Page 1 of 1

Why is it so cold today?

Posted: 19 Nov 2019 11:02
by Iyionaku
:eng: Why is it so cold today?

:con: Yélian

Miyde ritfostbut siy yéliun?
[ˈma̯iːdə ɾɨtˈʰɔsbʉt sa̯iː ˈʃeːlɪ̯ʉn]
why so-cold-COP.3SG.INAN today
Why is it so cold today?

Re: Why is it so cold today?

Posted: 19 Nov 2019 11:25
by Reyzadren
:con: griuskant (without the conscript)

shaigau az ilz syki ve ?
/'ʃaigau az 'ilz 'sYki 'və/
now-day is very cold-A why

Re: Why is it so cold today?

Posted: 19 Nov 2019 18:25
by Dormouse559
Image Silvish

Parcoû qu' î fes tantaman frou â jour d' û ?
[pɑˈkuː kiˈfɛs tɑ̃n.təˈmɑ̃ŋ ˈfru ʔɑˈʒuʁ ˈdyː]
why CNJ 3S.NOM do.3S so cold at.DEF.M day of today

Why is it so cold today?

Silvish uses the same "pro/per quid" derivation for "why" as a lot of Romance languages (parcoû). The Silvish term is partly fossilized because the "quid" reflex has dropped out of use as a stand-alone word. Still, most speakers can parse parcoû after a fashion through exposure to French and/or Italian.

Re: Why is it so cold today?

Posted: 25 Nov 2019 04:55
by spanick
Túrnnan
Perqu’e tanent frid ozi?
/pr̩k ͜ e tanənt fɾid ozɨ/
why=be.3S so cold today

Weddisch
Wuy is hit zo kaud tódey?
/vœʏ ɪs hɪt zɔː kaʊd tøːdɛɪ/
why be.3S 3S.N so cold today

Ecclesiastical Sortsbergish
Хoy ест ьѧцимн фелос калдс;
𐍈𐍉𐌹 𐌴𐍃𐍄 𐌾𐌴𐌼𐍄𐌾𐌹𐌽 𐍆𐌴𐌻𐍉𐍃 𐌺𐌰𐌻𐌳𐍃;

/xoy est jętsiːn feloːs kalds/
why be.3S today very cold

Nothing too exciting here, I suppose. But it was nice to work with a. Couple of languages I haven’t used in a while.

Re: Why is it so cold today?

Posted: 10 Feb 2020 10:41
by Iyionaku
:con: Caelian

Lizwye aljang Tijet vpüsti öz byäi?
[lisˈʋɛ alˈjaŋ tʰɪ̯ət p̪yʃˈtʰi øs bʲæɪ̯]
why today 3SG.NEUT.NOM cold.NEUT so COP.3SG
Why is it so cold today?

Re: Why is it so cold today?

Posted: 15 Feb 2020 00:54
by Void
:con: Verchian / Warhska

Khwîsti swa qartha thantakha?
[ˈxwiːstɪ swa ˈqarθa ˈθantaxa]
why=be-3SG.PRS so cold today
'Why is it so cold today?'

:con: Tsaqʼma

Rhjasut qfûrsh rûksa qʼinkmarh?
[ˈr̥jæsʊt qfuːr̥ʃ ˈruːksɑ ˈqʼɪŋkmɒr̥]
why cold thus today
'Why is it so cold today?'

Re: Why is it so cold today?

Posted: 15 Feb 2020 22:01
by GrandPiano
:es-pv: Basque

Zergatik dago gaurko eguna hain hotza?
/s̻ergatik dago gaurko eguna ain ot͡s̻a/
zer=gatik d-a-go-Ø gaur=ko egun=a hain hotz=a
what=CAUS 3.ABS\PRS-PRS-be.SG-PRS today=GEN day=ART.ABS.SG so cold=ART.ABS.SG

Why is it so cold today?

(The verb egon, of which dago is a conjugated form, corresponds more or less to Spanish estar.)

Re: Why is it so cold today?

Posted: 19 Feb 2020 20:57
by Miar
:con: Lesser Dragonese (may not be finalized):

A sas siomriardaál da no?
[a sas tʃʌm.ɾjaɹ.de.’jaul da nʌ:]
TOP day.here very-cold-be-reason.what be INT
Why is today very cold?

:con: Avesan:

Nuuh gōo ggōo sh lah?
[Nɯ̃:˩ gɤ:g˧ gɤ:˧ ʃə lã˩]
Why cold-cold this day?
Why is it so cold today?

Re: Why is it so cold today?

Posted: 10 Jun 2020 23:32
by Parlox
:con: Gondolan

Ladên pênêr op a?
/ˈlæ.dɛn ˈpɛn.ɛɹ̠ o̜ɸ a/
[coldness day.PROX.ABS.SING QUES1 COP.PRES.ACT ]
Why is it so cold today?

Re: Why is it so cold today?

Posted: 20 Aug 2020 13:54
by Iyionaku
:con: Paatherye

Șesū ās krāti hāldu?
[ˈʃesuː aːs ˈkraːti ˈhaːlðu]
today COP.3SG.FEM why cold-EXC
Why is it so cold today?

Re: Why is it so cold today?

Posted: 20 Aug 2020 21:58
by Chagen
:con: Pazmat

jmi jawa tamītāva?
today cold-COMP-ATHEM-LOC

Pazmat uses a comparative adjective in the athematic singular definite locative--that is, it says "why (is it) at very-cold-ness?".

Re: Why is it so cold today?

Posted: 26 Oct 2021 22:11
by Iyionaku
:con: Bath'aso

Shels patshennz tħersh ħotħur.
[ʂɛls ˈpa͡tʂɛnːz tˤɛɾʂ ˈʕɔtˤʌɾ]
POT have_reason today hot-surprising
Why is it so cold today?

Re: Why is it so cold today?

Posted: 27 Oct 2021 04:48
by Mándinrùh
Image Atili: Urusim buro dyo uvehadva wozdona?

Code: Select all

uˈʁu.ʃim ˈbu.ʁo djo  u.vɛˈχad.və   woʒˈ↘︎doːꜛ.nə
ur~usim buro  dyo  u-vehad-va   w-o-z-dona?
PL~wind why  today INF-be_cold-CVB PL-3INAN-ABST-blow
Effectively, "The winds, why today coldly do they blow?" Less formally, the verb -dona "blow" might be omitted and -vehad "be cold" raised to matrix position, giving:


Image Atili: Urusim buro dyo wozvehad?

Code: Select all

uˈʁu.ʃim ˈbu.ʁo djo woʒ↘︎ˈvɛːꜛ.χad
ur~usim buro dyo  w-o-z-vehad?
PL~wind why  today PL-3INAN-ABST-be_cold
This is more like "The winds, why today are they cold?"

Re: Why is it so cold today?

Posted: 04 Nov 2021 21:40
by Titus Flavius
:eng: Why is it so cold today?

:con: Galactic Creole (a human-alien consonantless creole)

/əːaə ə́‿ã́ə ə́ː ə́áːə̃/
Iiui íúni íí íúúin? (official)
Iiui i'w'i ii' i'uu'v? (colloquial)
INT this=day so cold
Why is it so cold today?

Re: Why is it so cold today?

Posted: 21 Nov 2021 05:04
by Esneirra973
:con: Biskainish (a post-apocalyptic descendant of English)

Wai izduin sau kou tụdei?
/waɪ izdwin saʊ koʊ tɨdeɪ/
why 3S.PRES.PROG-do-PRES.PROG so cold today
Why is it so cold today?

Re: Why is it so cold today?

Posted: 23 Nov 2021 21:50
by kiwikami
:con: Alál

Kıuḳùllusí rasa haúh úl·sa ma?
[kɛv'ŋoɬʊz̪i rɐz̪ çʕ̞uç uz̪ mɐ]
ku<ıv>ḳ-ùl-ls-í ra<a.#a>s ha<aú>h úl=sa ma
be_cold<3>-AFF-PRS-STAT now<OBL> air<PAT> because=that.OBL Q
Why is the air so cold today?

Re: Why is it so cold today?

Posted: 24 Nov 2021 07:15
by dva_arla
:con: :pak: Modern Gandharan

(tentative) ⸮سٹھی شی کیاںر/ گانر ہو (tentative)
/səʈh:i: ʃi: kjɑ̃:ɾ~gɑ̃:ɾ (ɦ)ɔ:/
very cold why be.3SG

:con: Pan-Romance auxlang whose name I haven't decided on yet (is InterRoman taken?)

Quomo / Quare est friged?
why be.3SG cold

Re: Why is it so cold today?

Posted: 24 Nov 2021 09:28
by VaptuantaDoi
dva_arla wrote: 24 Nov 2021 07:15 is InterRoman taken?
Yes it is

Re: Why is it so cold today?

Posted: 02 Dec 2021 03:29
by spanick
Yemya
Śay hadjay ga kal śas?
/çai hɑdʝai ɡɑ kɑl çɑs/
śay hadjay ga kal ś=as
why today INTS cold INT=COP
“Why is it so cold today?”