Odd glossing game v2

A forum for game threads.
Post Reply
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 453
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Odd glossing game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

A continuation of the previous thread by the same name, with the objective being to gloss the previously given sentence (as orthography; the pronunciation is also given with the gloss).

Example:

<Keipmóek mjoulh so hmtĕŭ bóebóe so ĕnsjoulh. I ĕnspĕus móektŭlhi g. Nhayeig mskolz so ĕnskeipĕmtk g. Zhom g.>

/kʰæi̯pɸmɒæ̯kx m̩ɖʐoy̯lʕ sɔ ʕm̩tʰəɤ̯ bɒæ̯bɒæ̯ sɔ ənsɖʐoy̯lʕ || i ənspʰəy̯s mɒæ̯kxtʰʊlʕi g || nʕɐjæi̯g m̩skʰɔlz sɔ ənskʰæi̯pʰəmtskx g || zʕɔm g/

<Keip-móek m-joulh so hmtĕŭ bóebóe so ĕns-joulh. I ĕns-pĕus móek-tŭlhi g. Nhayei-g m-skolz so ĕns-keip-ĕmtk g. Z-hom g.>

(aug.)-(iness.) (pred.)-insect COP concern title-(redup.) COP wood-insect. (neg.) wood-preserve (iness.)-home 3p.s.. eat-3p.s. (pred.)-sap COP wood-(aug.)-plant 3p.s.. (def.)-poison 3p.s..

"Deep within [dense forest] lies an insect of concern, named the wood-bug. It is not [found] in processed indoor wood. It eats sap and [lives within] larger trees. It is poisonous."

Initial phrase:

X̂an híhwex̂invi xugi eklé çlunqinla inx̂i cévun anùn.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8458
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Odd glossing game v2

Post by shimobaatar »

X̂an híhwex̂invi xugi eklé çlunqinla inx̂i cévun anùn.
/χan hihwɛχɪnfɪ xʊgɪ ɛkle t͡ʃlʊnqɪnla ɪnχɪ d͡ʒevʊn anon/
[χɑ̃n ˌhiʍʍɜˈχɨ̞̃ɱvɪ ˈxʊːʝɪ ˈʔɛkl̥e t͡ʃl̥ʊ̃ɴˈɢɨ̞̃nla ˈʔɨ̞̃ɴʁɨ̞ ˈd͡ʒeːvʊ̃n ˈʔãːnõn]
x̂an híh-wex̂-in-vi xug-i eklé ç-lunq-in-la inx̂-i cévu-n anù-n
1p PFV-rouse-1p.SBJ-REFL quick-ADV and_then IPFV-hear-1p.SBJ-3p.OBJ long-ADV bird-PL loud-PL
We got up early and listened to the singing birds for a while.
Spoiler:
/b t d k g q/ <b t d k g q>
/f s z ʃ ʒ x χ h/ <v s z ş j x x̂ h>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <ç c>
/m n/ <m n>
/l j w/ <l y w>

/i u/ <í ú>
/ɪ ʊ/ <i u>
/e o/ <é ù>
/ɛ/ <e>
/a/ <a>

Next (taken from here):
Pagka karon wala pay siak nga nalista ubos niini niya.
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 453
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Odd glossing game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

Pagka karon wala pay siak nga nalista ubos niini niya.

/paɜ̰ka karon ʊ̰ala paɪ̰ siak nɜ̰a nalista uɓos niini niɪ̰a/
[paˈʔɜ̰ka ˈkaroŋ ˈʔʊ̰ʔala paˈʔɪ̰ʔ ˈɕak ˈn͡dɜ̰ʔa naˈʎista uˈɓos ɲiˈjiɲi ɲiˈʔɪ̰ʔa]

Pa-g-ka ka-ron w-ala | pa-y siak | n-g-a nalis-ta u-bos ni-ini ni-y-a.
want-(1p.s)-(neg) (neg)-full (2p.s)-(poss) want-(3p.s) box (cop)-(1p.s)-(cop) (hon)-(cop) (amp)-different (fut)-give (cop)-(3p.s)-(cop)

I do not want your empty box; he does. I will [also] give him a very special present.

/m n/ <m n>
/p ɓ t ɗ k ʔ/ <p b t d k>
/f s h/ <f s h>
/l r j/ <l r j>
/a e i o u/ <a e i o u>
/ɜ̰ ɪ̰ ʊ̰/ <g y w>Next

Bba n!i wambuta neddet rihita. Pinka nevin çibu, ala wanra cudza civin, bara sen vikun ʘihi Bbaxudzaça.
User avatar
Acipencer
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 34
Joined: 27 Jun 2021 08:39

Re: Odd glossing game v2

Post by Acipencer »

Bba n!i wambuta neddet rihita. Pinka nevin çibu, ala wanra cudza civin, bara sen vikun ʘihi Bbaxudzaça.
[ʙa ᵑ!i waᵐbuˈta neˈdːet ɾihiˈta piˈᵑki neˈvin tʃiˈbu ala waˈⁿɖʐa tsuˈdza tsiˈvin baˈɾa sen viˈkun ʘʼiˈhi ʙaxudzaˈtʃa]

Bb-a n!i wambut-a neddet rihita | P-ink-a nevin çibu , Ø-ala wanra cudz-a civin , bara s-en vikun ʘi-hi Bbaxudzaç-a
1s-see 1.POSS shoe-ACC red favorite | 2s-IRR-see JUS 3p.INAN.ACC , 3p.INAN-be PERF price-ACC rich , so 1p-buy 1p at-3s Bbaxudzaç-ACC

I see my favorite red shoes. You should check them out, They were really expensive, even though we got them in Bbaxudzaç.

Next

Missu anamassetsesi asin. Akatutennaparrus tukuna, at perrenaimutsat. Tsitsikan ipatsannak ustumus uk.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8458
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Odd glossing game v2

Post by shimobaatar »

Missu anamassetsesi asin.
/missu anamasset͡sesi asin/
[ˈmɪssw‿anaˈmasseˌd͡zeʒj‿aˈʒɪ̃n]
missu-Ø a-nam-asse-tses-i asi-n
dog-NOM run-APL.LOC-POT-GNO-NEG horse-ACC
A dog can't outrun a horse, I think.

Akatutennaparrus tukuna, at perrenaimutsat.
/akatutennaparrus tukuna | at perrenaimut͡sat/
[ʔaˌgaduˈdɛ̃nnaˌbarrʊs ˈtuːguˌna | ʔat̚ ˈpɛrreˌnajmuˌd͡zat̚]
a-katu-tenna-par-rus tuk-una at-Ø per-rena-imu-tsat
run-ring-field-AUG-ALL go-HORT 1p.INCL-NOM know-OPT-INCH-PRP
Let's go down to the racetrack so that we can hopefully find out for sure.

Tsitsikan ipatsannak ustumus uk.
/t͡sit͡sikan ipat͡sannak ustumus uk/
[ˌt͡ʃid͡ʒiˈgaːn‿ibaˈd͡zãnnag‿ˈʊstuˌmuz‿ʊk̚]
tsi~tsi-kan ip-a-tsanna-k-Ø us-tu-mu-s uk
DIM~time-LOC spot-run-cat-PL-NOM compete-CAUS-PASS-FUT also
Pretty soon, they'll have cheetahs racing there too.
Spoiler:
/p t k/ <p t k>
/s/ <s>
/t͡s/ <ts>
/m n/ <m n>
/r/ <r>

/i u/ <i u>
/e/ <e>
/a/ <a>

Next (taken from here):
Ho'uva pýra térã mbojypapyre.
Post Reply