Odd glossing game v2

A forum for game threads.
Post Reply
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 601
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Odd glossing game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

A continuation of the previous thread by the same name, with the objective being to gloss the previously given sentence (as orthography; the pronunciation is also given with the gloss).

Example:

<Keipmóek mjoulh so hmtĕŭ bóebóe so ĕnsjoulh. I ĕnspĕus móektŭlhi g. Nhayeig mskolz so ĕnskeipĕmtk g. Zhom g.>

/kʰæi̯pɸmɒæ̯kx m̩ɖʐoy̯lʕ sɔ ʕm̩tʰəɤ̯ bɒæ̯bɒæ̯ sɔ ənsɖʐoy̯lʕ || i ənspʰəy̯s mɒæ̯kxtʰʊlʕi g || nʕɐjæi̯g m̩skʰɔlz sɔ ənskʰæi̯pʰəmtskx g || zʕɔm g/

<Keip-móek m-joulh so hmtĕŭ bóebóe so ĕns-joulh. I ĕns-pĕus móek-tŭlhi g. Nhayei-g m-skolz so ĕns-keip-ĕmtk g. Z-hom g.>

(aug.)-(iness.) (pred.)-insect COP concern title-(redup.) COP wood-insect. (neg.) wood-preserve (iness.)-home 3p.s.. eat-3p.s. (pred.)-sap COP wood-(aug.)-plant 3p.s.. (def.)-poison 3p.s..

"Deep within [dense forest] lies an insect of concern, named the wood-bug. It is not [found] in processed indoor wood. It eats sap and [lives within] larger trees. It is poisonous."

Initial phrase:

X̂an híhwex̂invi xugi eklé çlunqinla inx̂i cévun anùn.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9281
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Odd glossing game v2

Post by shimobaatar »

X̂an híhwex̂invi xugi eklé çlunqinla inx̂i cévun anùn.
/χan hihwɛχɪnfɪ xʊgɪ ɛkle t͡ʃlʊnqɪnla ɪnχɪ d͡ʒevʊn anon/
[χɑ̃n ˌhiʍʍɜˈχɨ̞̃ɱvɪ ˈxʊːʝɪ ˈʔɛkl̥e t͡ʃl̥ʊ̃ɴˈɢɨ̞̃nla ˈʔɨ̞̃ɴʁɨ̞ ˈd͡ʒeːvʊ̃n ˈʔãːnõn]
x̂an híh-wex̂-in-vi xug-i eklé ç-lunq-in-la inx̂-i cévu-n anù-n
1p PFV-rouse-1p.SBJ-REFL quick-ADV and_then IPFV-hear-1p.SBJ-3p.OBJ long-ADV bird-PL loud-PL
We got up early and listened to the singing birds for a while.
Spoiler:
/b t d k g q/ <b t d k g q>
/f s z ʃ ʒ x χ h/ <v s z ş j x x̂ h>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <ç c>
/m n/ <m n>
/l j w/ <l y w>

/i u/ <í ú>
/ɪ ʊ/ <i u>
/e o/ <é ù>
/ɛ/ <e>
/a/ <a>

Next (taken from here):
Pagka karon wala pay siak nga nalista ubos niini niya.
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 601
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Odd glossing game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

Pagka karon wala pay siak nga nalista ubos niini niya.

/paɜ̰ka karon ʊ̰ala paɪ̰ siak nɜ̰a nalista uɓos niini niɪ̰a/
[paˈʔɜ̰ka ˈkaroŋ ˈʔʊ̰ʔala paˈʔɪ̰ʔ ˈɕak ˈn͡dɜ̰ʔa naˈʎista uˈɓos ɲiˈjiɲi ɲiˈʔɪ̰ʔa]

Pa-g-ka ka-ron w-ala | pa-y siak | n-g-a nalis-ta u-bos ni-ini ni-y-a.
want-(1p.s)-(neg) (neg)-full (2p.s)-(poss) want-(3p.s) box (cop)-(1p.s)-(cop) (hon)-(cop) (amp)-different (fut)-give (cop)-(3p.s)-(cop)

I do not want your empty box; he does. I will [also] give him a very special present.

/m n/ <m n>
/p ɓ t ɗ k ʔ/ <p b t d k>
/f s h/ <f s h>
/l r j/ <l r j>
/a e i o u/ <a e i o u>
/ɜ̰ ɪ̰ ʊ̰/ <g y w>Next

Bba n!i wambuta neddet rihita. Pinka nevin çibu, ala wanra cudza civin, bara sen vikun ʘihi Bbaxudzaça.
User avatar
Acipencer
cuneiform
cuneiform
Posts: 199
Joined: 27 Jun 2021 08:39

Re: Odd glossing game v2

Post by Acipencer »

Bba n!i wambuta neddet rihita. Pinka nevin çibu, ala wanra cudza civin, bara sen vikun ʘihi Bbaxudzaça.
[ʙa ᵑ!i waᵐbuˈta neˈdːet ɾihiˈta piˈᵑki neˈvin tʃiˈbu ala waˈⁿɖʐa tsuˈdza tsiˈvin baˈɾa sen viˈkun ʘʼiˈhi ʙaxudzaˈtʃa]

Bb-a n!i wambut-a neddet rihita | P-ink-a nevin çibu , Ø-ala wanra cudz-a civin , bara s-en vikun ʘi-hi Bbaxudzaç-a
1s-see 1.POSS shoe-ACC red favorite | 2s-IRR-see JUS 3p.INAN.ACC , 3p.INAN-be PERF price-ACC rich , so 1p-buy 1p at-3s Bbaxudzaç-ACC

I see my favorite red shoes. You should check them out, They were really expensive, even though we got them in Bbaxudzaç.

Next

Missu anamassetsesi asin. Akatutennaparrus tukuna, at perrenaimutsat. Tsitsikan ipatsannak ustumus uk.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9281
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Odd glossing game v2

Post by shimobaatar »

Missu anamassetsesi asin.
/missu anamasset͡sesi asin/
[ˈmɪssw‿anaˈmasseˌd͡zeʒj‿aˈʒɪ̃n]
missu-Ø a-nam-asse-tses-i asi-n
dog-NOM run-APL.LOC-POT-GNO-NEG horse-ACC
A dog can't outrun a horse, I think.

Akatutennaparrus tukuna, at perrenaimutsat.
/akatutennaparrus tukuna | at perrenaimut͡sat/
[ʔaˌgaduˈdɛ̃nnaˌbarrʊs ˈtuːguˌna | ʔat̚ ˈpɛrreˌnajmuˌd͡zat̚]
a-katu-tenna-par-rus tuk-una at-Ø per-rena-imu-tsat
run-ring-field-AUG-ALL go-HORT 1p.INCL-NOM know-OPT-INCH-PRP
Let's go down to the racetrack so that we can hopefully find out for sure.

Tsitsikan ipatsannak ustumus uk.
/t͡sit͡sikan ipat͡sannak ustumus uk/
[ˌt͡ʃid͡ʒiˈgaːn‿ibaˈd͡zãnnag‿ˈʊstuˌmuz‿ʊk̚]
tsi~tsi-kan ip-a-tsanna-k-Ø us-tu-mu-s uk
DIM~time-LOC spot-run-cat-PL-NOM compete-CAUS-PASS-FUT also
Pretty soon, they'll have cheetahs racing there too.
Spoiler:
/p t k/ <p t k>
/s/ <s>
/t͡s/ <ts>
/m n/ <m n>
/r/ <r>

/i u/ <i u>
/e/ <e>
/a/ <a>

Next (taken from here):
Ho'uva pýra térã mbojypapyre.
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 601
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Odd glossing game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

Ho'uva pýra térã mbojypapyre.
/ˈɔ̤ʔuβa ˈpɨɾa ˈtɛɾã m͡bɔxɨˈpapɨɾɛ/

Ho-'uva pýra té-rã mbo-jypa-pyre.

(dim.)-(16) (basket) (1p.s.)-(have) (gen.)-berry-resin

I have fewer than 16 baskets of juniper berries.

Zit kangak widak p̄ezilik, ana linga zo sidak.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9281
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Odd glossing game v2

Post by shimobaatar »

Zit kangak widak p̄ezilik, ana linga zo sidak.
/zit kaŋak widak fezilik | ana liŋa zo sidak/
[zɪt̚ kɐˈŋak̚ wɪˈɾak̚ fɛzɪˈlik̚ | ɐnɐ ˈliŋɐ zɔ sɪˈɾak̚]
zit ka-nga-k w-ida-k p̄e-zili-k ana li-nga zo s-ida-k
PFV PASS-find-PL 2s-pig-PL INS-resident-PL but NEG-find NDEF 1s-pig-PL
Your pigs were found by the townspeople, but no one has found mine yet.
Spoiler:
/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f v θ ð s z x ɣ h/ <p̄ ḇ ṯ ḏ s z ḵ ḡ h>
/m n ŋ/ <m n ng>
/l j w/ <l j w>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

Next (taken from here):
Pagka karon wala pay siak nga nalista ubos niini niya.
User avatar
Acipencer
cuneiform
cuneiform
Posts: 199
Joined: 27 Jun 2021 08:39

Re: Odd glossing game v2

Post by Acipencer »

Pagka karon wala pay siak nga nalista ubos niini niya.
/ˈpaŋka ˈkaɾon ˈwala paj sʲak ᵑɡa naˈlʲista ˈubos ˈnʲiːnʲi ˈnʲija/
pagka ka-ron wa-la siak nga nalista ub-os nii-ni nija
penguin cook-PTCP be-3s.SUBJ this way many happen-inf can-3s REP
There are many ways of cooking penguin


Next
Qá smu ni bè kêicó daâ sqoy
User avatar
VaptuantaDoi
greek
greek
Posts: 737
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Odd glossing game v2

Post by VaptuantaDoi »

Qá smu ni bè kêicó daâ sqoy
[ŋá zmù nì ɓɛ̀ kɛ́ì̯xó dàə́ zŋòɕ]
car fly PPL 1SG.POSS put.inside PASS.PFV eel
"My hovercraft is full of eels."Next (Nuxálk):
ʔaycutc skatmayuuctimutc skayayuucctuu ʔałtisʔalac’iikw’utx.
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 601
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Odd glossing game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

ʔaycutc skatmayuuctimutc skayayuucctuu ʔałtisʔalac’iikw’utx.

ʔayc-utc ska-tma-yuu-ctim-utc ska-ya-yuu-cctuu ʔałtis-ʔal-ac'-iikw'-utx

/ʡajt͡sutt͡s skatmaju:t͡stimutt͡s skajaju:t͡s'tu: ʡaʟtisʡalat͡sʰi:kʷʰutx/

[ʡɛjˈt͡sʲʉʔt͡sə̥ skatˈmɛjʉ:t͡sʲˌtʲimʲʉʔt͡sə̥ skɛˈjɛjʉ:t͡s'tu: ʡɛʎˈtʲisʜalɛˌt͡sʲʰi:kɥʰʉtxə̥]

(3p.s.)-(cop) (verbalizer)-air-water-change-(cop) (verbalizer)-(subj.)-water-cctuu 441-21-7-hot-(mens)

The juice of the c'tú fruit boils at 469 ̊.

Next:
Apálur nûi tík tepêolà sòl inpaorlà nǒe tôeksé lǐnkà.
User avatar
VaptuantaDoi
greek
greek
Posts: 737
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Odd glossing game v2

Post by VaptuantaDoi »

Apálur nûi tík tepêolà sòl inpaorlà nǒe tôeksé lǐnkà.
/apa˥luɣ nuː˩i tik˥ tepeː˩ola˩ sol˩ inpaoɣla˩ noː˧˥e toː˩ekse liːn˧˥ka˩/
[ɔ˩ˈpa˥lʊx˧ ˈnʊʉ̯˩ʔi˧ ˈt͡sik˥ te˧ˈβæe̯˩ʔo˧ˌɫa˩ ˈsoɫ˩ ɪm˧bɔ˩ʔoɫ˧ˈɫa˩ ˈnɒo̯˧˥ʔe˧ ˈtɒo̯˩ʔek˧ˌse˥ ˈlɪi̯ŋ˧˥ˌɡa˩]
apálu-r nû-i tík tepê-o-là sòl inpa-o-r-là nǒe tô-eksé lǐn-kà
aligator-ERG person-ABS.DUAL IRREAL chase-3SG-PAST then bite-3SG-AGENT-PAST NEG LOC-river.bank ABL-north
"The aligator may not have chased and eaten the two people by the river bank up north"

Next:
Humuxəmyoz cuzusoj xussəkumu, xussiku-hukussunu 275.88 xusepsecuxumu, cunixulinzo 34.798 kəm 35.022 xushus.
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 601
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Odd glossing game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

Humuxəmyoz cuzusoj xussəkumu, xussiku-hukussunu 275.88 xusepsecuxumu, cunixulinzo 34.798 kəm 35.022 xushus.

Hu-mu-xəm-yoz cu-zu-soj xu-ssə-kumu, xu-ssi-ku huku-ssu-nu 275.88 xu-sepse-cu-xumu, cu-nixu-linzo 34.798 kəm 35.022 xu-shus.

/humuɣəmɨos ʈ͡ʂusuʂoj ɣut͡səkumu | ɣut͡siku hukut͡sunu 275.88 ɣuʂepʂeʈ͡ʂuɣumu | ʈ͡ʂuniɣulinso 34.798 kəm 35.022 ɣuʂhuʂ/
[ɸumuˈɣəmɨ̯os ʈ͡ʂuˈsuʂoj βuˈt͡səkumu | βuˈt͡siku ɸuˈkut͡sunu 275.88 βuʂepʂeˈʈ͡ʂuβumu | ʈ͡ʂuniˈβulinso 34.798 kəm 35.022 ˈβuʂhuʂ]

3-(cop)-gas-oil 1-(cop)-water (cop)-(nom)-(3p.p.), (cop)-(acc)-(3p.s.) cold-(mens)-(gen) 275.88 (cop)-(temperature unit)-1-time, (cop)-weight-space 34.798 between 35.022 (cop)-(density unit)

These samples of propanol, when simultaneously cooled to 275.88 *, have a density of between 34.798 and 35.022 *.

Next:
Poaoṣoaekxaongeu sṗaogňaep souknoaetleal keixeaon keaolsieh poiṣi.
User avatar
GoshDiggityDangit
sinic
sinic
Posts: 335
Joined: 18 Dec 2018 21:27
Location: Misawa AFB, Aomori, Japan
Contact:

Re: Odd glossing game v2

Post by GoshDiggityDangit »

Poaoṣoaekxaongeu sṗaogňaep souknoaetleal keixeaon keaolsieh Poiṣi.

/poˈau̯zo.ae̯kxˌao̯ŋeu̯ spʼao̯ɡˈɲae̯p sou̯kno.ae̯tˈlea̯l ˈkei̯xea̯.on kea̯.olʼsie̯χ poi̯ˈsʼi/

poaoso-aekx-aongeu sṗaog-ňaep soukno-aet-leal keixea-on keaol-sieh poiṣi

potato-DEF-ACC.INAN boiled-INAN plate-DEF-LOC.INAN fork-COM eat-FUT Poiṣi

Poiṣi will eat the boiled potato that is on the plate with a fork.

Next, please...

Kina mī vurūtu apari gada bū, mī apari bīsu nagā kimika!
"Coffee is an azimuthal polar map that you to map back to a sphere and then you can map it to any projection you desire."
http://catran.cailab.net/wordpress/
User avatar
Creyeditor
MVP
MVP
Posts: 4604
Joined: 14 Aug 2012 19:32

Re: Odd glossing game v2

Post by Creyeditor »

Kina mī vurūtu apari gada bū, mī apari bīsu nagā kimika!
kin-a mi vurut-u apari gad-a bu, mi apari bis-u nag-a kimik-a
woman-SG DEF fullfil-3SG prophecy[GEN] fate-SG FOC, DEF prophecy[GEN] bring glory-SG victory-SG
The woman fullfils the fate of the prophecy, she of the prophecy will bring glory and victory.


Next:
Kenapa ee sa pu cinta deng dia harus begini?
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 601
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Odd glossing game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

Kenapa ee sa pu cinta deng dia harus begini?
/kenapa e: sa pu t͡sinta denɣ̩ dja haɾu.z̩ beɣini/

<b d s g> are normally /b d s g/ but lenite to /β ð z ɣ/ when intervocalic or syllabic

<m n> /m n/
<p t c k> /p t t͡s k/
<b d g> /b~β d~ð g~ɣ/
<s> /s~z/
<r> /ɾ/
<i e a o u> /i e a o u/

ke-na-pa ee sa pu cin-ta deng dia haru-s be-gini
(pos)-(neg)-(cop) 1sg (cop) know cook-(impf) (temp) (int) curry spices-(gen) 2sg-(inter)

"Do you think I ever knew how to prepare curry spices?"

Next: (case-sensitive orthography)
bGaorihpTX wỊhoeoⁿmgmbǍH HPuⁿtxe’ị Raⁿk2KrẹọHsr wỊe bGkoǍǑRHsr.
User avatar
VaptuantaDoi
greek
greek
Posts: 737
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Odd glossing game v2

Post by VaptuantaDoi »

bGaorihpTX wỊhoeoⁿmgmbǍH HPuⁿtxe’ị Raⁿk2KrẹọHsr wỊe bGkoǍǑRHsr.
/ˈbɣao̯rɪpθχ ˈwɨhoe̯õmgmˌbæh ħɸũˈtxeʔɨ ʁãˈkəqɺəœ̯ħsɺ ˈwɨe̯ bɣkoˈæɔ̯ʁħsɺ/
b-G-aorihp-TX wịhoe-oⁿmgm-bǍH HPuⁿ-txe’ị R-aⁿk2Krẹọ-Hsr wỊe b-G-ko-ǎǒR-Hsr
PL-BODY.PART-general-ERG TELIC-CAUS-go PERSON-fight OBJECT-mountain-OBL and PL-BODY.PART-3SG.POSS-hand-OBL
“The general sent the soldiers up the mountain by (waving) his hands.”


Next:
Pul lmacpr h dDa cCilmic, rwpr frt fpa yia a (ertpe oif crd bou i) tr a ppa.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9281
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Odd glossing game v2

Post by shimobaatar »

Pul lmacpr h dDa cCilmic, rwpr frt fpa yia a (ertpe oif crd bou i) tr a ppa.
/pyl lmakpr x dda kkilmik | rupr frt fpa ɯia a ertpe oif krd boy i tr a ppa/
[pyl n̩ˈmakpr̩ ɣəd‿ˈdak‿kinˈmik | ˈrupr̩ ˈfr̩təf‿ˈpa ɰɯˈjaː | ˈerspe ˈwojəf ˈkr̩d bøˈɥi | tə‿ˈrap‿pa]
pul l-mac-pr h d~Da c~Cilm-ic rw-pr f-rt f-pa yia a ert-pe oif crd bou i tr a p~pa
back PASS-show-VN gut DEF~house DEF~grand-NMZ gather-VN 1p-go 1p-stay tight face crowd-ADJZ strong foot sun high road face DEF~stay
After taking a tour inside of the Royal Palace, our group continued walking with some difficulty down the road (that apparently gets very busy around noon) to our hotel.
Spoiler:
/p b t~s d k/ <p b t d c>
/f x~ɣ/ <f h>
/m/ <m>
/l~n/ <l>
/r/ <r>

/i y ɯ u/ <i u y w>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

a - (n.) face, front; (prep.) to, towards, facing, down (a path)
bou - (n.) sun
bou i - (n.) noon, "high sun"
cilm - (adj.) grand, great, splendid, marvelous, wonderful, wondrous, amazing, magnificent
cilmic - (n.) grandeur, greatness, splendor, marvel, wonder, magnificence
crd - (n.) foot, sole; (prep.) under, beneath, underneath, below, at (a time of day), around (a time of day)
da - (n.) house, home
dDa cCilmic - (pn.) the "House of Grandeur"; the name of a fictional royal palace
ert - (n.) crowd, throng, mass, mob
ertpe - (adj.) crowded, packed, busy, bustling, lively
f- - first person plural subject prefix
h - (n.) gut, guts, innards; (prep.) in, within, inside
i - (adj.) high, tall
-ic - nominalizes adjectives
l- - passive marker
mac - (v.) to show
oif - (adj.) strong, tough; (adv.) strongly, toughly, very
pa - (v.) to stay, to keep, to remain, to continue; (n.) hotel, inn, hostel
-pe - derives adjectives from nouns
-pr - verbal noun marker/nominalizes verbs
pul - (n.) back, rear; (prep.) after, behind
rt - (v.) to go, to walk, to move
rw - (v.) to gather, to congregate, to huddle, to group
rwpr - (n.) gathering, congregating, huddling, grouping; group, congregation
tr - (n.) road, street, path, way
yia - (adj.) tight, strict, difficult; (adv.) tightly, strictly, difficultly

Next (taken from here):
Enkelten wurd för a bluumpot aptaanj.
Cellular Automaton
rupestrian
rupestrian
Posts: 11
Joined: 08 Apr 2022 01:33

Re: Odd glossing game v2

Post by Cellular Automaton »

Enkelten wurd för a bluumpot aptaanj.
/ɛnˈkʰɛltʰɛn ʋuɽt fœɽ a ˈpluɑ̯mpʰɔtʰ apʰˈtʰɑɲ/
en~kelten wu<r>d fö-r a bluum-pot a<pt>aanj
IMP~fall PL<AN> 2-AN NEG LAT.PL-INAN rock<INAN>
Close translation: All of you must fall not onto rocks (but somewhere else).
Loose translation: Don't fall on the rocks, everyone.
Next:
ZOYOLO: Locala lu ca luthozo bigu ilaluzo bica?
LUTHU: Calaca wa, zoyo, gu yorula trilawatha.
Post Reply