Conlang Conversation Thread

A forum for all topics related to constructed languages
User avatar
kiwikami
roman
roman
Posts: 1166
Joined: 26 May 2012 17:24
Location: Oh, I don't know, I'm probably around here somewhere.

Re: Conlang Conversation Thread

Post by kiwikami »

~~~Sì·Uḷìmtumraıá kamut zaḷá·zḷam!~~~
25 days to Halloween!

Kǔulàmàx htuǔlum?
Do y'all have any spooky plans?

Image

Á·Mrızmı·mrıızkǐmı skalı.
It's always been my favorite holiday.

Mızuhìtıu·mırımı kıús ak·tmímazk·amtırraıḳmàma ak·hıḳaxı amìràkk : maras.
I sort of grew up romanticizing the American suburban trick-or-treating experience.

∴Màktasàx kıs : ḷí·s ıs·Kǎtulà KàkàTA·Lumak∴
(I did not experience this as a kid but I did see it in ET: The Extra-Terrestrial.)

Gloss:
Spoiler:
sì ḷu<ì-mut>m-ra-ı-á kam<u>t za<v>ḷ-vŕ+zaḷ-m
after greet<4-ghost>-NMLZ.OBL-DUR-XVOL.ACT day five<3-PL>-ATTR+five-STAT

ku<ùv-ŕ>l-àm-à-x htu<vù>l-vŕ-m
make_plan<2.4-PL>-Q-CONC-VOL.ACT be_corpselike<2>-ATTR-STAT

á mrı<ız>m·mrı<ızkì>m-í skı<a.#ı>l
among please<3.1>-please<perpetual>-STAT holiday<OBL>

mu<ızv>h-ìt+ıu+mrım-ı kı<ıú>s ak tma<íma>z+k+mtır-raı-ḳ(m)-ḳàm-a ak hıḳı<a.#ı>x amìr<à>kk maras
know<3.1>-NEG+despite+please-DUR child<PAT> at sugar<4.4PL>+pester-NMLZ.AGT-DIST-FREQ-VOL.ACT at suburb<OBL> America<OBL> maybe

ma<à-ktv>s-à-x kı<ı>s ḷí·sa ıs ka<à>t-ùl-à kàkàt+a+lum<a>k
do_this<1.3-NEG>-CONC-VOL.ACT child<AGT> however during see<1.3>-AFF-CONC star+traveler<OBL>
---

Oh! A delightful coincidence. The abbreviation rules applied to the 'star-traveler' compound KATLUMAK2 produce KTAL2. (So 'ET' as a name would be translated as 'Ktala'). KTAL1 happens to mean 'home'. As in 'ET phone...'
Last edited by kiwikami on 30 Oct 2021 00:30, edited 1 time in total.
Edit: Substituted a string instrument for a French interjection.

:eng: :mrgreen: | :fra: [:)] | ASL [:S] | :deu: [:|] | :tan: [:(] | :nav: [:'(]
User avatar
Reyzadren
greek
greek
Posts: 615
Joined: 14 May 2017 10:39
Contact:

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Reyzadren »

:con: griuskant (conversation without script)

esheshyehan yoizoz.
/'əʃəʃjəhan 'jɔizɔz/
reverse-reverse-festival-V-PASS ghost-ITJ
It's not cancelled this year. Happy Halloween!
Image griuskant thread | Image conlang summary
User avatar
kiwikami
roman
roman
Posts: 1166
Joined: 26 May 2012 17:24
Location: Oh, I don't know, I'm probably around here somewhere.

Re: Conlang Conversation Thread

Post by kiwikami »

Xa·sa arìzẓàx Latàah·tızılîax kalımut x·rııskùaúẓ Uḷìmtumraıá : ıs·sa Ramrakàzaı áza·htakàaúḳ múh·alaẓál.
I hosted a Halloween tea for my department yesterday, and we all had linguistics-themed costumes.

Álı·sám ḳamlamaḳmàma ırì·alàl (ḳamlamaḳmàx rııskùr·alàl) : Hàxraı harùsa ltahám ruá...
I was a serial (verb) killer, with a poster indicating that I was...

⋮ HALI : Úmukǐraamàr rà·ırì·alàl ırì·alíla ⋮
"WANTED: For grammaticalization of multiple-verb predicates".

Skızuhùllıı.
'Twas good fun.

--

Gloss:
Spoiler:
xa=sa ra<ìz>ẓ<à>x lta<àv>h+tzı<lı>ŕ-à-x kalım<u>t xa=rııskù<aú>ẓ ḷu<ì-mut>m-ra-ı-á ıs=sa ra<am-ŕkvr̀>z-ı-a áẓa=htakà<aú>ḳ múh+a+laẓ<á>l
BEN=this.OBL academic_department<4.1><OBL> give<1.4>+handle_platter<PST>-CONC-VOL.ACT yesterday<OBL> GEN=buffet<PAT> greet<4-ghost>-NMLZ.OBL-DUR-XVOL.ACT during=that.OBL wear<1.4pl-all>-DUR-VOL.ACT similar_to=disguise<PAT> linguistics<OBL>

á-lı=sa<á>m ḳa<am>l-ma-ḳ(m)-ḳàm-a ırì·ala<à>l ( ḳa<am>l-ma-ḳ(m)-à-x ırì·alaıskù<à>l ) ha<àx>ŕ-ı-a har<ù.#a>s lta<v>h-vŕ-m ruá
COP-PST=1<OBL> kill<1.4pl>-NMLZ_HUM<OBL>-DIST-FREQ-VOL.ACT verb<PAT> ( kill<1.4pl>-NMLZ_HUM<OBL>-DIST-CONC-VOL.ACT serial_verb<PAT> ) handle_sheet<1.4>-DUR-VOL.ACT poster<PAT> display<3.3>-ATTR-STAT this.PAT

⋮ hı<a.#ı>l : ú-mu<vkì>ŕ-áaŕm-à-r rà=ırì·al<à>l ırì·al<í.#a>l ⋮
⋮ criminal<OBL> : CAUS-handle_abstract<3.3pl>-p*+c-DIST-CONC-CAUS.NVOL next_to=verb<PAT> verb<OBL> ⋮

sku<ızv>h-ùl-lı-ı
amuse<3.1>-AFF-PST-DUR
---
'Serial killer' as ḳamlamaḳmàma [ˈŋɐmɬǝmǝŋˌmɑm] is quite fun to say - I should create a tongue-twister with it.
Edit: Substituted a string instrument for a French interjection.

:eng: :mrgreen: | :fra: [:)] | ASL [:S] | :deu: [:|] | :tan: [:(] | :nav: [:'(]
User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 5374
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao »

Alswæ geispeake jous læztmöste duon þë Hïlluesantnochte 2021, skarrj duongân ïne Geidenschte djür læzte Gjærnes…
ADV PLUP-speak<PFT.ACT.INDIC> 1PL.SBJ last.SUPER.ADVZ PRP DEF.F.OBJ.SG holy<PL>GEN=night.OBJ.SG will=1SG.SBJ continue<INF> INDEF.F.OBJ.SG
thought.OBJ.SG DEF.F.GEN.SG last.OBLIQ year.GEN.SG

Since we left off at Halloween 2021, I will continue with an idea from last year…


Þë Geirischtüne dennen Geigeabanes (Día de los Muertos + Estreghthefght)!
DEF.F.OBJ.SG <COLL>rise<PST.PTCP><NMLZ>OBJ.SG. DEF.M.GEN.PL <COLL>go<PTCP><PL>GEN
Resurrection of the Dead (Día de los Muertos + Easter)!

üðen Þœs bleacce en gealtern Majblîmen cyßvîrdeaban
be<PRS.SBJV> DEF.F.SBJ.PL black<PL> CNJ golden<PL> lily<PL> choice=worthy<PL>
Black & orange lilies would be the flower of choice.
https://rosemarywashington.files.wordpr ... g_5013.jpg
https://www.easytogrowbulbs.com/collect ... 2634741871


Ent würde þœs bänvfamlisch Hîrnhers æs tuo yös Estrharslje!
CNJ become<PRS.ACT.INDIC> DEF.F.SBJ.PL bone.frame.ADJZ horn<PL>.hare<PL> CNJ PRP DEF.N.GEN.SG easter.hare.DIM.OBJ.SG
And boney jackalopes for the Easter Bunny!

https://images.app.goo.gl/rNz231ooAquxMctp8

https://images.app.goo.gl/9hhvr4zx5cByMrSs6müchta hit tuo Jæcce Bänvfamtune becan öp þücj nœnäghnöstlyc!
ought<PRS.ACT.INDIC> 3SG.N.SBJ PRP Jack.OBLIQ bone.frame.town.OBLIQ profit<INF> PRP PROX.OBJ.SG now.near.SUPERZ.ADVZ
Jack Skellington needs to jump on this at once!


https://images.app.goo.gl/5ojSPWRxD6uHn3XJ9
Last edited by Lambuzhao on 27 Mar 2022 05:15, edited 1 time in total.
User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 5374
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao »

mægja hit «Easter de los Muertos» în becirür Vitkennghtün ¿?
be.possible <PRS.ACT> 3SG.N.SBJ INDEF.N.SBJ.SG better name.after<PRS.PTCP><NMLZ><SBJ.SG>

mebbe «Easter de los Muertos» is better?
User avatar
Reyzadren
greek
greek
Posts: 615
Joined: 14 May 2017 10:39
Contact:

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Reyzadren »

:con: griuskant (conversation without script)

kroebyeh at haeishan, ut haeiroz, oth kanzida krezi unt yladi jaero, nah.
/'krɯbjəh 'at 'heiʃan, ut 'heirɔz, 'ɔθ 'kanzida 'krəzi unt 'Yladi 'dʒerɔ, 'nah/
flower-festival V-PST finish-V-PASS, but nevermind-ITJ, still can-got-V black-A and-PST orange-A lily, heretakeit
Spring's flower festival (14 Spring) has passed, but that's fine, here's some black and orange lillies for you.
Image griuskant thread | Image conlang summary
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2943
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dormouse559 »

Lambuzhao wrote: 27 Mar 2022 05:10Þë Geirischtüne dennen Geigeabanes (Día de los Muertos + Estreghthefght)!
DEF.F.OBJ.SG <COLL>rise<PST.PTCP><NMLZ>OBJ.SG. DEF.M.GEN.PL <COLL>go<PTCP><PL>GEN
Resurrection of the Dead (Día de los Muertos + Easter)!
Se seulamen k' lo jhoù komencï avek un çhacï aûs kranyo en çoukkro !
[se.sø.laˈmɛ̃ŋ kləˈʒu kəˈmɛ̃ɲ̟.ʃi aˈvɛk ɛ̃ˈxa.ʃi ɑˈkʁɑːɲ ɛ̃ˈsu.kʁə]
As long as the day starts with a sugar skull hunt!
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2943
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dormouse559 »

Y a-t una grant' aranye nérye dyen mi çhambre, prê dî livro d' las konjheiyélye françéza !
[ja.ty.ŋa.gʁɑ̃n.taˈʁɑːɲ ˈnɛːʁj ˈdjɛ̃ŋ miˈhɑ̃m.bʁə | ˈpʁɛː diˈli.vʁə dlɑk.kɔ̃n.ʒəˈjɛːʎ fʁɑ̃ˈʃe.za]
There's a big black spider in my room, near the book of French conjugations!
[D:]

L' es bravo k' l' es̄tuiyï lo verbo françé, mes jho veu-t rekovrà mon livro.
[lɛˈbʁɑːv klɛˈtjy.ji ləˈvɛʁ.bə fʁɑ̃ˈʃe | mɛʒ.ʒo.vœ.tʁɛkˈvʁa mŋ̩ˈli.vrə]
It's admirable that it's studying French verbs, but I want my book back.
User avatar
kiwikami
roman
roman
Posts: 1166
Joined: 26 May 2012 17:24
Location: Oh, I don't know, I'm probably around here somewhere.

Re: Conlang Conversation Thread

Post by kiwikami »

Taràkıá muhkuẓârazíma Uraḳsusı mukúlıuṭ!
[təˈrɑkja mɯ̽çkɯ̽ˈt͡ʃarɑʒim ˈvrɜŋzɯ̽zɪ mɯ̽ˈkuɮjɯ̽ʔ]
support<1.3>-dur-v2a learn<3.3>-try.to-nom.pat-inch-va French<pat> spider<that-agt>
I support that spider's work towards learning French!

Ḷí·s, Xmuàxı ǐtlırıràrrǎzımr làlìthıḷ. Je spide, tu spides, nous spidons, ılza·s·la.
[t͡ɬiz xm̩ˈvɑʁɪ ˈjetɬirɪˌrɑrɑʒimr əˈɬɑɬecçɪt͡ɬ ... ˈʒɜzlə]
however concern<1.3>-dur caus-confuse<3.3.pl>-hyp-nom.pat-inch-nvc word+pattern<agt>
Though I worry that the conjugations may confuse it. Je spide, tu spides, nous spidons, etc.
Edit: Substituted a string instrument for a French interjection.

:eng: :mrgreen: | :fra: [:)] | ASL [:S] | :deu: [:|] | :tan: [:(] | :nav: [:'(]
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2943
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dormouse559 »

kiwikami wrote: 25 Sep 2022 20:37 Taràkıá muhkuẓârazíma Uraḳsusı mukúlıuṭ!
[təˈrɑkja mɯ̽çkɯ̽ˈt͡ʃarɑʒim ˈvrɜŋzɯ̽zɪ mɯ̽ˈkuɮjɯ̽ʔ]
support<1.3>-dur-v2a learn<3.3>-try.to-nom.pat-inch-va French<pat> spider<that-agt>
I support that spider's work towards learning French!

Ḷí·s, Xmuàxı ǐtlırıràrrǎzımr làlìthıḷ. Je spide, tu spides, nous spidons, ılza·s la.
[t͡ɬiz xm̩ˈvɑʁɪ ˈjetɬirɪˌrɑrɑʒimr əˈɬɑɬetçɪt͡ɬ ... ˈɪlʒəz ɬɜ]
however concern<1.3>-dur caus-confuse<3.3.pl>-hyp-nom.pat-inch-nvc word+pattern<agt>
Though I worry that the conjugations may confuse it. Je spide, tu spides, nous spidons, etc.
Bin, jho krévo k' l' aranye l' a-t enfin pâ pu sous̄portà las konjheiyélye.
[ˈbɛ̃ŋ ʒəˈkʁɛːv klaˈʁɑːɲ la.tɛ̃ˈfɛ̃ŋ ˈpɑː ˈpy sup.pɔˈta lɑk.kɔ̃ɲ̟.ʒəˈjɛːʎ]
Well, I think in the end the spider couldn't handle the conjugations.

Î fe pas̄mà de jhour ke jh' la vézo pâ.
[iː.fe.pɑˈma dəˈʒuː ke.ʒlaˈvɛːz ˈpɑː]
I haven't seen it in several days.

Jh' es̄péro k' â spide (spāide) eryozamen kalke çen bin loin de mé.
[ʒɛˈpɛːʁ kɑː.spaˈiːd e.ʁjo.zaˈmɛ̃ŋ kɑl.kəˈʃɛ̃ŋ ˈbɛ̃n ˈlwɛ̃ŋ dəˈme]
I hope it is spiding happily in some place far away from me.
User avatar
kiwikami
roman
roman
Posts: 1166
Joined: 26 May 2012 17:24
Location: Oh, I don't know, I'm probably around here somewhere.

Re: Conlang Conversation Thread

Post by kiwikami »

Dormouse559 wrote: 26 Sep 2022 04:46Î fe pas̄mà de jhour ke jh' la vézo pâ.
[iː.fe.pɑˈma dəˈʒuː ke.ʒlaˈvɛːz ˈpɑː]
I haven't seen it in several days.

Jh' es̄péro k' â spide (spāide) eryozamen kalke çen bin loin de mé.
[ʒɛˈpɛːʁ kɑː.spaˈiːd e.ʁjo.zaˈmɛ̃ŋ kɑl.kəˈʃɛ̃ŋ ˈbɛ̃n ˈlwɛ̃ŋ dəˈme]
I hope it is spiding happily in some place far away from me.
U·Hazırı mulıuṭkuraàx, ḷí·s ak·Haızıu sa ahà·s sám!
[ˈfçɜʃɪrɪ ˈmɔɮjɯ̽kʼɯ̽rɑχ t͡ɬiz ɜkˈçəjʒɪv sɜ əˈçɑz sam]
because=be.sad<1>-dur spider<3>-evid-nom.obl-conc-va however at=resting<3>-opt-dur place.obl in.opinion=that.obl 1<obl>
I am sad to hear that it has spidden away, but wish it well, wherever it is!
Edit: Substituted a string instrument for a French interjection.

:eng: :mrgreen: | :fra: [:)] | ASL [:S] | :deu: [:|] | :tan: [:(] | :nav: [:'(]
Post Reply