phrase modifying game

A forum for game threads.
jimydog000
greek
greek
Posts: 502
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: phrase modifying game

Post by jimydog000 »

ɶʙ ɞʛ wrote: 17 May 2021 19:05 So as /ʕ/ merged into /ʁ/ before, this is essentially ʁ > q word-initially. No problem with that, just clarifying.
Ah, I missed that, sorry.
jimydog000
greek
greek
Posts: 502
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: phrase modifying game

Post by jimydog000 »

ɠ > g
y > ʉ
yː > ʉː
ɐ > a
concern > worry
worry receives DEF prefix.

/m~ᵐb n~ⁿd ŋ~ᵑɡ/ <m~n>
/p~pʰ b~ɓ t~tʰ d~ɗ k~kʰ~g q ʔ/ <p b t j~d k q k>
/s x h/ <s~t k~g s>
/l~ʎ r~d j~jd ʁ/ <l z y-h h~lh~zh>
/ⓒˤ/ <h>
/(ˀ)/ <>

/i ʉ ɯ u/ <i u~o g ŭ>
/ɛ ə ɔ/ <e ĕ o>
/iː ʉː uː/ <ĕi ĕu ou>
/eː oː/ <ei ĕŭ>
/a/ <óe~a>
/ɯ̃ õ ɛ̃/ <m~n>

/ʁɔrakeːpˈᵐbax ɛ̃ˈɗaʁəi:tə jʉ rqɛ̃ˈsʰoː , bəˈɓa jʉ keːpɯjɛ̃ˈɗaʁə/
<hoza-keip-móek m-jóelh-ĕitóe so z-qmtĕŭ , bóebóe so keip-ĕns-jóelh>
ADVERB-AUG-INESS PRED-insect-INDEF COP DEF-worry, title-title COP AUG-wood-insect
"Deep within [dense forest] lies an insect of concern, named the greater wood-bug."

/ˈijʉ ɯjõˈpʰʉːh məʔˈsʰɔʁə ∅ | jɯ̃kʉˈʎɛrə nˤəjˈdeːk jʉ ɯjɯ̃keːˈpʰənsʔ ∅ | ʁʉnˈtʰak/
<i-so ĕns-pĕus móek-tŭlhi g | M-skolz nhóeyei-g so ĕns-keip-ĕmtk g | Z-hom-tóek-g>
NEG-COP wood-preserve INESS-home 3p.s | PRED-sap eat-3p.s COP wood-AUG-plant 3p.s | DEF-poison-have-3p.s
"It is not [found] in processed indoor wood. It eats sap and [lives within] larger trees. It is poisonous."
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 480
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: phrase modifying game

Post by ɶʙ ɞʛ »

Phrases from which original /g/ was elided now recieve a -k suffix after the copula.

Sometimes, a 1p.s suffix /ˈnak/~/nək/ is added to an isolated copula (depends on the reference point of the phrase containing it, though; often 1p.p /nʉ/, 3p.s, 3p.p can appear)

ɯ̃ õ ɛ̃ > ɯ o ɛ
ʔ > t adjacent to alveolar non-stop consonants
Voicing assimilation in clusters

Note: If the use of /ʕɔzɐ/ predates the first few posts with this phrase, then it would become /qɔra/ by now; otherwise it would be /ʁɔra/ as shown here.

/m~ᵐb n~ⁿd ŋ~ᵑɡ/ <m~n>
/p~pʰ b~ɓ t~tʰ d~ɗ k~kʰ~g q ʔ~p~t~k/ <p b t j~d k q k>
/s x h/ <s~t k~g s>
/l~ʎ r~d j~jd ʁ/ <l z y-h h~lh~zh>
/ⓒˤ/ <h>
/(ˀ)/ <>

/i ʉ ɯ u/ <i u~o g~m~n ŭ>
/ɛ ə ɔ o/ <e~m~n ĕ o m~n>
/iː ʉː uː/ <ĕi ĕu ou>
/eː oː/ <ei ĕŭ>
/a/ <óe~a>

/ʁɔrakeːbˈᵐbax ɛ̃ˈɗaʁəi:tə ˈjʉnək r̥qɛˈsʰoː , bəˈɓa ˈjʉnʉ keːpɯjɛ̃ˈɗaʁə/
<hoza-keip-móek m-jóelh-ĕitóe so-nag z-qmtĕŭ , bóebóe so-nu keip-ĕns-jóelh>
ADVERB-AUG-INESS PRED-insect-INDEF COP-1p.s DEF-worry, title-title COP-1p.p AUG-wood-insect
"Deep within [dense forest] lies an insect of concern, named the greater wood-bug."

/ˈijʉk ɯjoˈpʰʉːh mətˈsʰɔʁə | jɯkʉˈʎɛrə nˤəjˈdeːk jʉk ɯjɯkeːˈpʰən̥st ∅ | ʁʉn̥ˈtʰak/
<i-so-g ĕns-pĕus móek-tŭlhi | M-skolz nhóeyei-g so-g ĕns-keip-ĕmtk | Z-hom-tóek-g>
NEG-COP-3p.s wood-preserve INESS-home | PRED-sap eat-3p.s COP-3p.s wood-AUG-plant | DEF-poison-have-3p.s
"It is not [found] in processed indoor wood. It eats sap and [lives within] larger trees. It is poisonous."
jimydog000
greek
greek
Posts: 502
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: phrase modifying game

Post by jimydog000 »

ɛ̃ > ɛ /again

ə > a / C[+Uvular]_
ə > ə̯ / C_C
else ə > ∅
∅ > ə̯ / _C̩
ʉ > ʏ
ʉː > yː
q > ʔ
/(ˀ)/ > ∅
ɯ > ɨ
b > v / V_
ɓ ɗ > b d

/m~ᵐb n~ⁿd ŋ~ᵑɡ/ <m~n>
/p t k/ <p t k>
/pʰ tʰ kʰ/ <p t k>
/b d g/ <b d k~j>
/v s x h/ <b s~t k~g s>
/l~ʎ r j ʁ/ <l z y h~lh~zh>
/ⓒˤ/ <h>

/ʔ~p~t~k/ <q~k>

/i ʏ ɨ u/ <i u~o g~m~n ŭ>
/ɛ ə̯ ɔ o/ <e~m~n ĕ o m~n>
/iː yː uː/ <ĕi ĕu ou>
/eː oː/ <ei ĕŭ>
/a/ <óe~a>

/ʁɔrakeːvˈᵐbax ɛˈdaʁai:t ˈjʏnə̯k ə̯r̥ʔɛˈsʰoː , bə̯ˈba ˈjʏnʏ keːpɨjɛˈdaʁa/
<hoza-keip-móek m-jóelh-ĕitóe so-nag z-qmtĕŭ , bóebóe so-nu keip-ĕns-jóelh>
ADVERB-AUG-INESS PRED-insect-INDEF COP-1p.s DEF-worry, title-title COP-1p.p AUG-wood-insect
"Deep within [dense forest] lies an insect of concern, named the greater wood-bug."

/ˈijʏk ɨjoˈpʰyːh mə̯tˈsʰɔʁ | jɨkʏˈʎɛr nˤəjˈdeːk jʏk ɨjɨkeːˈpʰə̯n̥st ∅ | ʁʏn̥ˈtʰak/
<i-so-g ĕns-pĕus móek-tŭlhi | M-skolz nhóeyei-g so-g ĕns-keip-ĕmtk | Z-hom-tóek-g>
NEG-COP-3p.s wood-preserve INESS-home | PRED-sap eat-3p.s COP-3p.s wood-AUG-plant | DEF-poison-have-3p.s
"It is not [found] in processed indoor wood. It eats sap and [lives within] larger trees. It is poisonous."
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 480
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: phrase modifying game

Post by ɶʙ ɞʛ »

ə̯ > ə / {stop}_{stop}
ə̯ > h, adjacent non-stops can become syllabic
ʁ > ɣ
Nh > N̥ / N = {nasal}, {approximant}, {voiced fricative}
Qh > Qʰ / Q = {stop}, {voiceless fricative}
This creates a three-level aspiration contrast.
ts > t͡s
Cˤ > C
ʏ > œ
o > ɔ

New orthography:
/m m̥ b m͡b p pʰ pʰʰ/ <m mh b mb p ph px>
/n n̥ d n͡d t tʰ tʰʰ/ <n nh d nd t th tx>
/t͡s t͡sʰ t͡sʰʰ/ <c ch cx>
/ŋ ŋ̊ g ŋ͡g k kʰ kʰʰ/ <ŋ ŋh g ŋg k kh kx>
/h ʔ/ <h '>
/f v s sʰ sʰʰ x xʰ xʰʰ/ <f v s sh sx 3 3h 3x>
/l ʎ r j ɣ/ <l lj r j ħ>
/i ɨ u/ <i y u>
/ɛ œ ə ɔ/ <e ø ə o>
/a/ <a>
/i: y: u:/ <ij iu uw>
/e: o:/ <ei ou>
Stressed vowels/syllabic consonants get acute accent.

Ħorakeiv-mbá3 edáħa-ijt jønhk hr'eshou, bəbá jǿnø keipyjedáħa. Íjøk yjophíuh mhchóħ, jykøljér nhidéik jøk yjykeipxńst; ħønthák.


/ɣɔrakeːvˈᵐbax ɛˈdaɣai:t ˈjœn̥k hr̩̊ʔɛˈsʰoː , bəˈba ˈjœnœ keːpɨjɛˈdaɣa/
<ħora-keiv-mbá3 e-dáħa-ijt jø-nhk hr-'eshou, bəbá jǿ-nø keip-yje-dáħa>
ADVERB-AUG-INESS PRED-insect-INDEF COP-1p.s DEF-worry, title-title COP-1p.p AUG-wood-insect
"Deep within [dense forest] lies an insect of concern, named the greater wood-bug."

/ˈijœk ɨjɔˈpʰyːh m̩̊ˈt͡sʰɔɣ | jɨkœˈʎɛr n̥iˈdeːk jœk ɨjɨkeːˈpʰʰn̩̊st | ɣœn̥ˈtʰak/
<í-jø-k yjo-phíuh mh-chóħ | jy-køljér nhidéi-k jø-k yjy-keip-xńst | ħ-øn-thák>
NEG-COP-3p.s wood-preserve INESS-home | PRED-sap eat-3p.s COP-3p.s wood-AUG-plant | DEF-poison-have-3p.s
"It is not [found] in processed indoor wood. It eats sap and [lives within] larger trees. It is poisonous."
jimydog000
greek
greek
Posts: 502
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: phrase modifying game

Post by jimydog000 »

This is getting stale, shall we do a French phrase, without grammar and no phoneme chart?
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 480
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: phrase modifying game

Post by ɶʙ ɞʛ »

Maybe something non-IE?

Eesti Vabariik om jaet 15 maakunnas. Maakunna' omma' jaedu' vallos ja liinos, miä omma' paigapäälize umavalicusõ ücüse'.

/e:sti ʋɑb̥ɑri:k om jɑe̯t ʋi:stei̯stid̥ mɑ:kun:ɑs || mɑ:kun:ɑʔ om:ɑʔ jɑe̯d̥uʔ ʋɑl:os jɑ li:nos | miæ̯ om:ɑʔ pɑi̯g̊ɑpæ:lid̥͡z̥e umɑʋɑlit͡susɘ yt͡syseʔ/
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 480
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: phrase modifying game

Post by ɶʙ ɞʛ »

1. Vowel harmony switches to progressive, and front-back harmony (i ü e ö ä vs y u õ o a) is applied more universally.
2. Noun-initial phrases receive a particle <õ'> at the beginning of the phrase.
3. Initial long vowels receive a glide before, and the vowels shorten; the glide is <j> for unrounded front vowels, <h> for unrounded back vowels, and <v> for rounded vowels.
4. Lenis stops reduce to approximants when intervocalic; <b d z g> become <v l r j>.

Õ' jesti Vavaryyk om jaõt 15 maakunnas. Õ' maakunna' omma' jaõlu' vallos ja liinös, miä omma' payjapaalyrõ umavalycusõ ücüse'.

/ɘʔ jesti ʋɑʋɑrɨ:k om jɑɘ̯t ʋi:stei̯stid̥ mɑ:kun:ɑs || ɘʔ mɑ:kun:ɑʔ om:ɑʔ jɑɘ̯luʔ ʋɑl:os jɑ li:nøs | miæ̯ om:ɑʔ pɑɨ̯jɑpɑ:lɨrɘ umɑʋɑlɨt͡susɘ yt͡syseʔ/
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 480
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: phrase modifying game

Post by ɶʙ ɞʛ »

<Õ'> combines with a following glide in the next word if a noun or descriptor, resulting in <p> from <v>, <ł> /tɬ/ from <l>, <c> from <r>, and <kj> /c/ from <j>. If the first sound in the following word is not a glide, it is lengthened instead.

Final /ʔ/ deletes otherwise and leaves a low pitch accent on the final syllable; first syllable gets high tone.

Õkjesti Vavaryyk om jaõt 15 maakunnas. Õmmaakunna' omma' jaõlu' vallos ja liinös, miä omma' payjapaalyrõ umavalycusõ ücüse'.

/ɘ̀cèstí ʋɑ́ʋɑ̀rɨ́:k óm jɑ́ɘ̯t ʋí:stèi̯stì mɑ́:kùn:ɑ́s || ɘ̀m:ɑ́:kùn:ɑ̀ óm:ɑ̀ jɑ́ɘ̯lù ʋɑ́l:òs jɑ́ lí:nø̀s | míæ̯ óm:ɑ̀ pɑ́ɨ̯jɑ̀pɑ́:lɨ̀rɘ́ úmɑ̀ʋɑ́lɨ̀t͡súsɘ́ ýt͡sỳsè/
User avatar
Titus Flavius
sinic
sinic
Posts: 211
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: phrase modifying game

Post by Titus Flavius »

Long vowels diphthongize, voiceless stops lenite between vowels, /ø y/ break to /we wi/.
Õgjesti Vavarayk om jaõt 15 maogunnas. Õmmaogunna' omma' jaõlu' vallos ja lainues, miä omma' payjabaolyrõ umavalydzusõ widzuise'.
/ɘ̀ɟèstí ʋɑ́ʋɑ̀ráɨ̯k óm jɑ́ɘ̯t ʋáɪ̯stèi̯stì mɑ́ω̯gùnːɑ́s || ɘ̀mːɑ́ω̯gùnːɑ̀ óm:ɑ̀ jɑ́ɘ̯lù ʋɑ́l:òs jɑ́ láɪ̯nwès | míæ̯ óm:ɑ̀ pɑ́ɨ̯jɑ̀bɑ́ω̯lɨ̀rɘ́ úmɑ̀ʋɑ́lɨ̀dzúsɘ́ wídzwìsè/
ω - near-close near-back unrounded vowel.
XIPA
:pol: :mrgreen:
:eng: [:)]
:esp: [:S]
:lat: [:'(]
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 480
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: phrase modifying game

Post by ɶʙ ɞʛ »

Vowel chain shift:
ɑ > ɔ <å> when not in diphthongs
ɑ: > ɑ
ɑω̯ ɑɘ̯ > ɑ:
aɨ̯ ai̯ > ɑɨ̯ æi̯

ɨ ɘ > ɪ ɤ > ɪ̆ ω̆; from Slavic influence these then usually drop leaving a palatalization contrast, otherwise becoming /i ɨ/. Consonants before /i e/ palatalize by default.

Palatalization is written as <i> before a vowel (/i/ is <î> when ambiguous); as an accent over a consonant if before another consonant, and not written at all before /i e/.

/w/ as an onglide merges into /ʋ/. Similarly, /s/ > /z/ intervocalically, following the stops.

h > ∅, g > h when not palatalized.

Geśti Våvårayk om jaat 15 maagunnås. Mmaagunnå' ommå' jaalu' vållos jå läińves, mîä ommå' payjåbaaĺry umåvåĺdzius vidźvize'.
/ɟèsʲtʲí ʋɔ́ʋɔ̀rɑ́ɨ̯k óm jɑ́:t ʋǽi̯sʲtʲèi̯sʲtʲì mɑ́:hùnːɔ́s || mːɑ́:hùnːɔ̀ óm:ɔ̀ jɑ́:lù ʋɔ́l:òs jɔ́ lǽi̯nʲʋʲès | mʲíæ̯ óm:ɔ̀ pɑ́ɨ̯jɔ̀bɑ́:lʲrɨ̀ úmɔ̀ʋɔ́lʲd͡zʲús ʋʲíd͡zʲʋʲìzè/

/m m: mʲ mʲ: n n: nʲ nʲ: ɲ: ŋ:/
/b p p: bʲ pʲ pʲ: d t t: dʲ tʲ tʲ: d͡z t͡s t͡s: d͡zʲ t͡sʲ t͡sʲ: ɟ c c: k k:/
/z s s: zʲ sʲ sʲ: h/
/ʋ ʋʲ l lʲ r rʲ j/
/i i: ɨ ɨ: u u:/
/e e: ɘ: o o:/
/æ æ: ɑ ɑ: ɔ/
+ unknown set of diphthongs

Some of this is looking oddly Baltic.
User avatar
Titus Flavius
sinic
sinic
Posts: 211
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: phrase modifying game

Post by Titus Flavius »

/zɛ̰ʃtʃe ʋɔˤʋɔ̰ˤrɔˤɨ̯k ɔm jɑt ʋɛˤi̯ʃtʃɛ̰i̯ʃtʃḛ mɑho̰ːnɔˤs || hɑho̰ːnɔ̰ˤ ɔːmɔ̰ˤ jɑlo̰ ʋɔːˤlɔ̰s jɔˤ lɛːˤi̯jɛ̰s | mjeɛ̯ ɔːmɔ̰ˤ pɔˤɨ̯jɔ̰ˤbɑjrɘ̰ omɔ̰ˤʋɔˤjʒos jeʒjḛzɛ̰/
Zèschtschee voghvòghroyghk om jaat veighschtschèischtschèè maahòòhnoghs. Haahòòhnogh ohmògh jaalòò vohghlòs jogh leihghjès, mjee'e ohmògh poyghjòghbaajryè oomòghvoghjzschoos jeezschjèèzè
[*]c ɟ > s z
[*]sʲ zʲ > ʃ ʒ
[*]tʲ dʲ tsʲ dzʲ > tʃ ʒ
[*]ʋʲ lʲ nʲ> j
[*]pʲ bʲ mʲ > pʃ bʒ mj
/i i: ɨ ɨ: u u:/
/e e: ɘ: o o:/
/æ æ: ɑ ɑ: ɔ/
[*]i e æ ɨ ɑ u o ɔ > e ɛ ɛˤ ɘ ɔˤ o ɔ ɔˤ
[*]V: > V
[*]C: > h / #_
[*]VC: > V:C
[*]C: > C
[*]low tone > creaky
[*]high tone > 0
ω - near-close near-back unrounded vowel.
XIPA
:pol: :mrgreen:
:eng: [:)]
:esp: [:S]
:lat: [:'(]
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 480
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: phrase modifying game

Post by ɶʙ ɞʛ »

/zɛ̰ʃtʃe ʋɔˤʋɔ̰ˤrɔˤɨ̯k ɔm ʋɛˤi̯ʃtʃɛ̰i̯ʃtʃḛ mɑho̰ːnɔˤs jɑt || hɑho̰ːnɔ̰ˤ ɔːmɔ̰ˤ ʋɔːˤlɔ̰s jɔˤ lɛːˤi̯jɛ̰s jɑlo̰ | mjeɛ̯ ɔːmɔ̰ˤ pɔˤɨ̯jɔ̰ˤbɑjrɘ̰ omɔ̰ˤʋɔˤjʒos jeʒjḛzɛ̰/

<jaat>, <jaalòò> and other forms of that root shift to the end of their semantic realms.

The orthography now splits into two forms.

German form:

/m m: n n: ɲ: ŋ:/ <m mm n nn gn ng>
/b p p: d t t: d͡z t͡s t͡s: d͡ʒ t͡ʃ t͡ʃ: k k:/ <b p pp d t tt ds z tz dsch tsch tzsch k ck>
/z s s: ʒ ʃ ʃ: h/ <s sz ß sçh sch ßch h>
/ʋ l r j/ <w l r j>
/i ɨ u/ <ih~i y uh~u>
/e e: ɘ o o:/ <ie ee~eh e̩ uo oo~oh>
/ɛ ɛˤ ɛ: ɛˤ: ɔ ɔˤ ɔ: ɔˤ:/ <e eg äh ähg o og ah ahg>
/æ ɑ/ <ä a>
/V̰/ <V̀>
Irregular use of <ai eu au>

/zɛ̰ʃtʃe ʋɔˤʋɔ̰ˤrɔˤɨ̯k ɔm ʋɛˤi̯ʃtʃɛ̰i̯ʃtʃḛ mɑho̰ːnɔˤs jɑt || hɑho̰ːnɔ̰ˤ ɔːmɔ̰ˤ ʋɔːˤlɔ̰s jɔˤ lɛːˤi̯jɛ̰s jɑlo̰ | mjeɛ̯ ɔːmɔ̰ˤ pɔˤɨ̯jɔ̰ˤbɑjrɘ̰ omɔ̰ˤʋɔˤjʒos jeʒjḛzɛ̰/
Sèschtschie wogwògrogyk om 15 mahòhnogs jat. Hahòhnog ahmòg waaglòs jog lähgijès jalò, mjea ahmòg pogyjògbaire̩ uomògweugsçhoos jeesçhjèhsè.

Balto-Slavic form:

/m m: n n: ɲ: ŋ:/ <m mm n nn ň ng>
/b p p: d t t: d͡z t͡s t͡s: d͡ʒ t͡ʃ t͡ʃ: k k:/ <b p pp d t tt dz c cc dž č čč k kk>
/z s s: ʒ ʃ ʃ: h/ <z s ss ž š šš h>; <ć ś ź> can be used for /tʃj ʃj ʒj/
/ʋ l r j/ <v l r j>
/i ɨ u/ <i y u>
/e e: ɘ o o:/ <é ê â ó ô>
/ɛ ɛˤ ɛ: ɛˤ: ɔ ɔˤ ɔ: ɔˤ:/ <e eł ě ěł o oł á áł>
/æ ɑ/ <ǎ a>
/V̰/ (ogonek)

/zɛ̰ʃtʃe ʋɔˤʋɔ̰ˤrɔˤɨ̯k ɔm ʋɛˤi̯ʃtʃɛ̰i̯ʃtʃḛ mɑho̰ːnɔˤs jɑt || hɑho̰ːnɔ̰ˤ ɔːmɔ̰ˤ ʋɔːˤlɔ̰s jɔˤ lɛːˤi̯jɛ̰s jɑlo̰ | mjeɛ̯ ɔːmɔ̰ˤ pɔˤɨ̯jɔ̰ˤbɑjrɘ̰ omɔ̰ˤʋɔˤjʒos jeʒjḛzɛ̰/
Zęšče vołvǫłrołyk om 15 mahǫ̂nołs jat. Hahǫ̂nǫł ámǫł váłlǫs joł lěłijęs jalǫ, mjée ámǫł połyjǫłbajrą̂ ómǫłvołjžós jéźę́zę.
Post Reply