I am king of kings

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 5359
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: I am king of kings

Post by Lambuzhao »

:con: Rozwi

ʔiy χad χudeim.
be<PRS.1SG>=1SG.NOM king<SG>NOM king<PL>ABL

This is an Ablative of Distinction/Subtraction/Separation.
Lit. " I am king {separate from the set of all other} kings
i.e. I am the greatest king.
If one was not paying attention, one could possibly mishear it as

ʔiy χad χudein.
be<PRS.1SG>=1SG.NOM king<SG>NOM king<PL>GEN

But this means more like "a king among kings".

i.e. I am really a king. I am a true king. I am the menschmost king.
(though I might not have been the greatest of all possible kings, I was not o'erweeing in power, I executed my duties rightly, I was just and fair)

The use of a Genitive in Rozwi here does not denote distinction, but inclusion.
Last edited by Lambuzhao on 21 Sep 2017 13:34, edited 1 time in total.
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1811
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: I am king of kings

Post by Iyionaku »

:con: Ular

我哲人的哲人哲人。
Lăn ánngō pō ánngō ánngō.

[ʟɑ̂n ɑ́ŋːˈō pō ɑ́ŋːˈō ɑ́ŋːˈō]
1SG king-GEN king-PL
I am king of kings.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.
User avatar
Tuyono
cuneiform
cuneiform
Posts: 153
Joined: 06 Aug 2017 15:09

Re: I am king of kings

Post by Tuyono »

:con: Zhilaa Runju

A literal translation:

Miu nuhad nuhaadar ehas.
[mi͡u nuˈhɑd nu.hɑːdˈar eˈhɑs]
COP-1SG ruler.NOM ruler<P>-PL.OBL all
I am the king of all kings

This feels forced, though. A better way to say it would be:

Lisiu ngaar nuhaadai ehas.
[lisˈi͡u ᵑɡɑːr nuhɑːˈda͡i eˈhɑs]
COP.LOC-1SG over ruler<P>-PL.ACC all
I am above all kings.
Lambuzhao wrote: 22 Jul 2017 21:48 The use of a Genitive in Rozwi here does not denote distinction, but inclusion.
I like this idea a lot!
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2889
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: I am king of kings

Post by Dormouse559 »

Lambuzhao wrote: 22 Jul 2017 21:48But this means more like "a king among kings".

i.e. I am really a king. I am a true king. I am the menschmost king.
(though I might not have been the greatest of all possible kings, I was not o'erweeing in power, I executed my duties rightly, I was just and fair)

The use of a Genitive in Rozwi here does not denote distinction, but inclusion.
Would you call yourself a real king's king?
Anarel
rupestrian
rupestrian
Posts: 22
Joined: 07 Nov 2017 14:07

Re: I am king of kings

Post by Anarel »

Ikāezin

Sīz Tāvar-Avārktozûnu Ēmt

/si:z ta:vaɾ ava:ɾktozu:nu ɛ:mt/
I-1SG.PR supreme-ADJ king-NOM be-1SG.PRES.IND
I supreme king be
User avatar
marvelous
cuneiform
cuneiform
Posts: 146
Joined: 26 Jun 2016 11:34

Re: I am king of kings

Post by marvelous »

:con: Ken Ji Mun

Bo kon dar kuw kon mu dar.
[bo kon daɹ kuː kon mu daɹ]
PRO.1SG DEF rule GEN DEF PL rule
:heb: I have gained self-respect and left. :yid:
GrandPiano
mayan
mayan
Posts: 2102
Joined: 11 Jan 2015 23:22
Location: USA

Re: I am king of kings

Post by GrandPiano »

Iyionaku wrote: 24 Jul 2017 09:50 :con: Ular

我哲人的哲人哲人。
Lăn ánngō pō ánngō ánngō.

[ʟɑ̂n ɑ́ŋːˈō pō ɑ́ŋːˈō ɑ́ŋːˈō]
1SG king-GEN king-PL
I am king of kings.
Seems like you have an extra 哲人.
User avatar
Parlox
greek
greek
Posts: 496
Joined: 10 Feb 2017 20:28
Location: Ehh

Re: I am king of kings

Post by Parlox »

:con: Lozkazmat

Am naz peur’g et ok peur’g.
[am naz pəɹg et ɤk pəɹg]
1ST.AFF IMP king of many king.
I am king of kings

(I'm not entirely sure what the context is, so i went for a literal translation. The most accurate way of saying this in Lozkazmat would be I am the grand spirit.)

:con: Pragkšpan

Цанa пшжҳaбӑҳупшжҳaбӑ
Čana pšsrabairupšsrabai
[t͡ʃana pʃsɹa-baː-ɹɯ-pʃsɹa-baː]
1ST(25+).OTHER.SING royal-person-GEN-royal-person
I am king of kings

:con: Aujtōrōlja

Audōta tho audoi ahtaupī wa’ōati
[ɑɯdɤː-ta θɤ ɑɯdɤ-i atʰɑɯpiː waʔɤːɑ-ti]
king-DIT of king-ALM 1ST-DOR COP-PRES.GNOM
I am king of kings
:con: Gândölansch (Gondolan)Feongkrwe (Feongrkean)Tamhanddön (Tamanthon)Θανηλοξαμαψⱶ (Thanelotic)Yônjcerth (Yaponese)Ba̧supan (Basupan)Mùthoķán (Mothaucian) :con:
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1811
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: I am king of kings

Post by Iyionaku »

GrandPiano wrote: 28 Jan 2018 22:20
Iyionaku wrote: 24 Jul 2017 09:50 :con: Ular

我哲人的哲人哲人。
Lăn ánngō pō ánngō ánngō.

[ʟɑ̂n ɑ́ŋːˈō pō ɑ́ŋːˈō ɑ́ŋːˈō]
1SG king-GEN king-PL
I am king of kings.
Seems like you have an extra 哲人.
You're kind of right; but at the time when I created this translation, plural still was formed by reduplication and thus it was correct at that time. Now I have plural classifiers, if I recall correctly.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.
User avatar
Illuminatus
cuneiform
cuneiform
Posts: 96
Joined: 13 May 2012 15:17
Location: Germany

Re: I am king of kings

Post by Illuminatus »

:con: Sevòn

Akas ādanòn ādanastur.
[ˈ​a​kɐs ˈaː​dɐnɔn aːdɐˈnastʊr]
Ak-as ādan-òn ādan-ast-ur
be-PRS.1SG king-ESS.SG king-COL-GEN
I am king of (all) kings.

Akas ādanòn kúl ādanastnè.
[ˈ​a​kɐs ˈaː​dɐnɔn k​ʲ​ʊl aːdɐˈnast​​ⁿ​ɛ]
Ak-as ādan-òn kúl ādan-ast-nè
be-PRS.1SG king-ESS.SG over king-COL-LOC
I am king over all kings.

The first one sounds quite neutral, the second one is probably something a conqueror would say after his final victory.
:deu:
User avatar
Void
sinic
sinic
Posts: 300
Joined: 15 Aug 2016 16:15
Location: Taqlarmakan
Contact:

Re: I am king of kings

Post by Void »

Shurian
.ܣܪ ܘܚܫܝܕܝ ܘܚܫܝܕܝܚܢ
Sar okhshêday okhshêdayakhan.
[sɑr ɔχˈʃɛːdɑi̯ ɔχˌʃɛːdɑjɑˈχɑn]
be-1SG.IMPERF king king-PL.GEN
"I am the king of kings."

Not too impressive, and all around boring. One could rephrase this as:
.ܣܨܪ ܘܚܫܝܕܝܟܫܪ ܐܪܚܢܚܣܝܘܗ
Satsur okhshêdayakshar arkhanakhsayûh.
[ˈsɑtsur ɔχˌʃɛːdɑjɑkˈʃɑr ɑrχɑˈnɑχsɑjuː]
be-1SG-IMPERF.AOR king-AUG god-PL.LOC>beyond
"I am a king beyond the gods."

(The use of the Syriac alphabet is only for æsth etic, rather than practical, purposes.)
Alessio
sinic
sinic
Posts: 385
Joined: 03 Sep 2012 21:27
Location: Modena, Emilia-Romagna, Italy

Re: I am king of kings

Post by Alessio »

:ita: Italian
Sono il re dei re.
/'sono il re dei̯ re/
sono il re de-i re
be.1SG DEF.MS king of-DEF.MP kings


:ita: Emilian - Dialàt Vgnulěṡ (specific variety of an Italian local language)
A soun al rè di rè.
/a sɒ̃ʊ̃n‿al rε di rε/
a soun al rè d-i rè
1SG be.1SG DEF.MS king of-DEF.MP kings


:con: Hecathver/Häħadhvar
Se ic tron id trondel.
/se itʃ trɔn id 'trɔndel/
se ic tron i-d tron-d-el
be.1SG DEF king DEF-PL king-PL-GEN


:con: Hajás
Vünüi an sagum ar sagumruq.
/'vynyi̯ an 'sagum ar 'sagumrux/
vün-üi an sagum a-r sagum-r-q
be-1SG DEF king DEF-PL king-PL-GEN


EDIT: adding a couple more conlangs for development reasons.

:con: Proto-Okeanic
Xwés ár vhēn vhēni re.
/xʷe˨˦s ar˨˦ vʱen˦ vʱen˦i re/
xwés ár vhēn vhēn-i re
1SG be chief chief-PL of


:con: Simpel
Am ed eu teirex on qin teirex.
/am ed eu̯ 'tεi̯reʃ on tʃin 'tεi̯reʃ/
a-m e eu teire-x on qin teire-x
1SG-PROX be DEF command-PERSON of all command-PERSON
Last edited by Alessio on 22 Jun 2018 21:02, edited 1 time in total.
:ita: :eng: [:D] | :fra: :esp: :rus: [:)] | :con: Hecathver, Hajás, Hedetsūrk, Darezh...

Tin't inameint ca tót a sàm stê żōv'n e un po' cajoun, mo s't'armâgn cajoun an vōl ménga dîr t'armâgn anc żōven...
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2889
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: I am king of kings

Post by Dormouse559 »

:con: Silvish

Jou swi l' rê du' rrê.
[ʑu.swiˈlʁɛː dyˈʁɛː]
1SG.NOM be.1SG DEF king of king

I am king of kings.
User avatar
Mándinrùh
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 64
Joined: 21 Aug 2016 20:37
Location: New England

Re: I am king of kings

Post by Mándinrùh »

Image Ecclesiastical Atili

Ji̯o i-ko-ví-h-zuk ji̯ó-vi.
/ɣjo ɪ̆.kʰŏ.'vix.zukʰ 'ɣjo.vi/
king 1-COP-3-among-3 king-DISTR
I am the king among kings.
Creator of Image Redentran
Creator of Image Bwángxùd
Creator of Image Atili
My website | My blog
User avatar
SLiV
sinic
sinic
Posts: 347
Joined: 12 Aug 2010 18:40
Location: NL
Contact:

Re: I am king of kings

Post by SLiV »

:con: Μαραντε

Βασι βας εσω.
[bazi bɑz ɛzɔ:]
king.DAT.PL king.NOM.SG be.1SG
I am king among kings.
:nld: native | :eng: fluent | :deu: :fra: :esp: reading | :lat: :grc: translating
User avatar
marvelous
cuneiform
cuneiform
Posts: 146
Joined: 26 Jun 2016 11:34

Re: I am king of kings

Post by marvelous »

:con: Tranzydjá

I am king of kings.
Su melokhor adh melekhes.
/su me.loˈxor að meˈlexes/
su melokh-or adh melekh-es
be.1SG.PRSNT.INDIC king-3PL.POS to king-PL
:heb: I have gained self-respect and left. :yid:
User avatar
marvelous
cuneiform
cuneiform
Posts: 146
Joined: 26 Jun 2016 11:34

Re: I am king of kings

Post by marvelous »

Yiddish

.איך בין מלך פֿון מלכים
Ikh bin meylekh fun melokhem.
/ɪχ bɪn ˈmɛɪ.lɛχ fun mɛˈlɔ.χɛm/
ikh bin meylekh fun melokh-em
PRO.1SG be.1SG king POS king-PL
:heb: I have gained self-respect and left. :yid:
User avatar
Creyeditor
MVP
MVP
Posts: 4399
Joined: 14 Aug 2012 19:32

Re: I am king of kings

Post by Creyeditor »

I thouht how to express this in Project Tri3. I think you would actually use an active verb.

:con: Project Tri 3
Harset hahrisi.
/'xar.sɛt xaː.'xriː.siː/
hars-et ha-hrisi.
rule\PRS.ACT-1SG PL-rule\A.NMLZ
`I rule over the kings. '
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]
Esneirra973
sinic
sinic
Posts: 300
Joined: 12 Aug 2016 16:05

Re: I am king of kings

Post by Esneirra973 »

:con: Camrish
J'sui rey de reys.
/d͡ʒəsi rei də reis/
[d͡ʒəsi ɹei də ɹeis]
1.SG-be.1.PRES.IND.SG king of king-PLU

:con: Andalusí
Nekûn melîk tâʿ-muluk.
/nɛkuːn mɛliːk taːʕmʊlʊk/
[nɛkuːn mɛliːk tɒːʕmʊlʊk]
be.1.PRES.SG king of king.PLU
Nortaneous
greek
greek
Posts: 637
Joined: 14 Aug 2010 13:28

Re: I am king of kings

Post by Nortaneous »

Pannonian:
szeme łeecz leeczu
/ʂæjm ʔɭætʂ ʔɭætʂu/
PRED.be.PRES.1SG king-NOM.SG king-GEN.PL
Post Reply