Better a good enemy than a bad friend

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
Post Reply
Thakowsaizmu
runic
runic
Posts: 2540
Joined: 13 Aug 2010 18:57

Better a good enemy than a bad friend

Post by Thakowsaizmu »

:eng:
Better a good enemy than a bad friend

:con:
Ṡu-x ḃuori voda ḋuo-x pảŋri vy ṡuṁ ga
Feminine: /x˞ut̪̚ b̪͡vʷŏɾi ʋŏdɑ ðʷŏt̪̚ pʰɑ̰ŋri ʋʏ x˞uɱ̊ gɑ/
Masculine: /x˞ut̪̚ v̬ʷŏɾi ʋŏdɑ ðʷŏt̪̚ pʰɑ̤ŋri ʋʏ x˞uɱ̊ gɑ/
Ṡu ex ḃuori voda ḋuo ex pảŋri vy ṡu-ṁ ga
good POSS enemy than bad POSS friend COMPARATIVE is_good-INDIC generic_aspect
User avatar
Visinoid
roman
roman
Posts: 910
Joined: 04 Aug 2011 05:13
Location: Sparta

Re: Better a good enemy than a bad friend

Post by Visinoid »

:fra:

Mieux vaut un bon ennemi qu'un faux ami.
better to.be.worth.3S.PRES one.MASC good enemy that.CLITIC one.MASC false friend
[mjø vo œ̃ bɔ̃ nɛ.n(ə).mi kœ̃ fo (z)a.mi]
Last edited by Visinoid on 09 Jul 2012 20:30, edited 1 time in total.
User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 4194
Joined: 22 Aug 2010 18:46

Re: Better a good enemy than a bad friend

Post by Xing »

:con: Wateu

E atai rannu atai, e ukku nara ukku.
/e aˈtai̯ ˈraŋːu aˈtai̯ e ˈukːu ˈnaːra ˈukːu/
PRS good enemy good PRS bad friend bad

:con: Nizhmel

Nivlin nivsorgul dódkidgulnos
[ˈniʋlin ˈniʋsɔʁguɤ̯ ˈtokʰːikːuɤ̯nɔs]
niv-lin niv-sor-gul dód-kid-gul-nos
good-3s good-enemy-person bad-friend-person-ABL
Last edited by Xing on 13 Jul 2012 18:47, edited 1 time in total.
User avatar
Pirka
roman
roman
Posts: 924
Joined: 09 Oct 2010 10:18
Location: Seattle

Re: Better a good enemy than a bad friend

Post by Pirka »

:rus:
Лучше иметь хорошего врага чем плохого друга.
лучше им-еть хорош-его враг-а чем плох-ого друг-а
better have.IMP good-MASC.GEN.SG enemy.MASC-GEN.SG than bad-MASC.GEN.SG friend.MASC-GEN.SG
[ˈluʈʂɨ iˈmʲetʲ xɐˈroʂɛvɐ vrɐˈga ʨem plɐˈxovɐ ˈdrugɐ]
User avatar
MrKrov
banned
Posts: 1929
Joined: 12 Aug 2010 02:47
Location: /ai/ > /a:/
Contact:

Re: Better a good enemy than a bad friend

Post by MrKrov »

I won't post my translation till you clarify what kind of good and what kind of bad.
User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 5374
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: Better a good enemy than a bad friend

Post by Lambuzhao »

Mr Krov -Rather than simple goodness or badness, I understand the wordplay ito center on convictions:

better an enemy true to their own convictions than a friend who is not


Maybe this makes more sense:

Better a true enemy than a false friend
Thakowsaizmu
runic
runic
Posts: 2540
Joined: 13 Aug 2010 18:57

Re: Better a good enemy than a bad friend

Post by Thakowsaizmu »

MrKrov wrote:I won't post my translation till you clarify what kind of good and what kind of bad.
It's an Irish proverb, so take it up with the collective Irish proverb consciousness. Or don't post your language, whichever.
User avatar
MrKrov
banned
Posts: 1929
Joined: 12 Aug 2010 02:47
Location: /ai/ > /a:/
Contact:

Re: Better a good enemy than a bad friend

Post by MrKrov »

It probably wouldn't kill you to be more like La mbuzhao.

:con: Pag-buum
Dwuč swok tod t'a̤ŋš hæg.
/dwuʈ͡ʂ swok tod tʰəŋʂ xæg/
be.real enemy exceed friend be.fake
Better a good enemy than a bad friend
Last edited by MrKrov on 08 Aug 2012 23:44, edited 1 time in total.
Thakowsaizmu
runic
runic
Posts: 2540
Joined: 13 Aug 2010 18:57

Re: Better a good enemy than a bad friend

Post by Thakowsaizmu »

MrKrov wrote:It probably wouldn't kill you to be more like La mbuzhao.
It probably wouldn't kill you to not make a post in a translation thread about why you aren't translating the sentence. No one forces you to participate, you know.
User avatar
MrKrov
banned
Posts: 1929
Joined: 12 Aug 2010 02:47
Location: /ai/ > /a:/
Contact:

Re: Better a good enemy than a bad friend

Post by MrKrov »

Except I did translate it (it's the rest of the post right above your last one that you must've not finished reading) after La mbuzhao gave his opinion on what it meant after I solicited a clarification you could've just given yourself. I'm going to overlook further replies as I think you're trying to start something.
User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 5374
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: Better a good enemy than a bad friend

Post by Lambuzhao »

A truce-gift for Thakowsaizmu & Mr Krov –
“But what is the good of friendship if one cannot say exactly what one means? Anybody can say charming things and try to please and to flatter, but a true friend always says unpleasant things, and does not mind giving pain. Indeed, if he is a really true friend he prefers it, for he knows that then he is doing good.” - Oscar Wilde

I’d like to think we at least are dragons of similar scale, and rabbucks of the same pelage, no?

:deu:
Ein echter Feind ist besser als ein falscher Freund


:con: Sadrås

Is än trustlisch Unfrœndter becirür dån än gurs Vfœnter.
Be-3SG INDEF-MSG honesty-ADJZ NEG-friend better CNJ INDEF-MSG false friend
/ɪs æn tʁʊʦt.lɪʃ ʊnfʁɔjnd.tɝ bɛ.ʦɪ.ʁyɝ dɔn æn goɝʂ bv̻ɔjnd.tɝ /
A true enemy is better than a false friend

:ell:
Είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζεις κόρακες παρά κόλακες .
/i.ne prɔ.ti.mɔ.te.ro nɒ ãⁿ.di.me.to.pi.zis kɔ.rɒ.kes pɒ.rɒ kɔ.lɒ.kes /
[Be<PRS> worthy-COMP CNJ face<PRS>-2SG crow-MPL.ACC
PRP flatterer-MPL.ACC]

Οι πρώτοι σε τρώνε νεκρό , οι δεύτεροι ζωντανό .
/i pro.ti se tro.ne ne.kro i ðef.te.ri zõⁿ.dã.no/
[DEF-MPL.NOM first- MPL.NOM 2SG.ACC eat-3PL dead][ DEF-MPL.NOM second- MPL.NOM alive]

:grc:
αἱρετώτερόν φησιν εἰς κόρακας ἐμπεσεῖν ἢ εἰς κόλακας˙
/ʰɒj.re.to:.te.ron pʰɛ:.sin ɛjs kɔ.rɒ.kɒs ẽm.pe.sɛjn ʔɛ: ɛjs kɔ.lɒ.kɒs /
choose-ADJZ.COMP.NSG.ACC say<PRS>3PL PRP crow-MPL.ACC into.fall<PST>-INF CNJ PRP flatterer- MPL.ACC

οἱ μὲν γὰρ ἀποθανόντος τὸ σῶμα
/ʰɔj mẽŋ gɒr ɒ.pɔ.tʰã.nõn.tɔs to so:.mɒ/
DEF-MPL.NOM CNJ CNJ die<PST>PTCP.MSG.GEN DEF-NSG.ACC body-NSG.ACC
οἱ δὲ ζῶντος τὴν ψυχὴν λυμαίνονται
/ʰɔj de zdõ:n.tɔs tɛ:n psy.kʰɛ:n ly.mãj.nõn.tɒj/
DEF-MPL.NOM CNJ CNJ live<PRS>PTCP.MSG.GEN DEF-FSG.ACC soul-FSG.ACC prey<MID>-PRS.3PL

Better to fall in with crows than flatterers- crows prey on your body when you are dead, flatters prey on your soul while you live.
-Antisthenes of Athens


:con: Çetara
L’amique fajs pejure sue quæ l’inimique veraç.
/lɒ.mi.kə fɒjs pɛ.ju.ɾə swɛ: qʰɛ: li.ni.mi.kə βe.raʃ/
DEF.MSG friend-SG false-M worse-SG be-3SG CNJ DEF.MSG enemy-SG true-MSG
A false friend is worse than an honest enemy

:con: Rozwi
eiχili zinesæyate yeklek in duover nbeiwa yayatoa
/ɛj.χi.li zi.ne.sæ.jɒ.te jɛ.klɛk ɪn dwo.βeɾ əm.bɛj.wɒ jɒ.jɒ.tʊɒ/
truth-ADJZ wrongdo-NMLZ please-3SG 1SG.ACC ADV false-ABL befriend-NMLZ.ABL
I prefer a true enemy to a false friend.
Prinsessa
runic
runic
Posts: 2666
Joined: 07 Nov 2011 14:42

Re: Better a good enemy than a bad friend

Post by Prinsessa »

:swe: Swedish

Hellre en god ovän än en ond vän.

Rather (more preferably) a good unfriend than a bad (wicked) friend.

:isl: Icelandic

Heldur góður óvinur en vondur vinur.


Prime example of the -ur reputation.
User avatar
Click
runic
runic
Posts: 2807
Joined: 21 Jan 2012 12:17

Re: Better a good enemy than a bad friend

Post by Click »

Are the Icelandic ó and Swedish o prefixes for opposites?
User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 4194
Joined: 22 Aug 2010 18:46

Re: Better a good enemy than a bad friend

Post by Xing »

2-4 wrote:Are the Icelandic ó and Swedish o prefixes for opposites?
Yes, and cognate to English "un-".
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1930
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Better a good enemy than a bad friend

Post by Iyionaku »

:con: Yélian

A'drosufairat firtbit aʻifranpirit.
[ɐˈdɾoːsʉˌɸaɪ̯ɾɐt ˈɸiɾbɨt ɐˈʔiɾɐnˌpiːɾɨt]
DEF.ANIM=enemy-good good.COMP-COP.3SG.ANIM DEF.ANIM=friend-bad
The good enemy is better than the bad friend.

In proverbs or universal statements like this one, you have to use the definite article in Yélian (which lacks an indefinite one).

:con: Caelian

Torzeng firnait hivroren üwydikor firnait ës byäis.
[tʰɔɾˈzɛŋ βiɾˈnaɪ̯t, hifɾɔˈrɛn yʋdiˈkʰɔɾ, βiɾˈnaɪ̯t əʃ bʲæɪ̯ʃ]
enemy.NOM good.NOM, friend.EQU bad.NEUT.EQU, good COMP COP.3SG>3SG
A good enemy, compared to a bad friend, is better.

:con: Utseech

Ach guta fejd is bea wi ach hekta numpe.
[ax ˈguta fɛjd ɪs ˈbea̯ wi ax ˈhekta ˈnʊmpə]
INDEF.MASC good.MASC enemy COP.3SG good.COMP than INDEF.MASC bad.MASC friend
A good enemy is better than a bad friend.

:con: Bath'aso

Zhuts shus holpħodztork tshuts mas broxtz kurnatzgush.
[ʐut͡s ʂus ˈhɔlpˤʌ͡dztʌɾk ͡tʂɯt͡s mɑs bɾɔx͡tz̥ ˈkɯɾnɑ͡tz̥gɯʂ]
CONT good enemy-respecting.ABS better than bad friend-disdaining.ABS
A good enemy is better than a bad friend.

:con: Paatherye

सं फऌ स्तोरप शाज़ शोसुर खै सं दुर खाड़ि.
Sam phal stērpa ās ēsur khay sam dur khāri.
[sm pʰal ˈsteːɾpa aːs ˈeːsuɾ kʰai̯ sm ðuɾ ˈkʰaːɾi] (traditional)
[sam fal stoɾp aːs osuɾ kʰɛ sam dʊɾ xaːɾ] (common)
INDEF.FEM.NOM good.FEM.NOM enemy.NOM COP.3SG.FEM good.COMP than INDEF.FEM.NOM bad.FEM.NOM friend.NOM
A good enemy is better than a bad friend.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.
User avatar
lsd
greek
greek
Posts: 537
Joined: 11 Mar 2011 21:11
Contact:

Re: Better a good enemy than a bad friend

Post by lsd »

:con: nasuharshenkasa
ÙvëêZIdqQÙP
we only hurt by our friends
User avatar
Reyzadren
greek
greek
Posts: 616
Joined: 14 May 2017 10:39
Contact:

Re: Better a good enemy than a bad friend

Post by Reyzadren »

:con: griuskant (without script here)

il koenia kana ijstuisi hois zhura ijshidi stens.
/'il 'kɯnia 'kana 'idʒstuisi 'hɔis 'ʒura 'idʒʃidi 'stəns/
more shall-A-V can-V advance-kind-A foe than-V advance-naughty-A friend
Image griuskant thread | Image conlang summary
Post Reply