Romanization game #2

A forum for game threads.
Titus Flavius
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 67
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Romanization game #2

Post by Titus Flavius »

/m mʷ mʲ mʷʲ n̪ n̪͡m n̠ n̠͡m n̠ʲ ŋ ŋʷ ŋʲ ŋ͡m/ m mw my mwy n nm ñ ñm ny ng ngw ngy ngm
/p pʷ pʲ pʷʲ t̪ t̪͡p t̪ʲ t̠ t̠͡p t̠ʲ k kʷ kʲ k͡p/ p pw py pwy t tp ty k kw ky kp
/β βʲ ɣ/ v vy gh
/β̞͡ð̞ l l͡β lʲ j j͡β̞/ ð l lv ly y yv

/i ĩ ɨ u ũ/ i į í u ų
/ə ə̃/ é ę́
/ɛ ɛ̃ ɔ ɔ̃/ e ę o ǫ
/æ æ̃ ɐ ã ɑ ɑ̃/ ä ą̈ á ą́ a ą
Anonymous999
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 66
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/m n ɲ/
/p b t d k ɡ kʷ ɡʷ/
/tʃ dʒ/
/f s h/
/l j ʎ w/
/ɾ/
/r/

/i u/
/e o/
/a/
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 330
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/m n ɲ/ <wn n yn>
/p b t d k ɡ kʷ ɡʷ/ <wt wd t d k g wk wg>
/tʃ dʒ/ <yt yd>
/f s h/ <ws s ys>
/l j ʎ w/ <l yr yl wl>
/ɾ/ <r>
/r/ <wr>

/i u/ <i u>
/e o/ <ya wa>
/a/ <a>


Next:
/b t k/
/m n ɲ/
/ɾ/
/s/

/iː uː eː aː/
/i o a/
jimydog000
greek
greek
Posts: 485
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: Romanization game #2

Post by jimydog000 »

/b t k/<b t k>
/m n ɲ/<m n ny>
/ɾ/<r>
/s/<s>

/iː uː eː aː/<i u e a>
/i o a/<y o ă>

Next:

/m n ŋ/
/p pʼ b t tʼ d k kʼ g k͡p k͡pʼ g͡b ʔ/
/s/
/l r j w ʕ/

/i ɨ u/
/e̞ ə/
/æ ɐ/
Anonymous999
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 66
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/m n ŋ/ ⟨m n ŋ⟩
/p pʼ b t tʼ d k kʼ g k͡p k͡pʼ g͡b ʔ/ ⟨p ph b t th d k kh g kp kph gb h⟩
/s/ ⟨s⟩
/l r j w ʕ/ ⟨l r y u q⟩

/i ɨ u/ ⟨i ì o⟩
/e̞ ə/ ⟨e è⟩
/æ ɐ/ ⟨a à⟩

Next:
/m n ɲ ŋ ŋʷ/
/p b t d c ɟ k ɡ kʷ ɡʷ k͡p ɡ͡b ʔ/
/cʼ kʼ kʷʼ/
/ɓ ɗ/
/t̠͡ʃ d̠͡ʒ/
/t̠͡ʃʼ/
/ɸ f s z ʃ ʒ ɣ h ɦ/
/sʼ/
/ɹ l j w/
/ɽ/
/r/

/i iː ĩ u uː ũ/
/ɪ ʊ/
/e eː o oː/
/ɛ ɛ̃ ɔ ɔ̃/
/a aː ã/
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/m n ɲ ŋ ŋʷ/ <m n ñ n̄ n̄w>
/p b t d c ɟ k ɡ kʷ ɡʷ k͡p ɡ͡b ʔ/ <p b t d t̃ d̃ k g kw gw kk gg '>
/cʼ kʼ kʷʼ/ <t̃' k' kw'>
/ɓ ɗ/ <b' d'>
/t̠͡ʃ d̠͡ʒ/ <c j>
/t̠͡ʃʼ/ <c'>
/ɸ f s z ʃ ʒ ɣ h ɦ/ <f̄ f s z ś ź h̄ x h>
/sʼ/ <s'>
/ɹ l j w/ <ł l y w>
/ɽ/ <r>
/r/ <rr>

/i iː ĩ u uː ũ/ <i ii ĩ u uu ũ>
/ɪ ʊ/ <ə ø>
/e eː o oː/ <e ee o oo>
/ɛ ɛ̃ ɔ ɔ̃/ <æ ẽ å õ>
/a aː ã/ <a aa ã>

/n̪ n̪ʷ n̠ n̠ʷ ɲ ɲʷ ŋ ŋʷ ɴ ɴʷ/
/t̪ t̪ʷ t̪͡s̪ t̪͡s̪ʷ t̠ t̠ʷ t̠͡s̠ t̠͡s̠ʷ c cʷ k kʷ q qʷ ʡ ʔ/
/ð s sʷ ħ/
/ɾ ɾʷ/

/i ʉ u ʊ e ɵ o ɔ æ ɑ/
/ʊi̯ ɔi̯ æo̯/

/ħæo̯ɴʷ t̪͡s̪it̪͡s̪ɲʷiɾ n̪ʉɾeŋkʷɾɑ qɵħt̠ʷɑ ŋɵt̠͡s̠ʷæɾ ðet̪e i n̠ʷiðet̪e | cʷɾɔn̪ ɾʷoʡɑ t̠æ ɲeɾt̪ʷæ sʷʊi̯n̪kɔt̪͡s̪kʷæɾiɴ qʷɑʔɑŋðuħ/
Titus Flavius
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 67
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Romanization game #2

Post by Titus Flavius »

/n̪ n̪ʷ n̠ n̠ʷ ɲ ɲʷ ŋ ŋʷ ɴ ɴʷ/ n nw ń ńw ñ ñw ŋ ŋw и иw
/t̪ t̪ʷ t̪͡s̪ t̪͡s̪ʷ t̠ t̠ʷ t̠͡s̠ t̠͡s̠ʷ c cʷ k kʷ q qʷ ʡ ʔ/ t tw c cw t́ t́w ć ćw k̃ k̃w к кw ъ '
/ð s sʷ ħ/ ð s sw h
/ɾ ɾʷ/ r rw

/i ʉ u ʊ e ɵ o ɔ æ ɑ/ i ʉ u ù e ɵ o ò æ a
/ʊi̯ ɔi̯ æo̯/ ùi òi æo

/ħæo̯ɴʷ t̪͡s̪it̪͡s̪ɲʷiɾ n̪ʉɾeŋkʷɾɑ qɵħt̠ʷɑ ŋɵt̠͡s̠ʷæɾ ðet̪e i n̠ʷiðet̪e | cʷɾɔn̪ ɾʷoʡɑ t̠æ ɲeɾt̪ʷæ sʷʊi̯n̪kɔt̪͡s̪kʷæɾiɴ qʷɑʔɑŋðuħ/
Hæoиw cicñwir nʉreŋkwra кɵhtwa ŋɵćwær ðete i nwiðete, k̃wròn rwoъa t́æ ñertwæ swùinkòckwæriи кwa'aŋðuh.
Anonymous999
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 66
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

Next:
/m mˀ n nˀ/
/ᵐp pʼ ᵐb b ⁿt t tʼ ⁿd d ᵑk k kʼ ᵑɡ ɡ/
/ⁿt͡s t͡s t͡sʼ ⁿd͡z d͡z ⁿt̠͡ʃ t̠͡ʃ t̠͡ʃʼ ⁿd̠͡ʒ d̠͡ʒ/
/f s sʼ ʃ ʃʼ x/
/ɹ j w/

/i iː ĩ u uː ũ/
/ɛ ɛː ɛ̃ ɔ ɔː ɔ̃/
/a aː ã/
/eɪ̯ oʊ̯/
Titus Flavius
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 67
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Romanization game #2

Post by Titus Flavius »

/m mˀ n nˀ/ m ṁ n ṅ
/ᵐp pʼ ᵐb b ⁿt t tʼ ⁿd d ᵑk k kʼ ᵑɡ ɡ/ mp ṗ mb b nt t ṭ nd d nk k ḳ ng g
/ⁿt͡s t͡s t͡sʼ ⁿd͡z d͡z ⁿt̠͡ʃ t̠͡ʃ t̠͡ʃʼ ⁿd̠͡ʒ d̠͡ʒ/ nc c ċ nʒ ʒ nč č̣ nǯ
/f s sʼ ʃ ʃʼ x/ f s ṡ š ṣ̌
/ɹ j w/ r j w

/i iː ĩ u uː ũ/ i ī į u ū ų
/ɛ ɛː ɛ̃ ɔ ɔː ɔ̃/ e ē ę o ō ǫ
/a aː ã/ a ā ą
/eɪ̯ oʊ̯/ ê ô

Next:

/m n/
/p pʰ p' b bʰ ɓ ᵐp ᵐb/
/t tʰ t' d dʰ ɗ ⁿt ⁿd/
/tp tpʰ tp' db dbʰ ɗɓ ⁿᵐtp ⁿᵐdb/
/t̠ t̠ʰ t̠' d̠ d̠ʰ ɗ̠ ⁿt̠ ⁿd̠/
/t̠p t̠pʰ t̠p' d̠b d̠bʰ ɗ̠ɓ ⁿᵐt̠p ⁿᵐd̠b/
/c cʰ c' ɟ ɟʰ ʄ ⁿc ⁿɟ/
/cp cpʰ cp' ɟb ɟbʰ ʄɓ ⁿᵐcp ⁿᵐɟb/
/k kʰ k' g gʰ ɠ ⁿk ⁿg/

/i a/
jimydog000
greek
greek
Posts: 485
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: Romanization game #2

Post by jimydog000 »

/m n/<m n>
/p pʰ p' b bʰ ɓ ᵐp ᵐb/ <p ph p' b bh by mp mb
/t tʰ t' d dʰ ɗ ⁿt ⁿd/ <t th t' d dh dy nt nd>
/tp tpʰ tp' db dbʰ ɗɓ ⁿᵐtp ⁿᵐdb/ <tp tph tp' db dbh dby ntp ndb
/t̠ t̠ʰ t̠' d̠ d̠ʰ ɗ̠ ⁿt̠ ⁿd̠/ <t̠ t̠h t̠' d̠ d̠h d̠y nt̠ nd̠>
/t̠p t̠pʰ t̠p' d̠b d̠bʰ ɗ̠ɓ ⁿᵐt̠p ⁿᵐd̠b/ <t̠p t̠ph t̠p' d̠b d̠bh d̠by nt̠p nd̠b>
/c cʰ c' ɟ ɟʰ ʄ ⁿc ⁿɟ/ <c ch c' j jh j nc nj>
/cp cpʰ cp' ɟb ɟbʰ ʄɓ ⁿᵐcp ⁿᵐɟb/ <cp cph cp' jb jbh jby ncp njb>
/k kʰ k' g gʰ ɠ ⁿk ⁿg/ <k kh k' g gh gy nk ng>

/i a/<i e>

Next:

/m n ɲ/
/t k/
/b d dˤ g/
/s ʃ x h/
/z zˤ ʒ ʕ/
/t͡s t͡ʃ/
/d͡z d͡ʒ/
/l lˤ/
/r/
/j w/

/íː ìː ǐː îː úː ùː ǔː ûː/
/éː èː ěː êː óː òː ǒː ôː/
/ə́ ə̀/
/ǽ æ̀/
/áː àː ǎː âː/
Titus Flavius
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 67
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Romanization game #2

Post by Titus Flavius »

/m n ɲ/ m n nj
/t k/ t k
/b d dˤ g/ b d dq g
/s ʃ x h/ s sh x '
/z zˤ ʒ ʕ/ z zq zh q
/t͡s t͡ʃ/ c ch
/d͡z d͡ʒ/ dz dzh
/l lˤ/ l lq
/r/ r
/j w/ j v

/íː ìː ǐː îː úː ùː ǔː ûː/ i ih iy ie u uh uo uw
/éː èː ěː êː óː òː ǒː ôː/ e eh ei ea o oh ou oa
/ə́ ə̀/ x xh
/ǽ æ̀/ ae aeh
/áː àː ǎː âː/ a ah ao aa
Anonymous999
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 66
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/m n ɲ/ ⟨m n ñ⟩
/t k/ ⟨t k⟩
/b d dˤ g/ ⟨b d ḍ g⟩
/s ʃ x h/ ⟨s š x h⟩
/z zˤ ʒ ʕ/ ⟨z ẓ j c⟩
/t͡s t͡ʃ/ ⟨ts tš⟩
/d͡z d͡ʒ/ ⟨dz dj⟩
/l lˤ/ ⟨l ɫ⟩
/r/ ⟨r⟩
/j w/ ⟨y w⟩

/íː ìː ǐː îː úː ùː ǔː ûː/ ⟨ī ï ĭ ȋ ū ü ŭ ȗ⟩
/éː èː ěː êː óː òː ǒː ôː/ ⟨ē ë ĕ ȇ ō ö ŏ ȏ⟩
/ə́ ə̀/ ⟨ǒ ô⟩
/ǽ æ̀/ ⟨ě ê⟩
/áː àː ǎː âː/ ⟨ā ä ă ȃ⟩

Next:
/m n ŋ/
/p pʰ t tʰ ȶ͡ɕ ȶ͡ɕʰ k kʰ/
/s h/
/j w/
/ɾ/

/i ɨ u/
/ɛ ɐ ɔ/
Titus Flavius
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 67
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Romanization game #2

Post by Titus Flavius »

/m n ŋ/ m n ng
/p pʰ t tʰ ȶ͡ɕ ȶ͡ɕʰ k kʰ/ b p d t j q g k
/s h/ s h
/j w/ y w
/ɾ/ r

/i ɨ u/ i î u
/ɛ ɐ ɔ/ e a o

Next:

/m p w/
/n̪ t̪ l̪/
/n t l/
/ɳ ʈ ɭ/
/ɲ c ʎ/
/ŋ k ʟ/
/j w/

/i y ɨ ʉ ɯ u/
/ɪ ʏ ɨ̞ ʉ̞ ɯ̞ ʊ/
/e ø ɘ ɵ ɤ o/
/ɛ œ ɜ ɞ ʌ ɔ/
/æ œ̞ ɐ ɞ̞ ʌ̞ ɔ̞/
/a ɶ ä ɶ̈ ɑ ɒ/
+nasal vowels

Tones:
/˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥˦ ˥˧ ˥˨ ˥˩ ˦˥ ˦˧ ˦˨ ˦˩ ˧˥ ˧˦ ˧˨ ˧˩ ˨˥ ˨˦ ˨˧ ˨˩ ˩˥ ˩˦ ˩˧ ˩˨/

+lenght of consonants & vowels
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/m p w/ <m p w>
/n̪ t̪ l̪/ <n̂ t̂ l̂>
/n t l/ <n t l>
/ɳ ʈ ɭ/ <ň ť ľ>
/ɲ c ʎ/ <ñ c l̃>
/ŋ k ʟ/ <ŋ k ł>
/j w/ <j w>

/i y ɨ ʉ ɯ u/ <ii iy ie iu ia io>
/ɪ ʏ ɨ̞ ʉ̞ ɯ̞ ʊ/ <ui uy ue uu ua uo>
/e ø ɘ ɵ ɤ o/ <yi yy ye yu ya yo>
/ɛ œ ɜ ɞ ʌ ɔ/ <ei ey ee eu ea eo>
/æ œ̞ ɐ ɞ̞ ʌ̞ ɔ̞/ <oi oy oe ou oa oo>
/a ɶ ä ɶ̈ ɑ ɒ/ <ai ay ae au aa ao>
+nasal vowels <VV~>

Tones:
/˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥˦ ˥˧ ˥˨ ˥˩ ˦˥ ˦˧ ˦˨ ˦˩ ˧˥ ˧˦ ˧˨ ˧˩ ˨˥ ˨˦ ˨˧ ˨˩ ˩˥ ˩˦ ˩˧ ˩˨/
<V̂V̂ V́V́ VV V̀V̀ V̌V̌ V̂V́ V̂V V̂V̀ V̂V̌ V́V̂ V́V V́V̀ V́V̌ V́V̂ V́V V́V̀ V́V̌ VV̂ VV́ VV̀ VV̌ V̀V̂ V̀V́ V̀V V̀V̌ V̌V̂ V̌V́ V̌V V̌V̀>

+lenght of consonants & vowels <#̄>, only the first symbol for the vowels

/mʲ mˠ mˤ n̪ʲ nʲ~ɲ nˠ nˤ ŋ/
/pʲ' pˠ' pˤ' t̪ʲ' t̪͡θʲ' tʲ'~c' t͡s' tˠ' tˤ' k' k͡x'/
/pʲ pˠ pˤ t̪ʲ tʲ~c t͡s tˠ tˤ k ʔ/
/βʲ βˠ βˤ ðʲ s ɣ ħ h/
/lʲ~ʎ lˠ~ʟ lˤ~ʟ̠ r j/

/i y ɯ u/
/i̞ y̞ ɯ̞ u̞/
/ɪ ʏ ω ʊ/
/e ə o/
/ɛ ɐ ɞ/

/ðʲɛ lʲɪβˠωmˠŋɯ̞ βˤɐt̪ʲ'i̞t͡s kʊβʲʏspˤωlˤtˤ jɪt̪ʲhu̞t͡sk ŋʏβʲymˠlˠω i̞ðʲermʲʏ nˠʊ ɞk͡x'ɪnˠi̞smˠʊ sjɪʔŋɪ
tˤɛβˠlˠu̞jωskɐnʲɪtˠu̞/
Anonymous999
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 66
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/mʲ mˠ mˤ n̪ʲ nʲ~ɲ nˠ nˤ ŋ/ ⟨mj mg mc ṇ nj ng nc ñ⟩
/pʲ' pˠ' pˤ' t̪ʲ' t̪͡θʲ' tʲ'~c' t͡s' tˠ' tˤ' k' k͡x'/ ⟨pjh pgh pch ṭh ṭṭh tjh tth tgh tch kh kkh⟩
/pʲ pˠ pˤ t̪ʲ tʲ~c t͡s tˠ tˤ k ʔ/ ⟨pj pg pc ṭ tj tt tg tc k h⟩
/βʲ βˠ βˤ ðʲ s ɣ ħ h/ ⟨bj bg bc dj s g x ḥ⟩
/lʲ~ʎ lˠ~ʟ lˤ~ʟ̠ r j/ ⟨lj lg lc r j⟩

/i y ɯ u/ ⟨í ý ẃ ú⟩
/i̞ y̞ ɯ̞ u̞/ ⟨i y w u⟩
/ɪ ʏ ω ʊ/ ⟨ì ỳ ẁ ù⟩
/e ə o/ ⟨e eo o⟩
/ɛ ɐ ɞ/ ⟨ea a b⟩

/ðʲɛ lʲɪβˠωmˠŋɯ̞ βˤɐt̪ʲ'i̞t͡s kʊβʲʏspˤωlˤtˤ jɪt̪ʲhu̞t͡sk ŋʏβʲymˠlˠω i̞ðʲermʲʏ nˠʊ ɞk͡x'ɪnˠi̞smˠʊ sjɪʔŋɪ tˤɛβˠlˠu̞jωskɐnʲɪtˠu̞/
⟨djea ljìbgẁmgñw bcaṭhítt kùbjỳspcẁlctc jìtḥuttk ñỳbjýmglgẁ idjermjỳ ngù bkkhìngismgù sjìhñì tceabglgujẁskanjìtgu⟩

Next:
/m mʲ n ɲ ŋ ŋʷ/
/p b pʲ bʲ t d tɕ dʑ k ɡ kʷ ɡʷ ʔ/
/ɸ ɸʲ s ɬ ɕ ʎ̝̊ x xʷ h/
/β̞ β̞ʲ ɹ l j ʎ ɥ ɰ w/

/ə/
/ä/

Allophone of /ə, ä/:
[i, e] before /ɲ/, /tɕ/, /dʑ/, /ɕ/, /ʎ̝̊/, /j/, /ʎ/
[y, ø] before /mʲ/, /pʲ/, /bʲ/, /ɸʲ/, /β̞ʲ/, /ɥ/
[ɯ, ɤ] before /n/, /ŋ/, /t/, /d/ /k/, /ɡ/ /s/, /ɬ/, /x/, /ɹ/, /l/, /ɰ/
[u, o] before /m/, /ŋʷ/, /p/, /b/, /kʷ/, /ɡʷ/, /ɸ/, /xʷ/, /β̞/, /w/
User avatar
All4Ɇn
mayan
mayan
Posts: 1657
Joined: 01 Mar 2014 07:19

Re: Romanization game #2

Post by All4Ɇn »

/m mʲ n ɲ ŋ ŋʷ/ <m m n n ń n>
/p b pʲ bʲ t d tɕ dʑ k ɡ kʷ ɡʷ ʔ/ <p b p b t d t d k g k g k>
/ɸ ɸʲ s ɬ ɕ ʎ̝̊ x xʷ h/ <f f s z s z h h h>
/β̞ β̞ʲ ɹ l j ʎ ɥ ɰ w/ <v v r l y l w w>
Similar consonants are typically written the same with the way the vowel is written typically giving the necessary info. A dummy vowel based on the corresponding allophone of /ə/ is added before or after the consonant whenever the context isn't clear in the spelling. The only exceptions to this are /n ŋ/ being written <n ń> due to both having the same vowel allophone, /j ɥ ɰ w/ being written <y w w w> so as to give the first a role in the orthography, and /ɹ/ being written <r> as it doesn't seem to correspond to a similar phoneme and it also gives <r> a role in the orthography

/ə~i~y~ɯ~u/ <ė i ü ï u>
/ä~e~ø~ɤ~o/ <a e ö ë o>

Aa Bb Dd Ee Ëë Ėė Ff Gg Hh Ii Ïï Kk Ll Mm Nn Ńń Oo Öö Pp Rr Ss Tt Uu Üü Vv Ww Yy Zz
Next:
/m n/
/p b t d ʈ ɖ k ɡ q ʔ/
/pʰ bʱ tʰ dʱ ʈʰ ɖʱ kʰ ɡʱ/
/tʃ dʒ tʃʰ dʒʱ/
/f s z x ħ h ɦ/
/l r ɽ ɽʰ j w/

/ɪ̥ iː ʊ̥ uː/
/e̥ eː oː/
/ʌ aː/
jimydog000
greek
greek
Posts: 485
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: Romanization game #2

Post by jimydog000 »

/m n/ <m n>
/p b t d ʈ ɖ k ɡ q ʔ/ <p b t d t d c g q>
/pʰ bʱ tʰ dʱ ʈʰ ɖʱ kʰ ɡʱ/ <ph bh th dh th dh ch gh qh>
/tʃ dʒ tʃʰ dʒʱ/ <tc dj tch djh>
/f s z x ħ h ɦ/ <f s z kh h
/l r ɽ ɽʰ j w/ <l rr r rh y w>

/ɪ̥ iː ʊ̥ uː/ <y i o u>
/e̥ eː oː/ <e ē ō>
/ʌ aː/ <o ā>

Next:

/m n/
/p t c k ʔ/
/pʰ tʰ cʰ kʰ/
/tʼ cʼ kʼ/
/tʙ̥ ts̪ ts tɬ ʈʂ tʃ/
/tʙ̥ʰ ts̪ʰ tsʰ tɬʰ ʈʂʰ tʃʰ/
/ts̪ʼ tsʼ tɬʼ ʈʂʼ tʃʼ/
/s̪ s ɬ ʂ ʃ x h/
/z̪ z ɮ ʐ ʒ ɣ/
/j w/

/i ɯ u/
/e ə o/
/ɛ/
/æ ɑ/
Titus Flavius
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 67
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Romanization game #2

Post by Titus Flavius »

/m n/ m n
/p t c k ʔ/ b d j g '
/pʰ tʰ cʰ kʰ/ p t c k
/tʼ cʼ kʼ/ t' c' k'
/tʙ̥ ts̪ ts tɬ ʈʂ tʃ/ dbr dð dz dł dzh dx
/tʙ̥ʰ ts̪ʰ tsʰ tɬʰ ʈʂʰ tʃʰ/ tpr tð ts tł tsh tx
/ts̪ʼ tsʼ tɬʼ ʈʂʼ tʃʼ/ tð' ts' tł' tsh' tx'
/s̪ s ɬ ʂ ʃ x h/ sð s sł sh sx kh h
/z̪ z ɮ ʐ ʒ ɣ/ ð z ł zh x gh
/j w/ y w

/i ɯ u/ i ï u
/e ə o/ e ë o
/ɛ/ è
/æ ɑ/ ä a

Next:
/m n/
/ʔ/
/ɾ/
/ɸ β s x/
/j/
/a ɐ e i o u/
+ high-low tone distinction
Anonymous999
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 66
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/m n/ ⟨m n⟩
/ʔ/ ⟨t⟩
/ɾ/ ⟨d⟩
/ɸ β s x/ ⟨p b s k⟩
/j/ ⟨j⟩
/a ɐ e i o u/ ⟨a y e i o u⟩
+ high-low tone distinction
/á ɐ́ é í ó ú/ ⟨á ý é í ó ú⟩
/à ɐ̀ è ì ò ù/ ⟨ä ÿ ë ï ö ü⟩

Next:
/m n ɲ ŋ/
/p pʰ t tʰ k kʰ ʔ/
/t͡s t͡sʰ t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/
/l j ʎ w/
/r/

/i ɪ ʊ u/
/ɛ ɐ ɔ/
/ä/
jimydog000
greek
greek
Posts: 485
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: Romanization game #2

Post by jimydog000 »

Titus Flavius wrote: 09 Jun 2021 14:03
/m n/ <m n>
/ʔ/ <c>
/ɾ/ <r>
/ɸ β s x/ <w b s j>
/j/ <g>
/a ɐ e i o u/ <a á e é i í o ó u ú>
+ high-low tone distinction

A Á B C E É G I Í J L M N O Ó R S U Ú W
Post Reply