Explanation of sex

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
Post Reply
User avatar
Omzinesý
runic
runic
Posts: 3547
Joined: 27 Aug 2010 08:17
Location: nowhere [naʊhɪɚ]

Explanation of sex

Post by Omzinesý »

I saw the film Captain Fantastic. It has a good dialogue where the father explains some truths.

Child: What does rape mean?
Father: When a person, usually a man, forces another person, usually a woman, to have sexual intercourse.
Child: What's sexual intercourse?
Father: When a man sticks hes penis in a woman's vagina.
Child: Why would a man stick his penis in a woman's vagina?
Father: Because it can give them both pleasure, and because a combinations of a man's sperm and a woman's egg can create a baby and continue the human race.
Child: But that's where she pees.
Father: Pee comes not from the vagina but from the urethra, which is within the outer labia. But generally speaking, yes, that is where she pees.
My meta-thread: viewtopic.php?f=6&t=5760
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1930
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Explanation of sex

Post by Iyionaku »

:con: Yélian

Îyi: Pe cauret »vesòkila«?
Pèno: Cauret pi tervili mia, canar broya, garbiyet tervilpliat, canar áia, pi ianreyat vesédamon.
Îyi: Pe cauret »vesédamon«?
Pèno: Nat broya vazet pun dèrin on'áia fecun to vagro.
Îyi: Miyde broya divavazvit pun dèrin on'áia fecun to vagro?
Pèno: Viyd mastet pès tànseyal can cenʻit, ta è te, èpa viyd æ'valitèsbal o'lòvo o'broya èn on'èspercvam on'áia tyamancet inami mia, èpa ocmanduiet pès ever.
Îyi: Cut vat bit vatnúm ekset.
Pèno: Un'àgost cicuret at dèrin, cut at àgostiyre, pun dèrinpudurvàstem. Cut can aram, bai, vat bit unúm ekset.

Glosses:
Spoiler:
Îyi / Pèno
[ˈiːɕi / ˈpɛnɔ̈]
child/father

Pe cauret »vesòkila«?
[pə ˈkaʊ̯ɾət vəˈsɔ̈kɨlɐ]
what.OBL mean-3SG "rape"
What does rape mean?

Cauret pi tervili mia, canar broya, garbiyet tervilpliat, canar áia, pi ianreyat vesédamon.
[ˈkaʊ̯ɾə‿pi ˈteɾvɨli ˈmiː.ɐ, ˈkaːnɐd̟ ˈbɾoːʃɐ, gɐɾˈba̯iː.ə‿ˈteɾvɨlˌplɪ̯ɐt, ˈkaːnɐd̟ ˈaːɪ̯ɐ, pɨ ɪ̯ɐnˈɾeːʃɐt vəˈseːdɐmɔ̈n]
mean-3SG that person-ENUM one, normally man, force-3SG person-other, normally woman, that NEC-have-JUS.3SG sexual_intercourse
When a person, usually a man, forces another person, usually a woman, to have sexual intercourse.

Pe cauret »vesédamon«?
[pə ˈkaʊ̯ɾət vəˈseːdɐmɔ̈n]
what.OBL mean-3SG "sexual_intercourse"
What does sexual intercourse mean?

Nat broya vazet pun dèrin on'áia fecun to vagro.
[nɐ‿ˈbɾoːʃɐ ˈvaːɟə‿pʉn ˈdɛɾɨn ɔ̈nˈaːɪ̯ɐ ˈɸeːkʉn to ˈvagɾɔ̈]
when man penetrate-3SG in vagina DEF.GEN=woman with 3SG.MASC.POSS penis
When a man sticks hes penis in a woman's vagina.

Miyde broya divavazvit pun dèrin on'áia fecun to vagro?
[ˈma̯iːdə ˈbɾoːʃɐ dɨʋɐˈvaɟvɨ‿pʉn ˈdɛɾɨn ɔ̈nˈaːɪ̯ɐ ˈɸeːkʉn to ˈvagɾɔ̈]
why man COND-VOL-penetrate-COND.3SG.ANIM in vagina DEF.GEN=woman with 3SG.MASC.POSS penis
Why would a man stick his penis in a woman's vagina?

Viyd mastet pès tànseyal can cenʻit, ta è te, èpa viyd æ'valitèsbal o'lòvo o'broya èn on'èspercvam on'áia tyamancet inami mia, èpa ocmanduiet pès ever.
[va̯iːd ˈmastə‿pɛs ˈtɐnsəʃɐl kɐn ˈkenʔɨt, ta‿ɛ‿te, ˈɛpɐ va̯iːd əˌvaːlɪˈtɛsbɐl ɔ̈ˈlɔ̈ʋɔ̈‿ɔ̈ˈbɾoːʃɐ ɛn ɔ̈ˈnɛspəɾkvam ɔ̈ˈnaːɪ̯ɐ t͡ʃɐˈmaŋkət ˈiːnɐmi ˈmiː.ɐ, ˈɛpɐ okmɐnˈduːɪ̯ə‿pɛs ˈeːʋed̟]
because lead-3SG to pleasure for 3PL.OBL, 3SG.FEM.REC and 3SG.MASC.REC, and because DEF.CONC=congregation DEF.GEN=sperm DEF.GEN=man and DEF.GEN=ovum DEF.GEN=woman POT-create-3SG baby-ENUM one, and CONT-exist-3SG towards humankind
Because it can give them both pleasure, and because a combinations of a man's sperm and a woman's egg can create a baby and continue the human race.

Cut vat bit vatnúm ekset.
[kʉt va‿bɨt vɐtˈnuːm ˈeksət]
but DEM COP.3SG.ANIM where pee-3SG
But that's where she pees.

Un'àgost cicuret at dèrin, cut at àgostiyre, pun dèrinpudurvàstem. Cut can aram, bai, vat bit unúm ekset.
[ʉnˈɐgɔ̈st‿ɨˈkuːɾət ɐ‿ˈdɛɾɨn, kʉt ɐt ˌɐgɔ̈sˈta̯iːɾə, pʉn ˌdɛɾɨnˈpuːdʉɾˌvɐstəm | kʉt‿ɐn ˈaːɾɐm, baɪ̯, va‿bɨt ʉˈnuːm ˈeksət]
DEF.INAN=urine NEG-come-3SG from vagina, but from urethra, in labia-outer-DU | but for basis, yes, DEM COP.3SG.ANIM where pee-3SG
Pee comes not from the vagina but from the urethra, which is within the outer labia. But generally speaking, yes, that is where she pees.
New words for this challenge:
Spoiler:
vatnúm [vɐtˈnuːm] - where (relative pronoun)
Etymology: vat demonstrative pronoun + núm "living place", analogous to the interrogative pronoun avitnúm? "which living place?". Colloquial variant of the more high-level unúm.

èspercvam [ˈɛspəɾkʋam] - egg, ovum
Etymology: esper "egg" + cvam "seed"

àgost [ˈɐgɔ̈st] - pee, urine
Etymology: new root

àgostiyre [ˌɐgɔ̈sˈta̯iːɾə] - urethra
Etymology: àgost "urine" + -iyre, analogous to biyre "windpipe"

dèrinpudur [ˌdɛɾɨnˈpuːdʉd̟] - labia
Etymology: dèrin "vagina" + pudur "lip"
USAGE NOTES: This noun is almost always in dual.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2944
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Explanation of sex

Post by Dormouse559 »

Image Silvish

Enfan : Kin k’ lo vyolo ?
Pare : L’ es kan k’ una jhen, un ome d’ abetude, kuixisse on’ aûtra, una femella d’ abetude, k’ e d’ relasyon seksuala avek.
Enfan : Kin k’ las relasyon seksuala ?
Pare : L’ es kan k’ un ome boutasse son peniso dyen lui vajin d’ una femella.
Enfan : Parké k’ un ome boutaró son peniso dyen lui vajin d’ una femella ?
Pare : K’ î leur peu balyé de plexi tous lous doû e k’ la kombenalye dî spermatozōido d’ un ome e d’ l’ ovula d’ una femella â peu kreà un bebé e parlonjhé l’ es̄péçe umana.
Enfan : Mes l’ es d’ lé k’ â fa pipi.
Pare : L’ es pâ dî vajin k’ î vin lo pipi, mes d’ ly urétre, k’ î ‘st entre lis grantes lavre. Me-z a prejhé jeneralamen, ouê, l’ es d’ lé k’ â fa pipi.Glosses:
Spoiler:
Enfan : Kin k’ lo vyolo ?
[ʔɛ̃ˈfɑ̃ŋ | kɛ̃ŋ.kləˈvjɔːl]
child | what REL DEF-ACC.M.C rape

Child: What does rape mean?

Pare : L’ es kan k’ una jhen, un ome d’ abetude, kuixisse on’ aûtra, una femella d’ abetude, k’ e d’ relasyon seksuala avek.
[ˈpɑːʁ | lɛk.kɑ̃ŋ.ky.ŋaˈʒɛ̃ŋ | ʔyˈŋɔːm dɑbˈtyːd | kjyˈʒiːs ʔŋ̩ˈɑː.tʁa | ʔy.ŋɑfˈme.la dɑbˈtyːd | ke.dre.laˈsɔ̃ŋ sɛˈsɥa.la ʔaˈvɛk]
father | 3S.NOM be.3S when SBRD INDEF-F.C person | INDEF.NOM.M.C man-NOM of habit-OBL | force-IPF_SBJV-3S to_INDEF other-ACC.F.C | INDEF-ACC.F.C woman-ACC of habit-OBL | SBRD have.PRS_SBJV.3S INDEF.PL relation sexual-ACC.F.C with

Father: When a person, usually a man, forces another person, usually a woman, to have sexual intercourse.

Kin k’ las relasyon seksuala ?
[kɛ̃ŋ.klɑʁ.ʁe.laˈsɔ̃ŋ sɛˈsɥa.la]
what REL DEF-NOM.F.C relation sexual-NOM.F.C

What's sexual intercourse?

L’ es kan k’ un ome boutasse son peniso dyen lui vajin d’ una femella.
[lɛk.kɑ̃ŋ.kyˈŋɔːm buˈtɑːs sɔ̃m.pəˈniːs ˈdjɛ̃ŋ jy.vaˈʒɛ̃ŋ dy.ŋɑfˈme.la]
3S.NOM be.3S when SBRD INDEF.NOM.M.C man-NOM put-IPF_SBJV-3S 3S-POSS.ACC.M.C penis in DEF-OBL.M.C vagina of INDEF-ACC.F.C woman-ACC

When a man sticks his penis in a woman's vagina.

Parké k’ un ome boutaró son peniso dyen lui vajin d’ una femella ?
[pɑˈke kyˈŋɔːm bu.taˈʁo sɔ̃m.pəˈniːs ˈdjɛ̃ŋ jy.vaˈʒɛ̃ŋ dy.ŋɑfˈme.la]
why REL INDEF.NOM.M.C man-NOM put-COND-3S 3S-POSS.ACC.M.C penis in DEF-OBL.M.C vagina of INDEF-ACC.F.C woman-ACC

Why would a man stick his penis in a woman's vagina?

K’ î leur peu balyé de plexi tous lous doû e k’ la kombenalye dî spermatozōido d’ un ome e d’ l’ ovula d’ una femella â peu kreà un bebé e parlonjhé l’ es̄péçe umana.
[kiː.lœʁ.pø.baˈje de.pləˈʒi tul.luˈduː e.kla.kɔ̃m.bŋ̩ˈɑːj diː.spɛʁ.ma.tɔzˈiːd dyˈŋɔːm e.dləˈvy.la dy.ŋɑfˈme.la ɑː.pøˈkʁa ʔɛ̃m.bəˈbe e.pɑʁ.lɔ̃ˈʒe lɛˈpɛːs ʔyˈma.ŋa]
SBRD 3S.NOM 3P.DAT can.3S give-INF PART pleasure all-M.PL DEF-M.C-PL two.M.C and SBRD DEF-NOM.F.C combination-NOM of-DEF.M sperm of INDEF.ACC.M.C man-ACC and of DEF ovum of INDEF-ACC.F.C woman-ACC 3S.NOM.F can.3S create-INF INDEF.ACC.M.C baby and continue-INF DEF species-ACC human-ACC.F.C

Because it can give them both pleasure, and because a combination of a man's sperm and a woman's egg can create a baby and continue the human race.

Mes l’ es d’ lé k’ â fa pipi.
[mɛl.lɛˈdle kɑː.fa.piˈpi]
but 3S.NOM be.3S from there REL 3S.NOM.F make.3S pee

But that's where she pees.

L’ es pâ dî vajin k’ î vin lo pipi, mes d’ ly urétre, k’ î ‘st entre lis grantes lavre. Me-z a prejhé jeneralamen, ouê, l’ es d’ lé k’ â fa pipi.
[lɛˈpɑː diː.vaˈʒɛ̃ŋ kiˈvɛ̃ŋ lo.piˈpi | mɛd.djyˈʁe.tʁə | kiˈtɛ̃n.tʁə liɡ.ɡʁɑ̃n.tɛˈla.vʁə | me.za.pʁəˈʒe ʒe.ne.ʁa.laˈmɛ̃ŋ | wɛː | lɛˈdle kɑː.fa.piˈpi]
3S.NOM be.3S NEG from-DEF.M.C vagina REL 3S.NOM.M come.3S DEF-NOM.M.C pee | but from DEF-OBL urethra-OBL | REL 3S.NOM.M be.3S between DEF-OBL.F.C-PL large-OBL.F.C-PL lip-OBL | but to speak-INF generally | yes | 3S.NOM be.3S from there REL 3S.NOM.F make.3S pee

Pee comes not from the vagina but from the urethra, which is within the outer labia. But generally speaking, yes, that is where she pees.
Notes and new words:
Spoiler:
Responses to "why" questions often begin with the subordinating particle ke (K’ î leur peu balyé de plexi tous lous doû … "Because it can give them both pleasure …") This is a shortening of a koza ke "because", which can also be used to start this type of answer.

There are less formal terms for some of the body parts and concepts mentioned. For example, "egg cell" can be translated with the general Silvish word for "egg", yeu. But since the father is using more elevated vocabulary, like "sexual intercourse", the Latin borrowing ovula seemed to fit better.

grantas lavra nfc - (plurale tantum) labia majora (calque < Lt. labia majora)
kuirï v - to cook; (with SBRD) to force, to be necessary (conflation < Lt. coquo and cogo; polysemy may have been reinforced by other HEAT=NEED metaphors, cf. çhaûdre "to heat; to be important")
ovula nfc - (scientific) ovum, egg cell (borrowing < Lt. ovula)
parlonjhé v - prolong, continue, perpetuate (< par- "forward, by" + lon "long")
relasyon seksuala nfc - (plurale tantum) (formal/scientific) sexual intercourse, sexual relations (calque < Fr. relations sexuelles)
spermatozōido nmc - sperm cell
urétra nfc - urethra (< Lt. urethra)
User avatar
Omzinesý
runic
runic
Posts: 3547
Joined: 27 Aug 2010 08:17
Location: nowhere [naʊhɪɚ]

Re: Explanation of sex

Post by Omzinesý »

Dleesoop (to be modified)

(1) Puuzawanódod, kahi?
puu-zawa-nodod, kahi
ACT-have_sex-be_violent, be_what
‘What is rape?’

(2) Kuuwode dlo’, puudde kuuzi, dlo’, tahaat kuuzi, puuha’iiazawa.
kuuwode dlo’, puudde kuuzi, dlo’, tahaat kuuzi, puu-ha’iia-zawa
force PERSON, be_male usually, PERSON, be_female usually, ACT-penetrate-have_sex
‘When a person, usually a man, forces someone, usually a woman, to have sexual intercourse.

(3) Puuha’iiazawa, haki?
puu-ha’iia-zawa, haki
ACT-penetrate-have_sex, be_what
‘What is sexual intercourse?’

(4) Dahame wootnaasi’e kaa woothuupuu, tee dlo’tahaat
dahame woot-naasi’e kaa woot-huupuu, tee dlo’-tahaat
stick ORGAN-strawberry in ORGAN-be_vagina, belong_to PERSON-be_female
‘A man sticks his penis into a woman’s vagina.’

(5) Puu, dahame wootnaasi’e kaa woothuupuu, tee dlo’tahaat, kuttaa?
puu, dahame woot-naasi’e kaa woot-huupuu, tee dlo’-tahaat, kuttaa
ACT, stick ORGAN-strawberry in ORGAN-be_vagina, belong_to PERSON-be_female, be_why?
‘Why would a man stich his penis in a womans vagina?’

(6) Puu, ho’ikaa ekii, s-ninii woothutzuutahaat tuu woothutzuupuudde iisee koohoo hetl, s-pepet kapeetoo.
puu, ho’ikaa ekii, s=ninii woot-hutzuu-tahaat tuu woot-hutzuu-puudde iisee koohoo hetl, s=pepet kap-eetoo
ACT, please both, and=combination ORGAN-reproduction-female and ORGAN-reproduction-male create maybe CHILD and=continue SPECIES-be_humanNotes:
- (2) and (4) are what Lambrecht calls “sentence focus”, that is, they lack an explicit topic. Their implicit topic is what the child has just said before, ‘Rape is that a mans sticks his penis …’. Therefore, they start with a verb.
- “Dadnaasii’e” (berry-strawberry) means ‘strawberry’. “Wootnaasii’e” means ‘penis’ or more specifically ‘glans’. If you want to specify that it is the whole penis, you would say “wootnaasii’ekoonii” (organ-strawberry-long).
- "Kap" means an animal species. "Laat" means an animal individual.
My meta-thread: viewtopic.php?f=6&t=5760
Post Reply