s
"It is not [found] in processed indoor wood. It eats sap and [lives within] larger trees. It is poisonous."
jimydog000
greek
greek
Posts: 502
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: phrase modifying game

Post by jimydog000 »

This is getting stale, shall we do a French phrase, without grammar and no phoneme chart?
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 453
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: phrase modifying game

Post by ɶʙ ɞʛ »

Maybe something non-IE?

Eesti Vabariik om jaet 15 maakunnas. Maakunna' omma' jaedu' vallos ja liinos, miä omma' paigapäälize umavalicusõ ücüse'.

/e:sti ʋɑb̥ɑri:k om jɑe̯t ʋi:stei̯stid̥ mɑ:kun:ɑs || mɑ:kun:ɑʔ om:ɑʔ jɑe̯d̥uʔ ʋɑl:os jɑ li:nos | miæ̯ om:ɑʔ pɑi̯g̊ɑpæ:lid̥͡z̥e umɑʋɑlit͡susɘ yt͡syseʔ/
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 453
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: phrase modifying game

Post by ɶʙ ɞʛ »

1. Vowel harmony switches to progressive, and front-back harmony (i ü e ö ä vs y u õ o a) is applied more universally.
2. Noun-initial phrases receive a particle <õ'> at the beginning of the phrase.
3. Initial long vowels receive a glide before, and the vowels shorten; the glide is <j> for unrounded front vowels, <h> for unrounded back vowels, and <v> for rounded vowels.
4. Lenis stops reduce to approximants when intervocalic; <b d z g> become <v l r j>.

Õ' jesti Vavaryyk om jaõt 15 maakunnas. Õ' maakunna' omma' jaõlu' vallos ja liinös, miä omma' payjapaalyrõ umavalycusõ ücüse'.

/ɘʔ jesti ʋɑʋɑrɨ:k om jɑɘ̯t ʋi:stei̯stid̥ mɑ:kun:ɑs || ɘʔ mɑ:kun:ɑʔ om:ɑʔ jɑɘ̯luʔ ʋɑl:os jɑ li:nøs | miæ̯ om:ɑʔ pɑɨ̯jɑpɑ:lɨrɘ umɑʋɑlɨt͡susɘ yt͡syseʔ/
Post Reply