Conlang accents

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
User avatar
Sights
sinic
sinic
Posts: 211
Joined: 04 Jan 2014 20:47

Re: Conlang accents

Post by Sights »

:con: Ba

[oɾ çjuman mbiɦɪŋɯs aɾ mboɾɯn ɸɯɾi an iʔwaɾ i ndiŋɪtɪ an ɾaitsɯ | ndei aɾ endautɯ wiθɯ ɾison an çjuθɯ aʔ towaɾ swan anoθeɾ ina supiɾitɯ o ɸɯɾoθeɾhuθɯ]

Birdlang
greek
greek
Posts: 630
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Conlang accents

Post by Birdlang »

HoskhMatriarch wrote:
Birdlang wrote:[ă̙ː ʝuɱ bɨɴʑɔ bɔɴ ɮiː ɯɨɕɔɭ ʕɨɧɦɥʋɨ hʁɔ̃ dɨ̈ʁʈɪ ɱʀɑɨʨ. ɟɛɴɖɑʊ ɬɔɨʒɑɥ ʡɞɲɑ ɖɑʀʦ ʂɨɽɨ ɓʀʌðʌʜħʉɗ]
Yes, I know the phonology is unlike English. They joined words together to make it shorter, a common feature in their language.
I hope this is a jokelang, because that phonology looks like a literal attempt to use every weird symbol on the IPA chart. I thought Klingon was unnaturalistic... Also, you're supposed have them read it as-is, not with grammatical features added from other languages, otherwise my language would say "they with the reason the conscience-and endowed are" or something like that.
It is a jokelang. I can put this in an actual conlang

Birdlang
greek
greek
Posts: 630
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Conlang accents

Post by Birdlang »

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
[ao̯ jʉmaːn bʏːɴʒ aʀ bɒʀn fʀɛ ɔ̃ eɢɯɬ ɪ̃ dɪɴɪci ɴ̩ ʀɑɛ̯sː. ɗðɛː ʀ̩ n̩ɖɑʉ̯ɖ ʋɪθː ʀɛzɔ̃ ɴ̩ kɔʃɛs ɴ̩ ʃɯ æʈ tu͝oːz ʌɴ ɑnʉθʀ̩ iɲ ͜ɑ ʂɨʀtθ̩ β̩ ɓʀʌɖʌɦɯɖ].
This is how a Arachnoman would speak English.

GrandPiano
mayan
mayan
Posts: 2096
Joined: 11 Jan 2015 23:22
Location: Ohio, USA

Re: Conlang accents

Post by GrandPiano »

:con: Lurghinian

[ɔl ˈçjuːmən ˈbiː.ɪŋzə aːr ˈbɔrnə friː ˈaːndə ˈiːkwəl ɪn dɪɡˈnɪtiː ˈaːndə ˈraːjətsə ‖ zɛj aːr ˈɛndaːwdə wɪs ˈriːzən ˈaːndə ˈkɔnʃənsə ˈaːndə ʃʊd ˈaːktə ˈtɐwɔrədzə wɐn əˈnɐzə ɪn ɐ səˈpiːrət ɐv brəˈzɐrxʊd ‖]
:eng: - Native
:chn: - B2
:esp: - A2
:jpn: - A2

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1686
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Conlang accents

Post by Iyionaku »

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

How Yélians would pronouce it
[al ˈuman ˈbiʔins aɾ bɔɾn friː and ˈikval ɪn ˈdɪgniti and r͡aɪts. t͡ɛɪ aɾ ˈend͡oʊd vɪs ˈriːsɔn and ˈkɔnʃʲɛns and ʃʊd at ˈɔˈvaɾts vɔn aˈnɔtɛɾ ɪn a ˈspɪrɪt ͡oʊ ˈbrɔʃaʔʊd]

How Anto people would pronounce it
[al ˈhuman ˈpinɛs aˈɹɛ ˈbɔɹɛn fiˈɹiː ɛntɛ ɛˈkʰuːal in ˈtikɪˌnitʰi ɛntɛ ˈɹ͡aɪtʰɛs. t͡ɛɪ aˈɹɛ ɛnˈt͡ɔʊtɛ fitɛ ˈɹiːsɔn ɛntɛ ˈkʰɔnʃɛnsɛ ɛntɛ ʃʊtɛ ˈɛkʰɛtʰɛ tʰɔˈfaːɹɛtɛs fan aˈnɔtɛɹɛ in a siˈpʰiɾitɛ ˈɔfɛ pɛˈrɔtɛɹɛˌhutɛ]

Facite: I don't wish any Englishman to be confronted with speaking to an Anto speaker...
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

hoeroathlo
rupestrian
rupestrian
Posts: 21
Joined: 13 Oct 2014 15:38

Re: Conlang accents

Post by hoeroathlo »

:con: Byoörenstoyn:
[al xuman bijɛngz ar byːn fʁi ant ikvaln̩ dignati ant ʁaɪts. zaɪr ɛndoʊn vef ʁɛzn̩ ant kanʃɛnt ant ʃyːt axt tavoʊʁts vʌn anɔzʁ ɛna spɪʁɛt ant bʁɔzʁ'ʊt]

Nortaneous
greek
greek
Posts: 616
Joined: 14 Aug 2010 13:28

Re: Conlang accents

Post by Nortaneous »

Amqoli:
[oɫ ˈʃumɑŋ ˈbɨŋgɨz ɑr bor pʰrɨ ɑŋ ˈikuɫ iŋ ˈdɨgɨrɨ ɑŋ rats. de ʒær ɛnˈdad bɨx ˈrɨzoŋ ɑŋ ˈkontʃæs ɑŋ ʃud ɛk tordz bɑŋ ɑˈɫɑdu eŋ a spɨrɨt ap bradaˈhud.]

Standard Arve:
[hɔə̯ ˈçʏɥmn̩ piə̯ŋəs ɔə̯ pɔə̯n xʷɪj n̩ ˈɪjxʊw n̩ təˈnɛɾɪj n̩ rʌi̯s. de hɔə̯ ndɛwʔ wʊ ˈrɪjsn̩ n̩ ˈkʰɔə̯ʂəs n̩ tʂʰɯ hɛʔ tʰɔə̯s wʌ̃ nʌ̃θə nə səˈpʰɪjrəʔ ʊ pəˈrəθəxʊw]

Gjerdou Arve:
[ɒː ˈçuːmɒn ˈpiːʝiz ɒː poːn fiˈriː æn ˈiːɣu in ˈtiniði æn ˈrɑːts. teː ɒː eˈdæːð wir ˈriːzon æn ˈkɑːzɛz æn cuð æk toːz wɤn ɒˈnɒðɒ in e siˈbirið ɒf pɒˈrɒðɒχuð.]

edit:
Iyionaku wrote:How Anto people would pronounce it
[al ˈhuman ˈpinɛs aˈɹɛ ˈbɔɹɛn fiˈɹiː ɛntɛ ɛˈkʰuːal in ˈtikɪˌnitʰi ɛntɛ ˈɹ͡aɪtʰɛs. t͡ɛɪ aˈɹɛ ɛnˈt͡ɔʊtɛ fitɛ ˈɹiːsɔn ɛntɛ ˈkʰɔnʃɛnsɛ ɛntɛ ʃʊtɛ ˈɛkʰɛtʰɛ tʰɔˈfaːɹɛtɛs fan aˈnɔtɛɹɛ in a siˈpʰiɾitɛ ˈɔfɛ pɛˈrɔtɛɹɛˌhutɛ]

Facite: I don't wish any Englishman to be confronted with speaking to an Anto speaker...
Hathe:

[ʔɔˤ ˈjumə ˈviɟiʑijɔˤ | ˈwɔˤnə ˈvɨɾinə ˈjɪˤgʊˤvʊˤjinə | ˈðinidənə ˈrajisə̥ || ðejɔˤ ˈɦedadəviðə ˈrizənə ˈkazijəzənə | ˈsutegədədɔˤsə̥ ˈvanənaðəjinə | ˈsəviritə̥ ˈvɨɾəðəɦutə̥.]

User avatar
Egerius
mayan
mayan
Posts: 1633
Joined: 12 Sep 2013 21:29
Location: Not Rodentèrra
Contact:

Re: Conlang accents

Post by Egerius »

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Modern Learned-Speech Wínlandisc

[ˈɑɫ ˌhɪ̯uːmən ˈbiːɪŋɡz‿aɚ ɪˌbɔɚn ˈfɹiː ənd ˈiːkwəl‿ɪn ˈdɪŋnɪte̝ ænd ˈɹæ̠ɪ̯tᵊs‖ ðæː aɚ‿ɪnˈdɒʊd wɪð ˈɹeːzən ˈænd ˈkʊnʃɪəns ənt‿ʃʊɫd ˈækt‿toˌwaɚdz ˈoːn‿ənˈʊðɚ ɪn ə ˈspɪɾɪt ɔv‿ˈbɹʊðɚhʊːd‖]

This is what RP would sound like in the Southern Kingdom of Wínland.
Some of the archaic features of (Southern) Wínlandisc have been carried over: The past participle [ɪ-] and an almost suppressed inflectional schwa [ᵊ].
All rhotic schwas [ɚ] = [ᵊɻ ~ Vːɻ] before vowels, [əɻ] elsewhere.


A Southerner would most likely dismiss the modern English spellings as ‘Highland-Northern’ and complain about Modern English (especially Cockney) pronunciations being ‘the most vulgar and broad from anywhere, especially from the Noth-West of the Northern Magellanian Confederacy, as well as Luchden’.
Languages of Rodentèrra: Buonavallese, Saselvan Argemontese; Wīlandisċ Taulkeisch; More on the road.
Conlang embryo of TELES: Proto-Avesto-Umbric ~> Proto-Umbric
New blog: http://argentiusbonavalensis.tumblr.com

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7445
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Conlang accents

Post by shimobaatar »

This is my attempt at adapting the beginning of the UDHR in my idiolect English to the phonology of Project Steppe. Hopefully I didn't make any mistakes. I'm not sure, in all honesty, what I was expecting, but I can say it wasn't this. I also included a transcription of the "accent" in Project Steppe's romanization.

<All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.>

/ɔl kiˈjumɑn piˈjiŋsɑ ɑl ˈpɔlnɑ ˈpɑli ˈɛntɑ ˈikʷɑl in tikˈniti ˈɛntɑ laˈjitsɑ || sɛj ɑl ɛnˈtɑwtɑ wis ˈlisɑn ˈɛntɑ kɑnˈsɑnsɑ ˈɛntɑ sut ˈɛktɑ tuˈwɑtsɑ wɑn ɑˈnɑsɑ in ɑ sɑˈpilit ɑp pɑlɑˈsɑkut/

<Ol kijuman pijiŋsa al polna pali enta ikwal in tikniti enta lajitsa. Sej al entavta vis lisan enta kansansa enta sut ekta tuvatsa van anasa in a sapilit ap palasakut.>

Ebon
sinic
sinic
Posts: 354
Joined: 02 Jul 2016 20:55

Re: Conlang accents

Post by Ebon »

I'm not great at this sort of thing, but here's my best attempt.

Nereifa

[oːl ˈju.mɛn ˈbi.jiŋs aːɾ bɔan fɾiː end ˈiː.kʋal in diˈgni.ti end ɾajts. ðej aːɾ ˈen.daud ʋið ˈɾiːzɛn end ˈkɔn.ʃɛns end ʃud ˈe.kɛt ˈtu.ʋɔts ʋɔn eˈnɔ.ða in eː ˈspi.ɾit oːf ˈba.ɾa.ða.ud]

In transcript, that would be

Ool yumen biyiŋs aar boan frii end ikwal in digniti end raits. Dhei aar endaud widh riizen end konshens end shud eket tuwots won enodha in ee spirit oof baradha-ud.

That hurt to type out

User avatar
Imralu
roman
roman
Posts: 894
Joined: 17 Nov 2013 22:32

Re: Conlang accents

Post by Imralu »

This is hard and I'm not entirely convinced it would be anything like this ...

:con: :png: Wena:

Women, children, failed men:

[ˈoli ˈçjumeni ˈpʰiŋisi ˈa ˈpʰoni ˈfwi ˈeni ˈʔikweli ˈʔini ˈtikiniti ˈeni ˈwaitʃi | ˈsej ˈa enˈtawti ˈwisi ˈwiseni ˈeni ˈkoniʃenisi ˈeni ˈʃuti ˈekiti teˈwotʃi ˈwana ˈnasa ˈina siˈpʰiwi ˈtefi ˈpʰwasahuti]

Initiated men:

[ˈoli ˈçjumeni ˈbiŋizi ˈa ˈboni ˈvwi ˈeni ˈʔigweli ˈʔini ˈdiginiɾi ˈeni ˈwaidʒi | ˈzej ˈa enˈdawdi ˈwizi ˈwizeni ˈeni ˈgoniʒenizi ˈeni ˈʒuɾi ˈegiɾi deˈwodʒi ˈwana ˈnaza ˈina ziˈbiwi ˈdevi ˈbwazahuri]
Glossing Abbreviations: COMP = comparative, C = complementiser, ACS / ICS = accessible / inaccessible, GDV = gerundive, SPEC / NSPC = specific / non-specific, AG = agent, E = entity (person, animal, thing)
________
MY MUSIC | MY PLANTS

User avatar
OTʜᴇB
greek
greek
Posts: 764
Joined: 14 May 2016 11:59
Contact:

Re: Conlang accents

Post by OTʜᴇB »

All human beings are born free and equal in dignity and rights.
They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

:con: Inyi

[a hinan pɛins a pan fi an ika ɛn tiknɛti an yaits]
[fɛi a ɛntat yif yisɛn an kanʦɛns an ʦat akat tɛyats yɛn anɛfɛ ɛn a siyɛt ɛf pyafɛhit]

...I think. This is basically assuming the phonology and phonotactics are applied and sounds are changed to the nearest ones in terms of articulation.

User avatar
Frislander
mayan
mayan
Posts: 2115
Joined: 14 May 2016 18:47
Location: The North

Re: Conlang accents

Post by Frislander »

I Kaita orthography (I will come back and put the phonetics in):

An yuwan wiiyinsi aa woon θinii an iikuwan in tikiniti an rayci. Θey aa entaawiti wiθi yiison an konsiyensiyansi an suutu akiti towooci won anaθa in a siwiti o woθahuuti

And thats allowing for o and u to precede coda nasals and w, which they don't natively (see the Kaita thread). Including this, the result comes out as:

An yiwan wiiyinsi aa waan θinii an iikiwan in tikiniti an rayci. Θey aa entaawiti wiθi yiisan an kansiyensiyansi an suutu akiti tewooci wan anaθa in a siwiti o woθahuuti.

Both of these are quite thick, though. For those with more familiarity with English, something more like this would be more likely:

Al yuwan wiiyins aa woon θrii an iikuwal in tiniti an rayc. Θey aa entawt wiθ riison an konsiyens an suut akit tuwaac wan anaθa in a swirit o wuraθahut

samstyan99
rupestrian
rupestrian
Posts: 22
Joined: 07 May 2014 18:45

Re: Conlang accents

Post by samstyan99 »

In Avena:

ol 'ju.man 'bi.jinks a bon fɾi and 'i.kwal in dig.'ni.ti and raits de a 'ɛn.dod wit 'ɾi.son and 'kon.tʃɛns and ʃad akt 'tu.wads wan a.'no.da in a 'spi.ɾit ov bɾa.'da.hud
My Best Conlang: Հեյ

Native: :eng:
Learning: :jpn: :fra: :esp: :cym:
Want to learn: :epo: :cat: :bul:

--- Սամեյ Լթյբօման թյռէյդատպազետռէյվե ---

Sglod
cuneiform
cuneiform
Posts: 167
Joined: 22 Dec 2015 11:06
Location: +44

Re: Conlang accents

Post by Sglod »

Kâzaron:

[ʔol ˈjɯmæm ˈbi.iŋθ ɑ bom ɸɹʷi ænd ˈikʰʊ̯æl in ˈdignitʰi ænd ɾɑi̯dz]
[θe ɑ‿ɾinˈdæu̯d wiθ ˈɾidzæn æŋ ˈkʰoɳʈʂʰændz æɳ ʂɯd ˈækʰ tʰu.ˈu̯odz u̯on æˈnɑθɑ in æ ˈθpiɾitʰ oβ ˈbɾɑθɑχɯd]

Zythros Jubi
sinic
sinic
Posts: 404
Joined: 24 Nov 2014 17:31

Re: Conlang accents

Post by Zythros Jubi »

With a Roguelian accent (in Roguelian translit., IPA to be added later)
Ol hiumen biyinzi ar bon puri an ikual in dikniti an raitsi. Zey ar indavut vizi rizen an konxensi an xut akit tuatsu van anada in a sipirit op burazahut.
Lostlang plans: Oghur Turkic, Gallaecian Celtic, Palaeo-Balkanic

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3775
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Conlang accents

Post by qwed117 »

Akuriga:
al yumenze ar born fri en ikwel en degneti en raitse. De ar endaud with rizon en conshense en shod ect tuardze won enoder en e speret av brederhud
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

User avatar
OTʜᴇB
greek
greek
Posts: 764
Joined: 14 May 2016 11:59
Contact:

Re: Conlang accents

Post by OTʜᴇB »

This was a fun one. We should do more of this, maybe with different phrases.

All human beings are born free and equal in dignity and rights.
They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

:con: Orderlang

u þunan dijenʒ a dun þri anda ikwa in digniti anda raiʃ.
ðei a endad wið riʒun anda kunʃenʃe anda ʃud akta tuwadʃa wun anuðe in a ʃitirit uð druðeþud.

[u θu.nan di.jenʒ ɑ dun θr̆i an.dɑ i.kwɑ in dɪg.nɪ.ti an.dɑ raiʃ]
[ðɛi ɑ ɛn.dɑd wɪð ri.ʒun an.dɑ kun.ʃɛn.ʃɛ an.dɑ ʃud a.kat tu.wɑd.ʃɑ wun a.nu.ðɛ in ɑ ʃɪ.tɪ.ɹɪt uð dr̆u.ðɛ.þud]

GrandPiano
mayan
mayan
Posts: 2096
Joined: 11 Jan 2015 23:22
Location: Ohio, USA

Re: Conlang accents

Post by GrandPiano »

OTʜᴇB wrote::con: Orderlang

u þunan dijenʒ a dun þri anda ikwa in digniti anda raiʃ.
ðei a endad wið riʒun anda kunʃenʃe anda ʃud akta tuwadʃa wun anuðe in a ʃitirit uð druðeþud.

[u θu.nan di.jenʒ ɑ dun θr̆i an.dɑ i.kwɑ in dɪg.nɪ.ti an.dɑ raiʃ]
[ðɛi ɑ ɛn.dɑd wɪð ri.ʒun an.dɑ kun.ʃɛn.ʃɛ an.dɑ ʃud a.kat tu.wɑd.ʃɑ wun a.nu.ðɛ in ɑ ʃɪ.tɪ.ɹɪt uð dr̆u.ðɛ.þud]
I'm sorry, but how is [θ] the closest sound your conlang has to [hj~ç]?
:eng: - Native
:chn: - B2
:esp: - A2
:jpn: - A2

User avatar
Isfendil
greek
greek
Posts: 667
Joined: 19 Feb 2016 03:47

Re: Conlang accents

Post by Isfendil »

This Edyssian has probably been trying to learn the language for a while, both written and spoken, although the unfortunate syllable structure and lack lf diversity in syllable final phonemes has made them creative with pronunciation. Luckily the Edyssian has less trouble with the vowels.

:con: Edyssian
ɑl hiumɛn bɛiŋăs ɑr boɾᵊn ɸɛ̆ˈri æn ikual ɪn dɪnˈnɪti æn rɑjtăs. Zej ɑr ɛnˈdauˈduɪs rizɔn æn kɔnt͡ʃiɛnz æn ʃʊːdækᵊtuːɑɾdăs uɑn ɛnɔzɛr ɪn ɑːspirɪˈtɔɸă băɾɔzɛrhudă

The Daorian in a similar situation laughs in the face of the mighty clusters, but then faces the unfortunate curse of vowel harmony (and the lack of a voiceless bilabial stop). In the end though, much better! I am happy.

:con: Daorian
al hjumɐn biˈʔiŋgz aɾ boɻn fɻi and ikwal in digniti and ɾajts. Dej aɾ enˈdawd wit ɾizɞn and kontʃɘns and ʃud akt tuwɑɻɖz wan anɞzɜɾ in a sbiɾit of ˈbɻazeɾˈhʉd.

Also, I usually don't have [ð] and/or [θ] in a conlang unless they're allophones or they're a big part of the family (my nascent semlangs come to mind). I was always led to believe they were weird, uncommon sounds that liked to dissapear. Was I wrong? And are they really that common, given that an individual conlanger's languages may be in their own conworld and not ours, and therefore not add to our world's census total of languages with those phonemes?

Post Reply