I am king of kings

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
User avatar
spanick
roman
roman
Posts: 1243
Joined: 11 May 2017 01:47
Location: California

Re: I am king of kings

Post by spanick »

Old Gotski
Eм конѧгс конѧьеро./𐌴𐌼 𐌺𐍉𐌽𐌴𐌼𐌲𐍃 𐌺𐍉𐌽𐌴𐌼𐌾𐌴𐍂𐍉
/em konẽg̊s konẽro/

Mordern Gotski (Sortsbergish)
Em konegs konejas.
/em koneg̊s konejas/

Túrnnu
E sun lu régh de réghes.
/e sun lʌ reɪɣ də reɪɣəs/

Nortzääenglisch
Ik öm de küninng of küningen.
/ɪk øm də kynɪŋː of kyniŋgən/

Dnukta’u
Bu’lqhah bui’lís.
/buʔlχah buiʔliː/

Nukkạ
Pụl pụlies khá
/pṵl pṵlies xaː/
User avatar
Creyeditor
MVP
MVP
Posts: 4153
Joined: 14 Aug 2012 19:32

Re: I am king of kings

Post by Creyeditor »

spanick wrote: 27 Nov 2018 17:50 Old Gotski
Eм конѧгс конѧьеро./𐌴𐌼 𐌺𐍉𐌽𐌴𐌼𐌲𐍃 𐌺𐍉𐌽𐌴𐌼𐌾𐌴𐍂𐍉
/em konẽg̊s konẽro/

Mordern Gotski (Sortsbergish)
Em konegs konejas.
/em koneg̊s konejas/

Túrnnu
E sun lu régh de réghes.
/e sun lʌ reɪɣ də reɪɣəs/

Nortzääenglisch
Ik öm de küninng of küningen.
/ɪk øm də kynɪŋː of kyniŋgən/

Dnukta’u
Bu’lqhah bui’lís.
/buʔlχah buiʔliː/

Nukkạ
Pụl pụlies khá
/pṵl pṵlies xaː/
A lot of your languages seem to have a genitive case? Is that kind of your signature feature as a conlanger? Btw, I would love to see glosses.
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]
User avatar
spanick
roman
roman
Posts: 1243
Joined: 11 May 2017 01:47
Location: California

Re: I am king of kings

Post by spanick »

Creyeditor wrote: 01 Dec 2018 11:48 A lot of your languages seem to have a genitive case? Is that kind of your signature feature as a conlanger? Btw, I would love to see glosses.
Yeah, four of those six have the genitive. Old Gotski, being a relative of Gothic, is highly inflected. Modern Gotski is part of the Balkan Sprachbund and has merged the native into the genitive. Dnukta' and it's daughter Nukka also have it, but I'd chalk that up to lack of creativity on my part than a signature as a conlanger. While Dnukta' is one of my few a priori conlangs, I stuck to a very Indo-European case system. My other a priori languages are less IE, but also less well developed.

Edit: I can add glosses tomorrow
User avatar
Void
sinic
sinic
Posts: 300
Joined: 15 Aug 2016 16:15
Location: Taqlarmakan
Contact:

Re: I am king of kings

Post by Void »

:con:

Vaq arqayax arqayaseni.
[ʋɑq ˈɑrqɑjɑx ˌɑrqɑjɑseˈni]
be-PRS-1SG king-PL king-3PL.POSS

:arm:

Ես արքաների արքան եմ։
Yes arkʿaneri arkʿan em.
1SG king-PL-DAT king-DEF be-1SG.PRS
User avatar
Imralu
roman
roman
Posts: 896
Joined: 17 Nov 2013 22:32

Re: I am king of kings

Post by Imralu »

:con: Ngolu/Iliaqu

There are a bunch of ways it could be said depending on things, but one way I like is:

Taqu nu iuje taqu.
king NOM.1S.ICS GEN.3P.DEF.ACS king
I am king of kings.

Using the inaccessible for the first person nu and the accessible for the third person iuje indicates dominance over everyone: you may not touch me - I may touch the other kings.
Glossing Abbreviations: COMP = comparative, C = complementiser, ACS / ICS = accessible / inaccessible, GDV = gerundive, SPEC / NSPC = specific / non-specific, AG = agent, E = entity (person, animal, thing)
________
MY MUSIC | MY PLANTS
User avatar
Frislander
mayan
mayan
Posts: 2076
Joined: 14 May 2016 18:47
Location: The North

Re: I am king of kings

Post by Frislander »

Well, Yitə people (the speakers of Asta, short of yitə yiya), so let's use the an expression "big man", in a verbal context instead for convenience's sake.

:con: Asta

miyəntatra yitə yənta‘ə
mə-y-ənta<atr> yitə y-ənta-‘ə
1s-Ip-big<APPL> person.PL Ip-big-NOM
I am bigger than [other] big people
User avatar
gestaltist
mayan
mayan
Posts: 1598
Joined: 11 Feb 2015 11:23

Re: I am king of kings

Post by gestaltist »

Īsmay

I am taking this phrase to mean "I am the supreme/most important king."

I am king of kings.
king=big=SUP=COP 1sm
krasda=ghut=lt=l ma
krasda'ghutalt'al ma
/krasdagʱutaltal ma/
[ˈkɹastagʱutaltal ˈma]

alternatively:

king=complete=SUP=COP 1sm
krasda=dur=lt=l ma
krasda'duralt'al ma
/krasdaduraltal ma/
[ˈkɹastaduɹaltal ˈma]
User avatar
Artaxes
sinic
sinic
Posts: 416
Joined: 19 Aug 2010 00:39
Location: The Holy Eastern Empire of the Old Traditions
Contact:

Re: I am king of kings

Post by Artaxes »

Lóko baaṣát

Me naánga naángaiḥ-ḥaso du.
I king king-LOC-PL-above MASC-be
[ me náːŋa náːŋa.ix xaso du ]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 344
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: I am king of kings

Post by ɶʙ ɞʛ »

Dialect 1: /χe: β̞aθkθə β̞aθk/
Dialect 2: /ɕi: əɸsukθə psuk/
User avatar
KaiTheHomoSapien
greek
greek
Posts: 538
Joined: 15 Feb 2016 06:10
Location: Northern California

Re: I am king of kings

Post by KaiTheHomoSapien »

:con: Lihmelinyan

Héka hémi lénnas lénnahan.
/'xe.ka 'xe.mi 'lɛn.nas 'lɛn.na.xan/
I be.PRES.1SG king-NOM.SG king-GEN.PL
I am (the) king of kings.
Last edited by KaiTheHomoSapien on 09 Sep 2019 04:12, edited 2 times in total.
User avatar
Herra Ratatoskr
cuneiform
cuneiform
Posts: 98
Joined: 28 Dec 2017 23:22

Re: I am king of kings

Post by Herra Ratatoskr »

West Saxon

The most literal translation (and the one you'd be most likely to see, given how often it would show up in a place that might demand a more archaic tone), would be
ic bue de kyngne kyng
ɪtʃ bøɥ də kʏŋ.gn̩ kʏŋ
I be-GNOM the king-GEN.PL king

A more colloquial version would make "king" an adjective, and use the absolute superlative form to render something along the lines of "I'm the kingliest of all" or "I'm the most kingly".

ic bue de orkyngliksten
ɪtʃ bøɥ də ɔʁ̞.ˈkʏŋ.ɫɪk.stn̩
I be-GNOM the kingly-SUP-ABS

in both of them, note the use of gnomic "bue" rather than the more typical "jom", which would have a tone more in the vein of "I'm on top of the world!" than what is typically being conveyed by this sentence.
Last edited by Herra Ratatoskr on 26 Jun 2020 02:27, edited 1 time in total.
Yagia1
cuneiform
cuneiform
Posts: 111
Joined: 31 Aug 2010 17:26

Re: I am king of kings

Post by Yagia1 »

:eng: I am the king of kings.
:swe: Jag är kungarnas kung.
:nor: Jeg er kongenes kong.
:deu: Ich bin der König der Könige.
:nld: Ik ben de koning der koningen.
:pol: Jestem królem królów.
:rus: Я король королей.

:tur: Kralların kralıyım.

:fin: Minä olen kuningasten kuningas.
:sme: Mun lean gonagasaid gonagas.
:hun: Én vagyok a király a királyokban.

:esp: Soy el rey de los reyes.
:fra: Je suis le roi des rois.

:roc: ???? 萬王之王。 wan4wang2zhi1wang2

Sumerian: Me-am3 lugal-ak lugal-ene.

:tgl: ???? Ako'y ang hari ng mga hari.

:con: Zebademe: Me lugal-ag lugal-en.
:con: Emegal: Ashtame lugalak lugalen.
:con: Acoi: Alosutaru losutaru lu po no.
:con: Xylphika: Ñame ikiñamem sou.
:con: Hezek: Mu -- irtupi pun irtupizi.
:con: Sérhes Kéttw: Cékcan cécakrer kai cé. [ˈt͡sekt͡sɐn‿ˈd͡zet͡sɐkɾɪɾ kɐj ˈt͡se]
:con: Kànnow: Ḽsʼesʼgokstàqnenòw sʼesʼgér. [ɬt͡sʼet͡sʼkəw̆kʰstʰw̥ɔqʰˈnew̆nwəɸ t͡sʼet͡sʼkew̆ʐ̊]
:con: r'Orlium l'Ommnúr: Eam ro rexum att rix rexini.
:con: Amjati: Zal eratjak eratjiem.
:con: Wattētexu: Xe ta tēkē xu me tēkē mahi
:con: Alpic: Om da riksa das riksas
:con: Mekoshan: Am de kei vkeiz
:con: Scordic: Rezos Rezun ími.
:con: Liturgical Makurungou: Këbäö shïsitngökonve shïsitngöendä.
:con: Gadaye: Secasan kohuban kohubankon dun garra. [s̪əqæˈs̪æ̃ ˈkɔχumæ̃ kɔχumæ̃ˈkɔ̃ nũ gæɰæ]
:con: Ijika: Ca tenta po sta tenta!
:con: Kacitxali: Jatxé, juféka kwíngworéka. [jatʃe juʍeka kʷiŋʷɔɾeka]
:con: Aentoui: Kko ari si mā ari.
:con: Yélian: Re bai a'bravo o'bravoné. [rɛ baɪ̯ aˈbraːvo ɔˌbravoˈneː]
:con: Caelian: Rar byarvowyel byaravibyel byäi. [raɾ bʲaɾvɔˈʋɛl bʲaɾaviˈbʲɛl bʲæɪ̯]
:con: Wena: Na i gingi vye gingi.
:con: Vayardyio: Dario i dareni nea
conlang: Vayardyio. http://conlang.wikia.com/wiki/Vayardyio
Affacite iago Vayardyio fidigou dicronésara !

native: :nld: fluent: :eng: :fra: :deu: can read: :ita: :esp:
User avatar
Void
sinic
sinic
Posts: 300
Joined: 15 Aug 2016 16:15
Location: Taqlarmakan
Contact:

Re: I am king of kings

Post by Void »

:con: Rjimâya

Hčʿilhîrzi hčʿilhar.
ჰჭილჰჱრზი ჰჭილჰარ ჻჻
[htʃʼɪɬˈhiːrzɪ ˈhtʃʼiɬhar̥]
king-3PL.POSS-1SG king-PL
"I am the king of kings."
User avatar
Artaxes
sinic
sinic
Posts: 416
Joined: 19 Aug 2010 00:39
Location: The Holy Eastern Empire of the Old Traditions
Contact:

Re: I am king of kings

Post by Artaxes »

:con: Alesian

Yaa maadŏm maadŏis hi.
/jaː maːdʌm maːdʌis hi/
[1.SG king-MASC-INST king-MASC-PL-GEN be]
"I am the king of kings."
User avatar
Parlox
greek
greek
Posts: 496
Joined: 10 Feb 2017 20:28
Location: Ehh

Re: I am king of kings

Post by Parlox »

:con: Gondolan

Mi a ututolkón.
/mĩ a u̜.tu̜.ˈto̜ʟ.ko̜ːn/
1ST.ERG.SING COP.PRES.ACT king.of.kings.PROX.ABS.SING-DEF
I am the king of kings. (Lit. I am the most most king.)
:con: Gândölansch (Gondolan)Feongkrwe (Feongrkean)Tamhanddön (Tamanthon)Θανηλοξαμαψⱶ (Thanelotic)Yônjcerth (Yaponese)Ba̧supan (Basupan)Mùthoķán (Mothaucian) :con:
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2761
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: I am king of kings

Post by Dormouse559 »

Updating Silvish. The language often forms genitive constructions using the preposition de, but when the possessor in the construction is definite, noble-gender and non-quantified, the noun appears in the oblique case with no preposition. Roî "king" is noble-gender and meets the other requirements, so it gets the plain oblique.

Image Silvish

Jho si li roî li rroi.
[ʒo.si.liˈʁuː liˈʁu]
1S.NOM be.1S DEF-M.N king DEF-M.N.OBL.PL (PL-)king.OBL

I am king of kings.
Aseca
sinic
sinic
Posts: 350
Joined: 04 Jun 2012 14:34

Re: I am king of kings

Post by Aseca »

Lantash:
1. Ho raham-raho -sa
[həʊ rəhʌɴ rəhəʊ sə]
1S.NOM rule(V).ONE.PL-rule(V).ONE.SBJ be.1sg
2. Ho raho raharâm asa (closer to the English version)
[həʊ rəhəʊ rəhərɑm ɐsə]
1S.NOM rule.ONE-SG rule.PL-GEN be.1sg

Hiryaz:
Ha ryä-rya fke
[ɦɐ ʁʲɑ ʁʲɐ fkə]
1S.NOM king.PL-king.SG be.1sg
Sikatāyām kaṇam lokasya darśasi, svargam phale vanye ca.
See a world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower.
Ānantam tava karatalena darasi, nityatām ghaṇṭabhyantare ca.
Hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour.
GrandPiano
mayan
mayan
Posts: 2101
Joined: 11 Jan 2015 23:22
Location: USA

Re: I am king of kings

Post by GrandPiano »

:es-pv: Basque

Erregeen erregea naiz.
/erege.en erege.a nais̻/
errege=en errege=a n-a-iz
king=GEN.PL king=ABS.SG 1SG.ABS-PRS-COP

I am king of kings.
Last edited by GrandPiano on 06 Dec 2020 23:04, edited 2 times in total.
User avatar
littlesalmon
rupestrian
rupestrian
Posts: 22
Joined: 15 Jul 2020 21:34
Location: ...
Contact:

Re: I am king of kings

Post by littlesalmon »

:con: itota itiko

kati taja lava lavo.
['katʲi 'tajä 'ɫavä 'ɫavo]

Code: Select all

kat-i taj-a  lav-a     lav-o
be-VM 1SG-NM leader-NM leader-ADJM
I am king of kings.
216 always explains everything. ilaki onito itota ti ji ji ti akina itota ma. 216 всегда всё объясняет.
Post Reply