Romanization game #2

A forum for game threads.
Birdlang
greek
greek
Posts: 610
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game #2

Post by Birdlang »

/m n/ m n
/p b t d k ɡ q/ p b t d k g q
/ts dz tɕ dʑ/ c ʒ č ǯ
/f v s z ɕ ʑ ʁ h/ f v s z š ž x h
/l j w/ l j w
/ɾ/ r
/r/ ṙ

/i ɨ ʉ u/ i y ÿ u
/e o/ e o
/a/ a

Next
/m n/
/p t k/
/f s h/
/l ʎ w/

/i u o æ a/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3767
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Romanization game #2

Post by qwed117 »

/m n/ <n (before /o u/)~nm (final)~nu n (before /i æ a/)~ni>
/p t k/ <b d g>
/f s h/ <p t k>
/l ʎ w/ <l j m>

/i u o æ a/ <i u o e a>

/pæmaunæi ʎaʎnowæ mafa so kæki pofulah næim hasun mæ ki nahoso nou mi/
<benuaunei jajniome mapa to gegi bopulak neinm katun nue ki nakoto niou nui>

Next:
/m m̥ n n̥ ŋ/
/pʰ p b tʰ t d kʰ k/
/t͡s t͡ʃ/
/s ɬ ʃ h/
/ʐ l j w/

/a e i ɯ ɤ o/

/pʰom̥ɤ ɤkɯʐ obɤl ɬaŋ ŋen̥i tʰat͡ʃt meʐjib kʰil kjent͡s sawi/ (feel free to add if necessary to show orthographical features)
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7368
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n/ <m n>
/p b t d k ɡ q/ <p b t d k g q>
/ts dz tɕ dʑ/ <c dz ć dź>
/f v s z ɕ ʑ ʁ h/ <f v s z ś ź ř h>
/l j w/ <l j w>
/ɾ/ <ṛ>
/r/ <r>

/i ɨ ʉ u/ <i ı y u>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

Aa Bb Cc Ćć Dd Ee Ff Gg Hh İi Iı Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ṛṛ Řř Ss Śś Tt Uu Vv Ww Yy Zz Źź

/m n/ <m n>
/p t k/ <p t c>
/f s h/ <f s h>
/l ʎ w/ <l ľ v>

/i u o æ a/ <i u o e a>

Aa Cc Ee Ff Hh Ii Ll Ľľ Mm Nn Oo Pp Ss Tt Uu Vv

/pæmaunæi ʎaʎnowæ mafa so kæki pofulah næim hasun mæ ki nahoso nou mi/
<Pemaunei ľaľnove mafa so ceci pofulah neim hasun me ci nahoso nou mi.>

/m m̥ n n̥ ŋ/ <m mh n nh g>
/pʰ p b tʰ t d kʰ k/ <ph p b th t d kh k>
/t͡s t͡ʃ/ <z c>
/s ɬ ʃ h/ <s ł x h>
/ʐ l j w/ <r l j w>

/a e i ɯ ɤ o/ <a e i u õ o>

Aa Bb Cc Dd Ee Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Oo Õõ Pp Rr Ss Tt Uu Ww Xx Zz

/pʰom̥ɤ ɤkɯʐ obɤl ɬaŋ ŋen̥i tʰat͡ʃt meʐjib kʰil kjent͡s sawi/
<Phomhõ õkur obõl łag genhi thact merjib khil kjenz sawi.>

Next:

/p b t d k ʔ/
/f s x h/
/m n/
/l j w/
/r/

/i u/
/æ/
/a/

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3767
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Romanization game #2

Post by qwed117 »

/p b t d k ʔ/ <p b t d g k>
/f s x h/ <f s j h>
/m n/ <m n>
/l j w/ <l y w?
/r/ <r>

/i u/ <i u>
/æ/ <e>
/a/ <a>

Next:
/m m̥ n n̥ ŋ/
/pʰ p b tʰ t d kʰ k/
/t͡sʰ t͡s t͡ʃʰ t͡ʃ /
/s ʃ h/
/ʐ l j w/

/a e i ɯ ɤ u o/
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

ΘOΛA
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 63
Joined: 13 Dec 2019 07:09

Re: Romanization game #2

Post by ΘOΛA »

/m m̥ n n̥ ŋ/ ⟨m m◌́~mə(before consonant) n n◌́~nə(before consonant) g⟩
/pʰ p b tʰ t d kʰ k/ ⟨p◌́~pə(before consonant) p b t◌́~tə(before consonant) t d c◌́~k◌́(before /i e/)~cə(before consonant) c~k(before /i e/)⟩
/t͡sʰ t͡s t͡ʃʰ t͡ʃ/ ⟨z◌́~zə(before consonant) z q◌́~qə(before consonant) q⟩
/s ʃ h/ ⟨s~c(before /i e/) s◌́~c◌́(before /i e/)~sə(before consonant) h⟩
/ʐ l j w/ ⟨r l j v⟩

/a e i ɯ ɤ u o/ ⟨a e i y w u o⟩

Next:
A psuedo-Turkic language phoneme

/m n/
/pʰ ɓ~b tʰ ɗ~d kʰ (ɡ*)/
/tɕʰ dʑ/
/(ɸ*) β~ʋ θ ð ɕ ʝ~j ɣ~ʁ ɦ~ħ/
/l/
/ɾ/
*) only found in loanwords; occasionally /ɸ/ merged with /pʰ/ and /ɡ/ merged with /ɣ~ʁ/.

/ɪ~i y ɯ ʊ/
/ɛ ø ɔ~o/
/æ~ɑ/
/ʲɛ ʲæ ʲɵ ʲʉ/
Last edited by ΘOΛA on 23 May 2020 13:44, edited 1 time in total.

Birdlang
greek
greek
Posts: 610
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game #2

Post by Birdlang »

/m n/ m n
/pʰ ɓ~b tʰ ɗ~d kʰ (ɡ*)/ p b t d k g
/tɕʰ dʑ/ ç c
/(ɸ*) β~ʋ θ ð ɕ ʝ~j ɣ~ʁ ɦ~ħ/ f v s z ş y~j ğ h
/l/ l
/ɾ/ r
*) only found in loanwords; occasionally /ɸ/ merged with /pʰ/ and /ɡ/ merged with /ɣ~ʁ/.

/ɪ~i y ɯ ʊ/ i ü ı u
/ɛ ø ɔ~o/ e ö o
/æ~ɑ/ ä~a
/ʲɛ ʲæ ʲɵ ʲʉ/ ê â ô û

Next
/m n/
/p t c k/
/f s ʃ h/
/l ʎ/
/ɹ j w/
/ɾ/

/i u a/
One character per sound and no multiple spellings of one sound.
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7368
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m m̥ n n̥ ŋ/ <m hm n hn ñ>
/pʰ p b tʰ t d kʰ k/ <ph p b th t d kh k>
/t͡sʰ t͡s t͡ʃʰ t͡ʃ/ <ch c čh č>
/s ʃ h/ <s š h>
/ʐ l j w/ <z l y v>

/a e i ɯ ɤ u o/ <a e i ï ë u o>

Aa Bb Cc Čč Dd Ee Ëë Hh Ii Ïï Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Ss Šš Tt Uu Vv Yy Zz

/pʰom̥ɤ ɤkɯʐ obɤl laŋ ŋen̥i tʰat͡ʃt meʐjib kʰil kjent͡s sawi/
<Phohmë ëkïz obël lañ ñehni thačt mezyib khil kyenc savi.>

/m n/ <m n>
/pʰ ɓ~b tʰ ɗ~d kʰ (ɡ)/ <p b t d k (g)>
/tɕʰ dʑ/ <c j>
/(ɸ) β~ʋ θ ð ɕ ʝ~j ɣ~ʁ ɦ~ħ/ <(f) w s z ş y q h>
/l/ <l>
/ɾ/ <r>

/ɪ~i y ɯ ʊ/ <i ü ı u>
/ɛ ø ɔ~o/ <e ö o>
/æ~ɑ/ <a>
/ʲɛ ʲæ ʲɵ ʲʉ/ <ie ia io iu>

/m n/ <m n>
/p t c k/ <p t ķ k>
/f s ʃ h/ <f s ş h>
/l ʎ/ <l ļ>
/ɹ j w/ <z j w>
/ɾ/ <r>

/i u a/ <i u a>

Next:

/p b t d k/
/f s h/
/m n ŋ/
/l j ɰ w/
/r/

/i ɨ u/
/e o/
/a/

ΘOΛA
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 63
Joined: 13 Dec 2019 07:09

Re: Romanization game #2

Post by ΘOΛA »

/p b t d k/ ⟨p b t d k⟩
/f s h/ ⟨f s h⟩
/m n ŋ/ ⟨m n g⟩
/l j ɰ w/ ⟨l j v w⟩
/r/ ⟨r⟩

/i ɨ u/ ⟨i y u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:

/m n̪ n̠ ŋ/
/p pʰ b t̪ t̪ʰ d̪ t̠ t̠ʰ d̠ k kʰ ɡ kʷ kʷʰ ɡʷ/
/t̪s̪ t̪s̪ʰ d̪z̪ t̠s̠ t̠s̠ʰ d̠z̠/
/ɸ β s̪ ɬ̪ z̪ ɮ̪ s̠ z̠ x ɣ/
/ɹ̪ l̪ l̠ j w/

/iː ĩ ɨ uː ũ/
/ɪ ʊ/
/eː ə ə̃ oː/
/ɛː œː ʌː ɔː/
/æː aː ã ɐ ɑː ɒ̃/

Note:
/n̠ t̠ t̠ʰ d̠ t̠s̠ t̠s̠ʰ d̠z̠ s̠ z̠ l̠/ are lowered as [ɲ˖ c̟ c̟ʰ ɟ˖ tɕ tɕʰ dʑ ɕ ʑ ʎ̟] before /iː ɪ eː ɛ/
/Vː/ are normally [V] when in closed syllable

ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 228
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/m n̪ n̠ ŋ/
/p pʰ b t̪ t̪ʰ d̪ t̠ t̠ʰ d̠ k kʰ ɡ kʷ kʷʰ ɡʷ/ <p p- b t t- d c c- ɉ k k- g q q- ɢ>
/t̪s̪ t̪s̪ʰ d̪z̪ t̠s̠ t̠s̠ʰ d̠z̠/ <ç ç- ƶ ć ć- ż>
/ɸ β s̪ ɬ̪ z̪ ɮ̪ s̠ z̠ x ɣ/ <f v s x z ł ś ź ħ ģ>
/ɹ̪ l̪ l̠ j w/ <r l ľ j w>

/iː ĩ ɨ uː ũ/ <ī î y ū û>
/ɪ ʊ/ <i u>
/eː ə ə̃ oː/ <e ø ê o>
/ɛː œː ʌː ɔː/ <ē œ ø̄ ō>
/æː aː ã ɐ ɑː ɒ̃/ <æ à â a ā ô>


/b t d ts dz k kʷ h/
/a e i o u/
(C)V(C)

Syllable finally: /b t d k h/ are [m ʔ n ŋ h]
Syllable initially: /b t d k h/ are normally.

/ts dz kʷ/ normally collapse into /t d k/. Before /i e/, /t d/ merge into /ts dz/, while /k kʷ/ shift to /c k/.
Before /u o/, /k/ is realized as /kʷ/ only, while /t d/ are separate from /ts dz/. Lastly, before /a/, all six phonemes are separate.

/i u/ may be sometimes realized as syllabic consonants.

Coda /h/ combines with the following onset consonant: /hb ht hd hts hdz hk hkʷ hh/ > [β θ ð s z x xʷ h]

Possible syllables:
/ba be bi bo bu/ > [bɔ be bi ʙʊ ʙ̩] + [m ʔ n ŋ h]
/ta to tu/ > [tɑ tʊ tʙ̩] + [m ʔ n ŋ h]
/tsa tse tsi/ > [tsæ tsɪ tsz̩] + [m ʔ n ŋ h]
/da do du/ > [dɑ dʊ dʙ̩] + [m ʔ n ŋ h]
/dza dze dzi/ > [dzæ dzɪ dz̩] + [m ʔ n ŋ h]
/ka ke ki/ > /kɑ cɪ ci/ + [m ʔ n ŋ h]
/kʷa kʷe kʷi kʷo kʷu/ > /kʷɔ ke ki kʷʊ kʷu/ + [m ʔ n ŋ h]
/ha he hi ho hu/ > /ɑ æ ɪ ɔ ʊ/ + [m ʔ n ŋ h]

ΘOΛA
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 63
Joined: 13 Dec 2019 07:09

Re: Romanization game #2

Post by ΘOΛA »

ɶʙ ɞʛ wrote:
25 May 2020 19:38
/m n̪ n̠ ŋ/
/p pʰ b t̪ t̪ʰ d̪ t̠ t̠ʰ d̠ k kʰ ɡ kʷ kʷʰ ɡʷ/ <p p- b t t- d c c- ɉ k k- g q q- ɢ>
/t̪s̪ t̪s̪ʰ d̪z̪ t̠s̠ t̠s̠ʰ d̠z̠/ <ç ç- ƶ ć ć- ż>
/ɸ β s̪ ɬ̪ z̪ ɮ̪ s̠ z̠ x ɣ/ <f v s x z ł ś ź ħ ģ>
/ɹ̪ l̪ l̠ j w/ <r l ľ j w>

/iː ĩ ɨ uː ũ/ <ī î y ū û>
/ɪ ʊ/ <i u>
/eː ə ə̃ oː/ <e ø ê o>
/ɛː œː ʌː ɔː/ <ē œ ø̄ ō>
/æː aː ã ɐ ɑː ɒ̃/ <æ à â a ā ô>


/b t d ts dz k kʷ h/
/a e i o u/
(C)V(C)

Syllable finally: /b t d k h/ are [m ʔ n ŋ h]
Syllable initially: /b t d k h/ are [‌b t d k 0] normally.

/ts dz kʷ/ normally collapse into /t d k/. Before /i e/, /t d/ merge into /ts dz/, while /k kʷ/ shift to /c k/.
Before /u o/, /k/ is realized as /kʷ/ only, while /t d/ are separate from /ts dz/. Lastly, before /a/, all six phonemes are separate.

/i u/ may be sometimes realized as syllabic consonants.

Coda /h/ combines with the following onset consonant: /hb ht hd hts hdz hk hkʷ hh/ > [β θ ð s z x xʷ h]

Possible syllables:
/ba be bi bo bu/ > [‌bɔ be bi ʙʊ ʙ̩] + [m ʔ n ŋ h]
/ta to tu/ > [tɑ tʊ tʙ̩] + [m ʔ n ŋ h]
/tsa tse tsi/ > [tsæ tsɪ tsz̩] + [m ʔ n ŋ h]
/da do du/ > [dɑ dʊ dʙ̩] + [m ʔ n ŋ h]
/dza dze dzi/ > [dzæ dzɪ dz̩] + [m ʔ n ŋ h]
/ka ke ki/ > /kɑ cɪ ci/ + [m ʔ n ŋ h]
/kʷa kʷe kʷi kʷo kʷu/ > /kʷɔ ke ki kʷʊ kʷu/ + [m ʔ n ŋ h]
/ha he hi ho hu/ > /ɑ æ ɪ ɔ ʊ/ + [m ʔ n ŋ h]
/b t d ts dz k kʷ h/ ⟨b t d c j k q h⟩
/a e i o u/ ⟨a e i o u⟩

Next:
/m n ɲ ŋ/
/p pʰ b t tʰ d d kʰ ɡ ʔ/
/ts dz tʃ tʃʰ dʒ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ ç x h/
/ɹ l ɫ j ʎ ʍ w/
/ɾ/

/i ɪ u ʊ/
/e ə ɚ o/
/ɛ ɜ ɝ ʌ ɔ/
/æ a ɐ ɑ ɒ/
/m̩ n̩ l̩ ɫ̩/

Birdlang
greek
greek
Posts: 610
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game #2

Post by Birdlang »

/m n ɲ ŋ/ m n ñ ŋ
/p pʰ b t tʰ d d kʰ ɡ ʔ/ p ṗ b t ṭ d k ḳ g ɂ
/ts dz tʃ tʃʰ dʒ/ c ź č ĉ ẑ
/f v θ ð s z ʃ ʒ ç x h/ f v þ ð s z š ž ṡ ḥ h
/ɹ l ɫ j ʎ ʍ w/ ż l ł j y ŵ ŵ
/ɾ/ r

/i ɪ u ʊ/ i ì u ù
/e ə ɚ o/ e ë ṛ o
/ɛ ɜ ɝ ʌ ɔ/ è ẽ ṛ̀ õ ò
/æ a ɐ ɑ ɒ/ â a à ā á
/m̩ n̩ l̩ ɫ̩/ ṃ ṇ ḷ ł̣

Next
/m n ŋ/
/p b t d k g/
/f v s z ʃ ʒ ɣ h/
/ʦ ʣ ʧ ʤ/
/l j w/
/r/

/i u e o a/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7368
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <m n ñ>
/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f v s z ʃ ʒ ɣ h/ <f v s z š ž x h>
/ʦ ʣ ʧ ʤ/ <c ʒ č ǯ>
/l j w/ <l j w>
/r/ <r>

/i u e o a/ <i u e o a>

Aa Bb Cc Čč Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Ww Xx Zz Žž Ʒʒ Ǯǯ

Next:

/p t k/
/ɸ s ʃ h/
/t͡ʃ/
/m n ŋ/
/l j w/
/ɾ/
/r/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/a aː/

Ryan Aditya
cuneiform
cuneiform
Posts: 169
Joined: 18 Jul 2019 14:45

Re: Romanization game #2

Post by Ryan Aditya »

/m n ɲ ŋ/ ⟨m n ñ ŋ⟩
/p pʰ b t tʰ d k kʰ ɡ ʔ/ ⟨p ph b t th d k kh g '⟩
/ts dz tʃ tʃʰ dʒ/ ⟨ts dz c ch j⟩
/f v θ ð s z ʃ ʒ ç x h/ ⟨f v th dh s z š ž hy x h⟩
/ɹ l ɫ j ʎ ʍ w/ ⟨r l ll y ly hw w⟩
/ɾ/ ⟨dd⟩

/i ɪ u ʊ/ ⟨ī i ū u⟩
/e ə ɚ o/ ⟨e ê êr o⟩
/ɛ ɜ ɝ ʌ ɔ/ ⟨ea â âr œ oa⟩
/æ a ɐ ɑ ɒ/ ⟨æ ā a ä å
/m̩ n̩ l̩ ɫ̩/ ⟨m n l ll⟩
/m n ŋ/ ⟨m n ň⟩
/p b t d k g/ ⟨p b t d k g⟩
/f v s z ʃ ʒ ɣ h/ ⟨f v s z š ž ğ h⟩
/ʦ ʣ ʧ ʤ/ ⟨c dz č dž⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩
/r/ ⟨r⟩

/i u e o a/ ⟨i u e o a⟩
/p t k/ ⟨p t k⟩
/ɸ s ʃ h/ ⟨f s x h⟩
/t͡ʃ/ ⟨c⟩
/m n ŋ/ ⟨m n g⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩
/ɾ/ ⟨d⟩
/r/ ⟨r⟩

/i iː u uː/ ⟨i í u ú⟩
/e eː o oː/ ⟨e é o ó⟩
/a aː/ ⟨a á⟩
Next:
/m n ɲ ŋ ŋm/
/p b t d tʃ k ɡ kp ʔ/
/ɸ β θ s z ʃ x ɦ/
/ɹ l j w/

/ʲi ɨ ʷu/
/ʲɛ ɜ ʷɔ/
/ʲæ a ʷɒ/

ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 228
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

Next:
/m n ɲ ŋ ŋm/ <m n ńj ń ńw>
/p b t d tʃ k ɡ kp ʔ/ <p b t d kj k g kw :>
/ɸ β θ s z ʃ x ɦ/ <f v z ś s c x h>
/ɹ l j w/ <r l j w>

/ʲi ɨ ʷu/ <jy y wy>
/ʲɛ ɜ ʷɔ/ <jo o wo>
/ʲæ a ʷɒ/ <ja a wa>

/m n/
/p t ts tɬ k ʔ/
/s ɬ x h/
/w l j ɰ/

/m̩ n̩/
/i ɨ ɨ: u u:/
/e ə ə: o/
/ʌ ɔ/
/a a:/

ΘOΛA
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 63
Joined: 13 Dec 2019 07:09

Re: Romanization game #2

Post by ΘOΛA »

/m n ɲ ŋ ŋm/ ⟨m n ń ŋ ŋm⟩
/p b t d tʃ k ɡ kp ʔ/ ⟨p b t d c k g kp⟩
/ɸ β θ s z ʃ x ɦ/ ⟨ph v th s z ś kh h⟩
/ɹ l j w/ ⟨r l y w⟩

/ʲi ɨ ʷu/ ⟨i ï u⟩
/ʲɛ ɜ ʷɔ/ ⟨e ë o⟩
/ʲæ a ʷɒ/ ⟨á a à⟩

/m n/ ⟨m n⟩
/p t ts tɬ k ʔ/ ⟨p t z tł k 7⟩
/s ɬ x h/ ⟨s ł h j⟩
/w l j ɰ/ ⟨w l y v⟩

/m̩ n̩/ ⟨ũ ĩ⟩
/i ɨ ɨ: u u:/ ⟨i eu ēu u ū⟩
/e ə ə: o/ ⟨e è ēo o⟩
/ʌ ɔ/ ⟨eo ò⟩
/a a:/ ⟨a ā⟩

Next:

/m mʲ mʷ n nʲ nʷ nᶣ ŋ/
/p pʲ pʷ b bʲ bʷ t tʲ tʷ d dʲ dʷ k kʷ ɡ ɡʷ/
/ts tsʷ tʃ tɕ tʃʷ tɕʷ/
/f fʲ fʷ s sʷ z zʷ ʃ ɕ ʃʷ ɕʷ ʒ ʑ ʒʷ ʑʷ h hʷ/
/l lʲ lʷ lᶣ j ɥ w/
/r rʷ/

/i y ɯ u/
/e ə o/
/ɛ ɔ/
/a/

Ryan Aditya
cuneiform
cuneiform
Posts: 169
Joined: 18 Jul 2019 14:45

Re: Romanization game #2

Post by Ryan Aditya »

Better use Cyrillic than Latin script
/m mʲ mʷ n nʲ nʷ nᶣ ŋ/ ⟨m/м m'/мь mv/мв n/н n'/нь nv/нв n'v/нъ ŋ/ӈ⟩
/p pʲ pʷ b bʲ bʷ t tʲ tʷ d dʲ dʷ k kʷ ɡ ɡʷ/ ⟨p/п p'/пь pv/пв b/б b'/бь bv/бв t/т t'/ть tv/тв d/д d'/дь dv/дв k/к kv/кв g/г gv/гв⟩
/ts tsʷ tʃ tɕ tʃʷ tɕʷ/ ⟨c/ц cv/цв č/ч ć/ҷ čv/чв ćv/ҷв⟩
/f fʲ fʷ s sʷ z zʷ ʃ ɕ ʃʷ ɕʷ ʒ ʑ ʒʷ ʑʷ h hʷ/ ⟨f/ф f'/фь fv/фв s/с sv/св z/з zv/зв š/ш ś/щ šv/шв śv/щв ž/ж ź/җ žv/жв źv/җв h/х hv/хв⟩
/l lʲ lʷ lᶣ j ɥ w/ ⟨l/л l'/ль lv/лв l'v/лъ j/й jv/йв v/в⟩
/r rʷ/ ⟨r/р rv/рв⟩

/i y ɯ u/ ⟨i/и ü/ү y/ы u/у⟩
/e ə o/ ⟨e/е â/ә o/о⟩
/ɛ ɔ/ ⟨ê/э ô/ө⟩
/a/ ⟨a/а⟩

Addition:
/ja jo ju/ ⟨ja/я jo/ё ju/ю⟩

Order:
Aa Ââ Bb Cc Čč Ćć Dd Ee Êê Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ŋŋ Oo Ôô Pp Rr Ss Šš Śś Tt Uu Üü Vv Yy Zz Žž Źź '
Аа Әә Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Җҗ Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Ӈӈ Оо Өө Пп Рр Сс Тт Уу Үү Фф Хх Цц Чч Ҷҷ Шш Щщ ъ Ыы ь Ээ Юю Яя

Next:
/m n/
/t k/
/ts/
/ɸ s ɕ ç h/
/ɾ/

/i ɯ/
/e o/
/a/

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7368
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n/ <m n>
/t k/ <t k>
/ts/ <z>
/ɸ s ɕ ç h/ <p s x c h>
/ɾ/ <r>

/i ɯ/ <i u>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

Aa Cc Ee Hh Ii Kk Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Xx Zz

Next:

/p t k/
/s ɬ ʃ h/
/t͡ʃ/
/m n ɲ/
/l j ɰ w/
/ɾ/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/a aː/

Birdlang
greek
greek
Posts: 610
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game #2

Post by Birdlang »

/p t k/ p t k
/s ɬ ʃ h/ s z c h
/t͡ʃ/ ç
/m n ɲ/ m n ñ
/l j ɰ w/ l j r w
/ɾ/ d

/i iː u uː/ i ī u ū
/e eː o oː/ e ē o ō
/a aː/ a ā

Next
/m n ŋ/
/p b t d k g ʔ/
/f v s z ʃ ʒ ʝ ɣ h/
/l ʎ j w/
/r/

/i u a iː uː aː/
/eː oː/
One character per sound.
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7368
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <m n ŋ>
/p b t d k g ʔ/ <p b t d k g q>
/f v s z ʃ ʒ ʝ ɣ h/ <f v s z š ž j x h>
/l ʎ j w/ <l ľ y w>
/r/ <r>

/i u a iː uː aː/ <i u a ī ū ā>
/eː oː/ <æ å>

Aa Āā Ææ Åå Bb Dd Ff Gg Hh Ii Īī Jj Kk Ll Ľľ Mm Nn Ŋŋ Pp Qq Rr Ss Šš Tt Uu Ūū Vv Ww Xx Yy Zz Žž

Next:

/p b t d k g ʔ/
/f s ʃ x h/
/t͡ʃ/
/m n ɲ ŋ/
/ʋ l j w/
/ɺ/

/i u/
/e o/
/a/

ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 228
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/m n ŋ/ <m n ŋ>
/p b t d k g ʔ/ <p b t d k x '>
/f v s z ʃ ʒ ʝ ɣ h/ <f v s z ś ź j g h>
/l ʎ j w/ <l ł î û>
/r/ <r>

/i u a iː uː aː/ <i u a ī ū ā>
/eː oː/ <ä å>

/p b t d k g ʔ/ <p b t d k x '>
/f s ʃ x h/ <f s ç h ->
/t͡ʃ/ <c>
/m n ɲ ŋ/ <m n ñ g>
/ʋ l j w/ <v l j w>
/ɺ/ <r>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

/m n ɲ ŋ/
/pʰ~ɸ tʰ~r̥ cʰ~s kʰ~h ʔ/
/p~β t~r c~z k~j~w~ɰ*/
/l ɮ~ʎ/

*Depends on the following vowel or consonant.
Front vowel, palatal or alveolar: /j/
Back rounded vowel or labial: /w/
Central vowel, /ai au/, velar, or /ʔ/: /ɰ/

/i i: u u:/
/ɪ ie̯ ʊ uo̯/
/e e: ɘ: o o:/
/ɛ eæ̯ ɜ ɜ: ɔ oɒ̯/
/ai̯ a a: au̯/

/tʰɜɮɜneæ̯ tʰkʰonŋa pɪptʰɜt:ɜ, cɘ:kʰ ckʰɜmau̯ʔapʰɮ npʰoɒ̯tɔ li:mɲapʰptie̯tɔ tɜ:paɮŋ kikɪlŋpa:cʰ tʰkʰonŋa cʰɛŋnɔt:ɜ./
[tʰɜʎɜneæ̯ tʰhonŋa pɪβtʰɜrtɜ, cɘ:h chɜmau̯ʔaɸʎ̥ nɸoɒ̯rɔ li:mɲaɸprie̯rɔ tɜ:βaɮŋ kijɪlŋpa:s tʰhonŋa cʰɛŋnɔrtɜ.]

(Q Qh Qʰ Qʰh all contrast)

Post Reply