Grimwulf's career change

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
Post Reply
Salmoneus
MVP
MVP
Posts: 1884
Joined: 19 Sep 2011 19:37

Grimwulf's career change

Post by Salmoneus »

I got sidetracked the other day, from jotting down some basic word order to writing some examples, to... well. I thought it might make for a nice translation challenge.

I'll post the whole text in Old Wenthish first, and then a line-by-line translation for others to translate into their languages if they choose...

----

Grímuolfa uas arió 77 frabranta uarth than grímuolfes thorpa 77 arió nist than nú grímuolfa 77 nú uarth grímuolfa láeh 77 manahn nu suá grímuolfa dreogoth 77 áithclaidoth an bótó tháisó manahó grímuolfa anadn 77 brádenu ióh feoles grímuolfa garda ároisó stréc 77 grímuolfa sua hes manahn nu dreogoth 7 sua éna húda dreogoth hes uera 77
·K·· uandena afera grímuolfes bethu sua foré stóth 7 an huiailcé sua mainn né foré stáith 77 úderthainc nu thus thenhóm pecthiggenam 7 áid biscénn nu thenhóin aithreh 77 foré thio tha Ab Aibúi Déahtfír Dulem ardri middigardas fadar mainn obain ta bicuemana garuth 7 midi colg áid uulth 7 foré alla middigarda sua ta frabrannié sua hit sí thorpa túathanoces 777


Translation:

grímuolfa uas arió
Grimwulf was a farmer

frabranta uarth than grímuolfes thorpa
Grimwulf’s village was then burned down

arió nist than nú grímuolfa

Grimwulf is as a result no longer a farmer

nú uarth grímuolfa láeh
Now Grimwulf is an armed guard

manahn nu suá grímuolfa dreogoth

And so in this way Grimwulf now serves monks

áithclaidoth an bótó tháisó manahó grímuolfa anadn
Grimwulf hunts ducks for those monks

brádenu ióh feoles grímuolfa garda ároisó stréc

And Grimwulf also sweeps the very wide yard of the abbot’s house

grímuolfa sua hes manahn nu dreogoth 7 sua éna húda dreogoth hes uera
Grimwulf now so serves his monks as a hound serves its master

uandena afera grímuolfes bethu sua foré stóth 7 an huiailcé sua mainn né foré stáith
If it was possible for Grimwulf’s life to change its course in this way, for whom is this not possible?

úderthainc nu thus thenhóm pecthiggenam 7 áid biscénn nu thenhóin aithreh
consider now therefore your sins, and make known your repentance

foré thio tha Ab Aibúi Déahtfír Dulem ardri middigardas fadar mainn obain ta bicuemana garuth 7 midi colg áid uulth 7 foré alla middigarda sua ta frabrannié sua hit sí thorpa túathanoces
for the Lord of Lords, God the Creator, high king of the Earth and father of man is readying to descend upon (the world) with sword and splendor, to burn down all the Earth as though it were a peasant’s villageAnd if anyone wants to know how it's pronounced, or an interlinear gloss:
Spoiler:
Grímuolfa uas arió
/ɣʲrʲiːmʷwolʷfʷa wasʲ arʲjoː/
Grimwulf be.3.PST farmer

frabranta uarth than grímuolfes thorpa
/fʷrʷabʷrʷanʷtwa wɑrʷþʷ þʷənʷ ɣʲrʲiːmʷwolʷfʷəsʲ þʷorʷpʷa/
from.burn-PP become.3.PST then Grimwulf-GEN village

arió nist than nú grímuolfa
/arʲjoː nʲisʲtʲ þʷənʷ nʷuː ɣʲrʲiːmʷwolʷfʷa/
farmer not.be.3 as.a.result now Grimwulf

nú uarth grímuolfa láeh
/nʷuː wɑrʷþʷ ɣʲrʲiːmʷwolʷfʷa lʷaːəxʷ/
now become.3.PST Grimwulf guard

manahn nu suá grímuolfa dreogoth
/mʷanʷəxʷnʷ nʷu sʷwɑː ɣʲrʲiːmʷwolʷfʷa dʲrʲeoɣʷoþʷ/
monk-ACC.PL now so Grimwulf serve-3s

aithclaidoth an bótó tháisó manahó grímuolfa anadn
/aːþʲkʷlʷaðʲoþʷ anʷ bʷoːtʷoː þʷaːzʲoː mʷanʷəxʷoː ɣʲrʲiːmʷwolʷfʷa anʷaðʷnʷ/
hunt-3s on recompense-DAT that-GEN.PL monk-GEN.PL Grimwulf duck-ACC.PL

brádenu ióh feoles grímuolfa garda ároisó stréc
/bʷrʷaːðʲənʷu joːxʷ fʲeolʷəsʲ ɣʲrʲiːmʷwolʷfʷa ɣʲɑrʷðʷɑ aːrʷosʲoː sʲtʲrʲeːkʲ/
wide-ACC also greatly-GEN Grimwulf yard-ACC abbot.house-GEN sweep.3s

grímuolfa sua hes manahn nu dreogoth
/ɣʲrʲiːmʷwolʷfʷa sʷa hʷesʲ mʷanʷəxʷnʷ nʷu dʲrʲeoɣʷoþʷ/
Grimwulf so his monk-ACC.PL now serve-3s

sua éna húda dreogoth hes uera
/sʷwa eːna hʷuːðʷa dʲrʲeoɣʷoþʷ hʷesʲ werʷɑ/
so a dog serve-3s his man-ACC

uandena afera grímuolfes bethu sua foré stóth
/wanʲdʲənʷɑ æfʲərʷɑ ɣʲrʲiːmʷwolʷfʷəsʲ bʲeþʷu sʷwa fʷorʷeː sʲtʲoːþʷ/
divert granted Grimwulf-GEN life so for stand.3.PST

an huiailcé sua mainn né foré stáith
/anʷ ʍiəlʲkʲeː sʷwa mʷanʲnʲ nʲeː fʷorʷeː sʲtʲæːþʲ/
INT which-DAT so man-DAT never for stand.3

úderthainc nu thus thenhóm pecthiggenam
/uːðʷərʷþʷænʲkʲ nʷu þʷusʲ þʲejoːmʷ pʲekʲþʲigʲgʲənʷəmʷ/
among-think.IMP now therefore your-DAT.PL sin-DAT.PL

áid biscénn nu thenhóin aithreh
/aːðʲ bʲisʲkʲeːnʲnʲ nʷu þʲejoːnʲ aþʲrʲəhʷ/
and reveal now your-ACC repentence-ACC

foré thio tha Ab Aibúi Déahtfír Dulem ardri middigardas fadar mainn obain ta bicuemana garuth
/fʷorʷeː þʲio þʷa abʷ abʲyː dʲeːəxʷtʷfʲiːrʲ dʷulʲəmʷ arʷdʷrʲi mʲidʲdʲəɣʲɑrʷðʷəsʷ fʷaðʷərʷ mʷænʲnʲ oβʷənʲ tʷa bʲikʷwemʷənʷa ɣʲarʷuþʷ/
for that-INST that abbot abbot-GEN.PL God Creator high.king Earth-GEN father man-GEN downward to come.upon ready-3s

midi colg áid uulth
/mʲiðʲi kʷolʷgʷ aːðʲ wulʷþʷ/
with sword-INST and splendor-INST

foré alla middigarda sua ta frabrannié sua hit sí thorpa túathanoces
/fʷorʷeː alʷlʷɑ mʲidʲdʲiɣʲɑrʷðʷɑ sʷwa tʷa fʷrʷabʷrʷænʲnʲjeː sʷwa hʲitʲ sʲiː þʷorʷpʷa tʷuːəþʷənʷokʷəsʲ/
for all-ACC Earth-ACC so to for-burn-INF so it be.SUBJ.s village peasant-GEN

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2628
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Grimwulf's career change

Post by Dormouse559 »

It took a couple of days, but here's my translation. I'm experimenting with a somewhat altered version of Silvish. None of the Latin geminate consonants are inherited, though they do have an effect on vowel length (and geminates show up in borrowings). The orthography uses fewer hyphens in favor of macrons, and stress is marked a bit differently.

How to pronounce "Grimwulf" took a lot of my attention. I eventually decided to naturalize English pronunciation using French conventions, much like how the latter language treats "Beowulf".


Image Silvish

Li Grimwulf ettoû fermu. Alôra lo vilâjo lu Grimwulf î fu-t redû in chindre. Li Grimwulf l' e ddonque pû fermu. Steûra li Grimwulf l' e ddjardä armâva. E steûra li Grimwulf ser insï de mwîn̄o. Li Grimwulf hache lo can̄ar par cho mmwîn̄o. E li Grimwulf eccouhe âsi lo jardîn bin larjö hé ly abbâ. Steûra li Grimwulf ser so mmwîn̄o com' in hîn su mettrö.

S' qu' î soû ettâ possîblo qu' la vîza lu Grimwulf hanjï insï d' adréchi, par qui que chê l' e ppa possîblo ? Steûra meddré donque vottrou ppehê e fette a con̄ettre vottrou rremor. Qu' li Sîro di ssenyeû, li Bondi createû, li grant roû d' la téra e pâre dî-z ômi s' aprettä a vin-î cherava avec ly eppâ e splindeû, par redûri la téra in chindre come s' qu' â fus vilâjo peyizân.Gloss and new words:
Spoiler:
Li Grimwulf ettoû fermu.
[li.gʁiˈmwœlf ʔɛˈtuː fɛˈmy]
DEF-M.N Grimwulf be-IPF.3S farmer

Grimwulf was a farmer

Alôra lo vilâjo lu Grimwulf î fu-t redû in chindre.
[ʔa̝ˈlɔː.ʁa lo.viˈlɑː.ʒə ly.gʁiˈmwœlf ʔiː.fy.tʁəˈdyː ʔɛ̃ˈʃɛ̃n.dʁə]
then DEF-M.C village DEF-M.N.OBL Grimwulf 3S.M.NOM be.PST.3S reduce.PST_PTCP.M.C in ash-OBL

Grimwulf’s village was then burned down

Li Grimwulf l' e ddonque pû fermu.
[li.gʁiˈmwœlf lɛˈdɔ̃ŋ.kə ˈpyː fɛˈmy]
DEF-M.N Grimwulf 3S be.3S as_a_result no_longer farmer

Grimwulf is as a result no longer a farmer

Steûra li Grimwulf l' e ddjardä armâva.
[ˈstœː.ʁa li.gʁiˈmwœlf lɛˈʒɑʁ.da ʔɑˈmɑː.va]
now DEF-M.N Grimwulf 3S be.3S guard arm-PST_PTCP-F.C

Now Grimwulf is an armed guard

E steûra li Grimwulf ser insï de mwîn̄o.
[əˈstœː.ʁa li.gʁiˈmwœlf ˈsɛʁ ˈʔɛ̃n.si dəˈmwɛ̃ː.ə]
and now DEF-M.N Grimwulf serve.3S in_this_way PART monk

And so in this way Grimwulf now serves monks

Li Grimwulf hache lo can̄ar par cho mmwîn̄o.
[li.gʁiˈmwœlf ˈha.ʃə lo.kŋ̩ˈɑʁ pɑʁ.ʃɔ̃ˈmwɛ̃ː.ə]
DEF-M.N Grimwulf hunt-3S DEF-M.C duck for DEM-M.C.PL monk

Grimwulf hunts ducks for those monks

E li Grimwulf eccouhe âsi lo jardîn bin larjö hé ly abbâ.
[e.li.gʁiˈmwœlf ʔɛˈku.hə ˈʔɑː.si lo.ʒɑˈdɛ̃ːŋ bŋ̩ˈlɑʁ.ʒə ˈhe ʎˑɑˈbɑː]
and DEF-M.N Grimwulf sweep-3S also DEF-M.C yard very wide-M.C at_the_house_of DEF.M.N.OBL abbot-OBL

And Grimwulf also sweeps the very wide yard of the abbot’s house

Steûra li Grimwulf ser so mmwîn̄o com' in hîn su mettrö.
[ˈstœː.ʁa li.gʁiˈmwœlf ˈsɛʁ sɔ̃ˈmwɛ̃ː.ə ko.mɛ̃ˈhɛ̃ːŋ syˈmɛt.tʁə]
now DEF-M.N Grimwulf serve.3S 3S-POSS.M.C.PL monk as INDEF.M.C dog 3S-POSS.M.N.ACC master-ACC

Grimwulf now so serves his monks as a hound serves its master

S' qu' î soû-t ettâ possîblo qu' la vîza lu Grimwulf hanjï insï d' adréchi, par qui que chê l' e ppa possîblo ?
[skiː.suː.tɛˈtɑː pɔˈsiː.blə kla̝ˈviː.za ly.gʁiˈmwœlf ˈhɑ̃ɲ.ʒi ˈʔɛ̃n.si ʔa̝ˈdʁe.ʃi | pɑˈki kəˈʃɛː lɛˈpa pɔˈsiː.blə]
if SBRD 3S.M.NOM be.PRS_SBJV.3S be-PST_PTCP.M.C possible-M.C SBRD DEF-F.M life DEF-M.N.OBL Grimwulf change in_this_way of direction-OBL | for who SBRD DEM 3S be.3S NEG possible-M.C

If it was possible for Grimwulf’s life to change its course in this way, for whom is this not possible?

Steûra meddré donque vottrou ppehê e fette a con̄ettre vottrou rremor.
[ˈstœː.ʁa mɛˈdʁe ˈdɔ̃ŋ.kə vɔt.tʁup.pəˈhɛː ʔəˈfɛt.tə ʔa.kŋ̩ˈɛt.tʁə vɔt.tʁuʁ.ʁəˈmɔʁ]
now consider-IMP.2.FORM therefore 2S-POSS-M.C PL-sin and make.IMP.2.FORM to know-INF 2S-POSS-M.C PL-repentance

Consider now therefore your sins, and make known your repentance

Qu' li Sîro di ssenyeû, li Bondi createû, li grant roû d' la téra e pâre dî-z ômi s' aprettä a vin-î cherava avec ly eppâ e splindeû, par redûri la téra in chindre come s' qu' â fus vilâjo peyizân.
[kliˈsiː.rə dis.səˈɲˑœː | li.bɔ̃ˈdi kʁe.a̝ˈtœː | li.gʁɑ̃ˈtʁuː dla̝ˈte.ʁa ʔəˈpɑː.ʁə diˈzɔː.mi sa̝ˈpʁɛt.ta ʔa.vŋ̩ˈiː ʃe.ʁa̝ˈva ʔa̝ˈvɛk ʎˑɛˈpɑː ʔe.splɛ̃ˈdœː | pɑʁ.ʁəˈsyː.ʁi la̝ˈte.ʁa ʔɛ̃ˈʃɛ̃n.dʁə ko.me.skɑˈfys viˈlɑː.ʒə pe.jiˈzɑ̃ːŋ]
because DEF-M.N lord of PL-lord.ACC | DEF-M.N god creator | DEF-M.N big.M.N king of DEF-F.C earth and father of-DEF.M.C=PL man-ACC 3.REFL ready-3S to come-INF hither-down with DEF.F.C.OBL sword.OBL and splendor | for reduce-INF DEF-F.C earth in ash-OBL as if SBRD 3S.F be.IPF_SBJV.3S village peasant-M.C

For the Lord of Lords, God the Creator, high king of the Earth and father of man is readying to descend upon (the world) with sword and splendor, to burn down all the Earth as though it were a peasant’s village


New/rethought words:

adréche nfc - direction, course, address
can̄ar nmc - duck
eccouhê v. - sweep (< VL *scopicare; no Romance cognates)
eccouhö nmc - broom (not in this translation)
fermu/fermûrye nmn/nfn - farmer
jardä nfc - guard
meddrâ v. - consider (< Lt. mensuro)
mettroü nmn - master
peyizân/peyizân-a nmc/nfc - peasant
redûri in chindre v. phr. - burn sth down (lit. reduce to ashes)
remor nmc - (usually plural) repentance
steûra adv. - now

User avatar
Reyzadren
greek
greek
Posts: 494
Joined: 14 May 2017 10:39
Contact:

Re: Grimwulf's career change

Post by Reyzadren »

Choosing to translate only the first 2 sentences, the rest is too long for me today.

:con: griuskant (without the conscript)

grimwulf az hulve.
/'grimwulf az 'hulvə/
Grimwulf is farm-N

grimwulfae laerouv yadan xaskes.
/'grimwulfe 'lerɔuv 'jadan 'ɣaskəs/
Grimwulf-POSS village burn-V-PASS afterwards-PL
Image Soundcloud Profile | Image griuskant conlang

User avatar
spanick
roman
roman
Posts: 1193
Joined: 11 May 2017 01:47
Location: California

Re: Grimwulf's career change

Post by spanick »

Weddisch

Grimwulf wes aan buur. Dan wert Grimwulf his dorp burne. Grimwulf n’is naan buur ne maar. Nu is Grimwulf aan wepened werd. Dus nu dróes Grimwulf munkes. Grimwulf hunts endes vóer da munkes. Ann ek swaaps Grimwulf det wyd jerd of de abbot his huus.
Nu dróes Grimwulf his munkes else aan hunn dróes his meyster.

Els mêcht Grimwulf his lyf dusly wende, vóer waam is hit dan mychtly? Nu durchty bedenk an dyn súnnes, ann mêk dyn ró beknaun! Vóer de Laverd of Laverdes, God de Mêker, great kúnng of det Órd ann vader of man mêks redy mid sword ann pracht vóer duunkome, vóer birne au of det wórld lyk aan buurdorp.

Spoiler:
Grimwulf wes aan buur.
Grimwulf be.3.PST INDEF farmer
/ɡɾɪmvuːf vɛs aːn buːɾ/

Dan wert Grimwulf his dorp burne.
then become-3.S Grimwulf 3.M.POS village burn.PP
/dan vɛɾt ɡɾɪmvuːf hɪs dɔɾp bʊɾnə/

Grimwulf n’is naan buur ne maar.
Grimwulf NEG=be.3.S NEG.INDEF farmer NEG more
/ɡɾɪmvuːf nɪs naːn buːɾ nɛː maːɾ/

Nu is Grimwulf aan wepened werd.
now be.3.S Grimwulf INDEF weapon-PP become-3.S
/nuː ɪs ɡɾɪmvuːf aːn vɛːpənəd vɛɾd/

Dus nu dróes Grimwulf munkes.
thus now serve-3.S Grimwulf monk-PL
/dʊs nuː dɾøs ɡɾɪmvuːf mʊŋkəs/

Grimwulf hunts endes vóer da munkes.
Grimwulf hunt-3.S duck-PL for DEF.PL monk-PL
/ɡɾɪmvuːf hʊnts ɛndəs vøːɾ daː mʊŋkəs/

Ann ek swaaps Grimwulf det wyd jerd of de abbot his huus.
and also sweep-3.S Grimwulf DEF.N wide yard of DEF.COM abbot 3.S.M.POS house
/aːn ɛk svaːps ɡɾɪmuːf dɛt vɛɪd jɛɾd ɔf də abɔt hɪs huːs/

Nu dróes Grimwulf his munkes else aan hunn dróes his meyster.
now serve-3.S Grimwulf 3.S.M.POS monk-PL as INDEF dog serve-3.S 3.S.M.POS master
/nuː dɾøːs ɡɾɪmvuːf hɪs mʊŋkəs ɛlzə aːn hʊnː dɾøsɪs mɛɪstəɾ/

Els mêcht Grimwulf his lyf dusly wende, vóer waam is hit dan mychtly?
if may-3.S Grimwulf 3.S.M.POS thus-ADV change-INF for 3.INT.OBL be.3.S 3.S.N then might-ADV
/ɛls mext ɡɾɪmvuːf hɪs lɛɪf dʊzliː vɛndə vøːɾ vaːm ɪshɪt dan mɛɪxtliː/

Nu durchty bedenk an dyn súnnes, ann mêk dyn ró beknaun!
now through-ADV consider on 2.S.POSS sin-PL and make 3.S.POSS rue know-PP
/nuː dʊɾxtiː bədɛŋk an dɛɪn zʏnəs anː mek dɛɪn røː bəknaʊn/

Vóer de Laverd of Laverdes, God de Mêker, great kúnng of det Órd ann vader of man mêks redy mid sword ann pracht vóer duunkome, vóer birne au of det wórld lyk aan buurdorp.
for DEF.COM lord of lord-PL god DEF.COM make-AGNT great king of DEF.N earth and father of man make-3.S ready with sword and splendor for down+come-INF for burn-INF all of DEF.N world like INDEF farmer+village
/vøːɾ də laːvəɾd ɔf laːvəɾdəs ɡɔd də mekəɾ ɡɾɛːt kʏŋː ɔf dɛt œɾd anː vaːdəɾ ɔf man meks rɛːdiː mɪd svɔɾ anː pɾaxt vøːɾ duːnkoːmə vøːɾbɪɾnə aʊ ɔf dɛt vœɾld lɛɪk aːn buːɾdɔɾp/

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1675
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Grimwulf's career change

Post by Iyionaku »

:con: Yélian

Grimvulfe yibet a'zémedor.
Betál, un'aoda o'Grimvulfe yairkunut.
Pariút Grimvulfe cîyvalbit zémedor.
Carat Grimvulfe bit an'uzegormáretas.
Iuvat Grimvulfe ablet bapan.
Grimvulfe alegret kvisan can van bapan.
Èpa Grimvulfe yupeyatnet u'reyveryaʻaiet o'pilat o'macó.
Grimvulfe carat ablet to bapan cet iobleriys ablet to sarær.
Vigo yisavérbut pi Grimvulfe ʻareyet to vinquasé cánat, can yat cisavérbut?
Pariút, manas can sao cifan èpa punas sao capasé!
Can mainar o'mainan, Gòt, a'mancyior, a'linbravo o'máncie èn a'pèno o'broyamé siytecæret pasat fecun sanyi èn ʻigar can tyarkunet a'manciesce, nat divælet ælʻois.
Spoiler:
Grimvulfe yibet a'zémedor.
[gɾɨmˈvulɸə ˈɕiːbət ɐˈɟeːmədɔ̈d̟]
PROP PST-COP.3SG DEF.ANIM=farmer
Grimwulf was a farmer.

Betál, un'aoda o'Grimvulfe yairkunut.
[bəˈtaːl ʉnɐˈoːdɐ ɔ̈gɾɨmˈvulɸə ʃaɪ̯ɾˈkuːnʉt]
then DEF.INAN=village DEF.GEN=PROP PST-burn_down-INV.3SG.INAN
Grimwulf’s village was then burned down.

Pariút Grimvulfe cîyvalbit zémedor.
[pɐˈɾɪ̯ʊː‿gɾɨmˈvulɸə ˈkiɕvɐlbɨt ˈɟeːmədɔ̈d̟]
therefore PROP not_anymore-COP.3SG.ANIM farmer
Grimwulf is as a result no longer a farmer

Carat Grimvulfe bit an'uzegormáretas.
[ˈkaːɾɐ‿gɾɨmˈvulɸə bɨt ɐnʉˈɟeːgɔ̈ɾˌmaːɾətɐʃ]
now PROP COP.3SG.ANIM DEF.ANIM=guard-weapon-ADZ
Now Grimwulf is an armed guard

Iuvat Grimvulfe ablet bapan.
[ˈɪ̯uːʋɐ‿gɾɨmˈvulɸə ˈablə‿ˈbaːpɐn]
that_way PROP serve-3SG monk.PL
And so in this way Grimwulf now serves monks

Grimvulfe alegret kvisan can van bapan.
[gɾɨmˈvulɸə ɐˈlegɾət‿ˈviːsɐn kɐn vɐn ˈbaːpɐn]
PROP hunt-3SG duck-PL for DEM.PL monk.PL
Grimwulf hunts ducks for those monks

Èpa Grimvulfe yupeyatnet u'reyveryaʻaiet o'pilat o'macó.
[ˈɛpɐ gɾɨmˈvulɸə ˌʃuːpəˈʃatnət ʉˈɾeʃvəɾʃɐˈʔaɪ̯.ət ɔ̈ˈpiːlɐt ɔ̈mɐˈkoː]
and PROP additionally-sweep-3SG DEF.INAN=yard-very-wide DEF.GEN=house DEF.GEN=abbot
And Grimwulf also sweeps the very wide yard of the abbot’s house

Grimvulfe carat ablet to bapan cet iobleriys ablet to sarær.
[gɾɨmˈvulɸə ˈkaːɾɐt ˈablət to ˈbaːpɐn kət ɪ̯ɔ̈bˈleːɾa̯iːs ˈablət to ˈsaːɾəd̟]
PROP now serve-3SG 3SG.MASC.POSS monk-PL like hound serve-3SG 3SG.MASC.POSS master
Grimwulf now so serves his monks as a hound serves its master

Vigo yisavérbut pi Grimvulfe ʻareyet to vinquasé cánat, can yat cisavérbut?
[ˈviːgɔ̈ ɕɨsɐˈʋeɾbʉ‿pi gɾɨmˈvulɸə ʔɐˈɾeːʃət tɔ̈ vɨŋkɐˈseː ˈkaːnɐt, kɐn ʃɐt‿ɨsɐˈʋeɾbʉt]
if PST-possible-COP.3SG.INAN that PROP alter-3SG 3SG.MASC.POSS life for-DEM, for who.OBL NEG-possible-COP.3SG.INAN
If it was possible for Grimwulf’s life to change its course in this way, for whom is this not possible?

Pariút, manas can sao cifan èpa punas sao capasé!
[pɐˈɾɪ̯uːt, ˈmaːnɐʃ kɐn saʊ̯ ˈkiːɸɐn ˈɛpɐ ˈpuːnɐʃ saʊ̯ kɐpɐˈseː]
therefore, think_about-JUS.2SG for 2SG.POSS sin-PL and show-JUS.2SG 2SG.POSS repentance
consider now therefore your sins, and make known your repentance

Can mainar o'mainan, Gòt, a'mancyior, a'linbravo o'máncie èn a'pèno o'broyamé siytecæret pasat fecun sanyi èn ʻigar can tyarkunet a'manciesce, nat divælet ælʻois.
[kɐn ˈmaɪ̯nɐd̟ ɔ̈ˈmaɪ̯nɐn, gɔ̈t, ɐˈmaŋkʃɪ̯ɔ̈d̟, ɐlɨnˈbɾaːʋo ɔ̈ˈmaŋkɪ̯ə ɛn ɐˈpɛno ɔ̈ˌbɾoːʃɐˈmeː ˌsa̯iːtəˈkœːɾə‿ˈpaːsɐt ˈɸeːkʉn ˈsanʃi ɛn ˈʔiːgɐd̟ kɐn t͡ʃɐɾˈkuːnət ɐˈmaŋkɪ̯əskə, nɐ‿dɨˈʋœːlət ˈœlʔɔʊ̯s]
for lord DEF.GEN=lord-PL, PROP, DEF.ANIM=creator, DEF.ANIM=high_king DEF.GEN=world and DEF.ANIM=father DEF.GEN=man-COL ready-descend-3SG on-DEM with sword and splendor for POT-burn-3SG DEF.ANIM=world-whole, like COND-COP.COND.3SG.INAN peasant_village
for the Lord of Lords, God the Creator, high king of the Earth and father of man is readying to descend upon (the world) with sword and splendor, to burn down all the Earth as though it were a peasant’s village
New words for this challenge:
Spoiler:
paper [ˈpaːpəd̟] - monk, plural bapan
Etymology: from papam "solitary"

macó [mɐkoː] - abbot
Etymology: Derives from an old phrase meaning "the closest to MANCS, the highest of the devian; Manxôeren --> Mancoren --> Macó

iobleriys [ɪ̯ɔ̈bˈleːɾa̯iːs] - hound
Etymology: From iobla "to catch" + teriys "dog"

capasé [kɐpɐˈseː] - remorse, repentance
Etymology: from capa "to regret" + archaic nominalizer

linbravo [lɨnˈbɾaːʋo] - high king
Etymology: from lin "high" + bravo "king"

cæra [ˈkœːɾɐ] - to descend
Etymology: from the root *crh-, cognates include carat "now", cera "to arrive", icra "to lower", kara "to follow"

ælʻois [ˈœlʔɔʊ̯s] - peasant's village (archaic)
Etymology: new root: From a, well, peasant's village close to where I'm from
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

Post Reply