Animal Farm - The seven commandments

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
Post Reply
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1811
Joined: 25 May 2014 14:17

Animal Farm - The seven commandments

Post by Iyionaku »

:eng: English

Whatever goes upon two legs is an enemy.
Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend.
No animal shall wear clothes.
No animal shall sleep in a bed.
No animal shall drink alcohol.
No animal shall kill any other animal.
All animals are equal.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1811
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Animal Farm - The seven commandments

Post by Iyionaku »

:con: Yélian

Téviter bernet pas conemi prena, bit drosu.
[ˈteːʋɨtəd̟ ˈbeɾnə‿pɐs ˈkoːnəmi ˈpɾeːnɐ, bɨ‿ˈdɾoːsu]
REL.3SG.ANIM.MASC walk-3SG on leg-DU-ENUM two, COP.3SG.ANIM enemy
Whatever goes upon two legs is an enemy.

Téviter bernet pas gonani perta, ùpa bet espan, bit ʻifran.
[ˈteːʋɨtəd̟ ˈbeɾnə‿pɐs ˈgoːnɐni ˈpeɾtɐ, ˈʉpɐ bət ˈespɐn, bɨt ˈʔiːɾɐn]
REL.3SG.ANIM.MASC walk-3SG on leg-PL-ENUM four, COP.3SG.ANIM friend
Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend.

Ce duinu megvebat parge.
[kə duːnu məgˈveːbɐ‿ˈpaɾgə]
no animal PERM-wear-JUS.3SG cloth
No animal shall wear clothes.

Ce duinu megpureʻat pun paran.
[kə duːnu məgʉˈɾeːʔɐ‿pʉn ˈpaːɾɐn]
no animal PERM-sleep-JUS.3SG in bed
No animal shall sleep in a bed.

Ce duinu megsiat álcol.
[kə duːnu məgˈsiː.ɐt ˈalkɔ̈l]
no animal PERM-drink-JUS.3SG alcohol
No animal shall drink alcohol.

Ce duinu megolkat duinupliat.
[kə duːnu məgˈolkɐt ˈduːnʉˌpliː.ɐt]
no animal PERM-kill-JUS.3SG animal-other
No animal shall kill any other animal.

A'duinumé leʻiprèsbul.
[ɐˈduːnʉˌmeː ˌleːʔɨˈprɛsbʉl]
DEF.ANIM=animal-COL equal-COP.3PL
All animals are equal.

New word for this challenge:

leʻiprès - equal (in a legal sense)
Etymology: leʻi "equal, same" + près "worthy", literally "worth-equal"
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.
User avatar
eldin raigmore
korean
korean
Posts: 5952
Joined: 14 Aug 2010 19:38
Location: SouthEast Michigan

Re: Animal Farm - The seven commandments

Post by eldin raigmore »

... but some are more equal than others.
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1811
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Animal Farm - The seven commandments

Post by Iyionaku »

eldin raigmore wrote: 23 Sep 2020 15:12 ... but some are more equal than others.
Certainly the most iconic quote from that book! I plan to create another challenge with this sentence and the infamous last one of the book. However, I didn't want to create a challenge that's too long so nobody does it, and neither did I want to create multiple challenges on the same day because it might be considered spamming.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.
User avatar
eldin raigmore
korean
korean
Posts: 5952
Joined: 14 Aug 2010 19:38
Location: SouthEast Michigan

Re: Animal Farm - The seven commandments

Post by eldin raigmore »

Iyionaku wrote: 23 Sep 2020 19:06
eldin raigmore wrote: 23 Sep 2020 15:12 ... but some are more equal than others.
Certainly the most iconic quote from that book! I plan to create another challenge with this sentence and the infamous last one of the book. However, I didn't want to create a challenge that's too long so nobody does it, and neither did I want to create multiple challenges on the same day because it might be considered spamming.
You’re a good CBBean netizen.
User avatar
lsd
greek
greek
Posts: 500
Joined: 11 Mar 2011 21:11
Contact:

Re: Animal Farm - The seven commandments

Post by lsd »

never censor yourself...
conlang yourself...
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1811
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Animal Farm - The seven commandments

Post by Iyionaku »

:con: Paatherye

Trantīpa phē dūthiyu praraydhādur yuwā ās s'stērpa.
[tɾanˈtiːpa pʰeː ðuːˈtʰi.u pɾarai̯ˈðaːðuɾ ˈju.aː aːs ˈsteːɾpa]
walk.COND.3SG.FEM on two.LOC leg.PL.LOC REL.ANIM.FEM.NOM COP.3SG.FEM INDEF=enemy.NOM
Whatever goes upon two legs is an enemy.

Trantīpa phē cāyu praraydhādur, mū yam sīn wewēyen, yuwā ās s'khāri.
[tɾanˈtiːpa pʰeː ˈt͡saːju pɾaraˈðaːðuɾ, muː jam siːn weˈweːjen, ˈju.aː aːs ˈskʰaːri]
walk.COND.3SG.FEM on four.LOC leg.PL.LOC, or have.3SG.FEM INDEF.PL.ACC wing.PL.ACC, REL.ANIM.FEM.NOM COP.3SG.FEM INDEF=friend.NOM
Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend.

Nīla pāșa payamri sīn wēsem.
[ˈniːla ˈpaːʃa paˈjamɾi siːn weːsem]
NEG.NOM.FEM animal.NOM wear.OPT.3SG
No animal shall wear clothes.

Nīla pāșa payardumi ūti saym spūna.
[ˈniːla ˈpaːʃa paˈjaɾdumi ˈuːti sai̯m ˈspuːna]
NEG.NOM.FEM animal.NOM sleep.OPT.3SG in INDEF.MASC.LOC bed.LOC
No animal shall sleep in a bed.

Nīla pāșa fayūmi kwiyan.
[ˈniːla ˈpaːʃa faˈjuːmi ˈkʷi.an]
NEG.NOM.FEM animal.NOM drink.OPT.3SG alcohol.ACC
No animal shall drink alcohol.

Nīla pāșa mayuda sā yēna pāșan.
[ˈniːla ˈpaːʃa ˈmajuða saː ˈjeːna ˈpaːʃan]
NEG.NOM.FEM animal.NOM kill.OPT.3SG INDEF.FEM.ACC other.FEM.ACC animal.ACC
No animal shall kill any other animal.

Pāșatī penti wiganī.
[paːˈʃatiː ˈpenti wiˈɣaniː]
animal.COL COP.3COL equal.COL.NOM
All animals are equal.

New words for this challenge:

kwiya - alcohol
Etymology: From PIE *h₁egʷʰ- "drink", cognate to Latin ebriamen

wēgam - equal
Etymology: From PIE *weganą "to move, to carry" (as a cart needs to be balanced and therefore equal in order to drive). Cognates include German Waage and Russian ва́га "scale"
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2889
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Animal Farm - The seven commandments

Post by Dormouse559 »

Image Silvish

Touta doua ppata l' ett enemi.
[tu.ta.dwɑˈpa.ta lɛt.teˈŋmi]
any-F.C two-F.C foot 3S be.3S enemy

Whatever goes upon two legs is an enemy.

Touta quatra pata o volérye l' ett ami.
[tu.ta.ʃa.tʁaˈpa.ta oˈvle.ʁjə lɛt.taˈmi]
any-F.C four-F.C foot or bird 3S be.3S friend

Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend.

Lâ de bettye boutarà de vettemen.
[ˈlɑː dəˈbɛt.tjə bu.taˈʁa de.vɛt.təˈmɛ̃ŋ]
none of animal put_on-FUT-3S PART clothing

No animal shall wear clothes.

Lâ de bettye dromirà dyen un li.
[ˈlɑː dəˈbɛt.tjə dʁo.miˈra ˈdjɛ̃ŋ œ̃ˈli]
none of animal sleep-FUT-3S in INDF bed

No animal shall sleep in a bed.

Lâ de bettye bevrà d' alkolo.
[ˈlɑː dəˈbɛt.tjə bəˈvʁa dɑˈko.lə]
none of animal drink-FUT-3S PART alcohol.

No animal shall drink alcohol.

Lâ de bettye tuyerà un' aûtra bettye.
[ˈlɑː dəˈbɛt.tjə tyˈjʁa y.ŋɑː.tʁaˈbɛt.tjə]
none of animal kill-FUT-3S INDF other-F.C animal

No animal shall kill any other animal.

Touta lla bbettye a ssont eguéla.
[tu.tɑl.lɑˈbɛt.tjə ɑs.sɔ̃ˈdʒe.la]
all-F.C PL-DEF-F.C PL-animal 3.F PL-be.3P equal-F.C

All animals are equal.Notes
  • Very fittingly, Silvish expresses "none" of something with its word for "head (of livestock)". The exact word varies by dialect, so here I've used , which comes from Latin latus.
  • Silvish numbers are a bit confusing in that the words for "one", "two" and "four" decline for gender and case but "three" does not. Additionally, dou "two" causes the initial consonant of the following word to geminate, a common plural marker, but quatro "four" does not. It's all very fun.
New words
çheta/lâ/tetta (de) ind. det. - none (of) (respectively, < Lt. capita, PL of caput; < Lt. latus; < Lt. testa)
doua ppata nfc - biped (clipping of bettye doua ppata "two-footed animal")
quatra pata nfc - quadruped (clipping of bettye quatra pata "four-footed animal")
volérye/velérye nfc - bird, with focus on its having wings (< volâ/velâ "to fly")
User avatar
rainbowcult
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 27
Joined: 31 Aug 2020 02:22

Re: Animal Farm - The seven commandments

Post by rainbowcult »

The IPA didn't preserve the new paragraph, and I had to change the word order a lot to fit the grammar, but all in all it turned out pretty well I think.

Denepakle,an de na fe,ekle,ar na yerrerap ghe
Denerakle,an de fe,ekle,ar ra yerrerap ghe; ba pepepa jelen
Ler sko,ap ha benenle,an menge kur.
Ler gevar ha ghekle,an menge kur.
Ler Jam ha lemenle,an menge kur.
Ler ne nem ler ha genle,an menge kur.
Kam lerpa deneja,alle,an.

Enemy-be-3.pres if it walks two leg.pl
Friend-be-3.pres if it four leg.pl with walks, or wings has.
Animal cloth.pl N1 wear-3.prs will N2.
Animal a INESS-bed N1 sleep will N2.
Animal alcohol N1 drink will N2.
Animal any other animal N1 kill will N2.
All animal.pl equal-be-3.pres.

dɛ ɳa ɸɛʔɛkɭɛʔaɾ ɳa ʝɛrɛɾap jɛ dɛ ɸɛʔɛkɭɛʔaɾ ɾa ʝɛrɛɾap ba pɛpɛpa ʐɛɭɛɳ xoʔap ħa bɛɳɛɳɭɛʔaɳ ɱɛɳgɛ gɛvaɾ ħa jɛkɭɛʔaɳ ɱɛɳgɛ ħa ɭɛɱɛɳɭɛʔaɳ ɱɛɳgɛ ɳɛ ɳɛɱ ɭɛɾ ħa gɛɳɭɛʔaɳ ɱɛɳgɛ ɭɛɾpa
♂♥♂♀
GrandPiano
mayan
mayan
Posts: 2102
Joined: 11 Jan 2015 23:22
Location: USA

Re: Animal Farm - The seven commandments

Post by GrandPiano »

:es-pv: Basque

Bi hankaz dabilena etsaia da.
/bi ankas̻ dabiʎena et͡s̺ai.a da/
[bi ankas̻ taβiʎena et͡s̺ai.a ða]
bi hanka=z d-a-bil-∅-en=a etsai=a da
two leg=INSTR.INDEF 3.PRS-PRS-walk-SG-REL=ABS.SG enemy=ABS.SG COP.PRS.3SG

Whatever goes upon two legs is an enemy.

Lau hankaz dabilena, edo hegoak dauzkana, laguna da.
/lau ankas̻ dabiʎena | edo ego.ak daus̻kana | laguna da/
[lau ankas̻ taβiʎena | eðo eɣo.a taus̻kana | laɣuna ða]
lau hanka=z d-a-bil-∅-en=a | edo hego=ak d-a-u<z>ka-∅-en=a | lagun=a da
four leg=INSTR.INDEF 3.PRS-PRS-walk-SG-REL=ABS.SG | or wing=ABS.PL 3.ABS.PRS-PRS-have<PL.ABS>-3SG.ERG-REL=ABS.SG | friend=ABS.SG COP.PRS.3SG

Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend.

Ezein animaliak ez du arropak eramango.
/es̻ein animali.ak es̻ du aropak eɾamango/
[es̻ein animali.ak es̻ tu aropak eɾamaŋgo]
ezein animali.a=k ez d-∅-u-∅ arropa=ak e-rama-ngo
any animal=ERG.INDEF NEG 3.ABS.PRS-SG.ABS-AUX-3SG.ERG clothes=ABS.PL PTCP-wear-FUTP

No animal shall wear clothes.

Ezein animaliak ez du ohean lo egingo.
/es̻ein animali.ak es̻ du o.e.an lo egingo/
[es̻ein animali.ak es̻ tu o.e.an lo eɣiŋgo]
ezein animalia=k ez d-∅-u-∅ ohe=an lo egi-ngo
any animal=ERG.INDEF NEG 3.ABS.PRS-SG.ABS-AUX-3SG.ERG bed=INESS.SG sleep do-FUTP

No animal shall sleep in a bed.

Ezein animaliak ez du alkohola edango.
/es̻ein animali.ak es̻ du alko.ola edango/
[es̻ein animali.ak es̻ tu alko.ola eðaŋgo]
ezein animalia=k ez d-∅-u-∅ alkohol=a eda-ngo
any animal=ERG.INDEF NEG 3.ABS.PRS-SG.ABS-AUX-3SG.ERG alcohol=ABS.SG drink-FUTP

No animal shall drink alcohol.

Ezein animaliak ez du beste animaliarik hilko.
/es̻ein animali.ak es̻ du bes̺te animali.aɾik ilko/
[es̻ein animali.ak es̻ tu βes̺te animali.aɾik ilko]
ezein animalia=k ez d-∅-u-∅ beste animalia=rik hil-ko
any animal=ERG.INDEF NEG 3.ABS.PRS-SG.ABS-AUX-3SG.ERG other animal=PRTV kill=FUTP

No animal shall kill any other animal.

Animalia guztiak berdinak dira.
/animali.a gus̻ti.ak berdiɲak dira/
[animali.a ɣus̻ti.a perðiɲa tira]
animalia guzti=ak berdin=ak d-ira
animal all=ABS.PL equal=ABS.PL 3.PRS-COP.PL

All animals are equal.
Last edited by GrandPiano on 06 Dec 2020 22:46, edited 4 times in total.
User avatar
kiwikami
roman
roman
Posts: 1146
Joined: 26 May 2012 17:24
Location: Oh, I don't know, I'm probably around here somewhere.

Re: Animal Farm - The seven commandments

Post by kiwikami »

:con: Alál

Á·atìḳmaraluíh xamax.
[a əˈteŋməɾəlˌviç ˈxɐməx]
á ta<ì>ḳmaras-lu-í-h xam<a>x
PRED walk.on.two.legs<4>-NOMANI.OBL-STAT-V.ACT enemy<OBL>
Whatever goes upon two legs is an enemy.

Á·ılìṭmıraluíh su·mas ılkìrluí mzáa.
[a ɪˈɬeʔmɪɾəlˌviç sɔ mɐs ɪɬˈkeɾlvi m̩ˈʃa]
á lı<ì>ṭmıras-lu-í-h su ma<a>s lkı<ì>r̀-lu-í mza<a.#a>ŕ
PRED walk.on.four.legs<4>-NOMANI.OBL-STAT-V.ACT or DEIP2<OBL> be.winged<4>-NOMANI.OBL-STAT friend<OBL>
Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend.

Iràmìltazuaı lıú.
[ɪˈɾɑmeɬtəʒvəj ɬju]
ra<ìmvr̀-ltv>z-u-ı-a lu<ıu>ŕ
wear.clothing<4.4-NEG>-IMP-DUR-V.ACT animal<AGT>
No animal shall wear clothes.

Akàra·Imìltıluaı mıtal lıú.
[əˈqɑɾə ɪˈmeɬtɪʒvəj ˈmɛdəl ɬju]
akàra mı<ì-ltv>l-u-ı-a mıt<a>l lu<ıu>ŕ
atop sleep<4-NEG>-IMP-DUR-V.ACT bed<OBL> animal<AGT>
No animal shall sleep in a bed.

Irìmìltıẓuàx msamı lıú.
[ɪˈɾemeɬtɪd͡ʒˌvɑx m̩ˈsɐmɪ ɬju]
rı<ìmvr̀-ltv>ẓ-u-à-x msı<a.#ı>m lu<ıu>ŕ
consume<4.4-NEG>-IMP-CONC-V.ACT alcohol<PAT> animal<AGT>
No animal shall drink alcohol.

Aḳìmàltaluàx lúɾ lıú.
[əˈŋemɑɬtəɮˌvɑx ɬuɾ ɬju]
ḳa<ìmvr̀-ltv>l-u-à-x lu<ú>ŕ lu<ıu>ŕ
kill<4.4-NEG>-IMP-CONC-V.ACT animal<PAT> animal<ACT>
No animal shall kill any other animal.

Ḷímîkıḷíkızí saúr lıú.
[ˌt͡ɬimiˈked͡ɮigɪʒi sʕuɾ ɬju]
ḷı<ímv-ŕkvr̀-1vŕkv>z-í sa<aú>r lu<ıu>ŕ
be.equal<4.4PL-allS-allO>-STAT group<PAT> animal<ACT>
All animals are equal.

Glossing notes:
Spoiler:
CONC - conclusive aspect (perfective terminating in a change of state)
DEIP2<OBL> - oblique form of a deictic that refers back to the head of the immediately preceding phrase
DUR - durative aspect (expresses an incomplete action or terminable state, may be combined with habitual)
NOMANI.OBL - oblique form of the nominalizer for non-human animates
PRED - predicative adposition indicating set membership
STAT - stative aspect (expresses long-term or interminable states, may not be combined with habitual)
V.ACT - volitive active voice
Edit: Substituted a string instrument for a French interjection.

:eng: :mrgreen: | :fra: [:)] | ASL [:S] | :deu: [:|] | :tan: [:(] | :nav: [:'(]
Post Reply