Romanization game #2

A forum for game threads.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9055
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n/ <m n>
/p b t d k ɡ ʔ/ <p b t d k g q>
/t̠͡ʃ d̠͡ʒ/ <c j>
/f v s z x/ <f v s z h>
/ʋ l j/ <w l y>
/r/ <r>

/i y ɯ u/ <i ü ı u>
/e ø ɤ o/ <e ö ë o>
/æ ä ɒ/ <ä a å>

/m̩ n̩ l̩/ <ṃ ṇ ḷ>

Aa Ää Åå Bb Cc Dd Ee Ëë Ff Gg Hh Iı İi Jj Kk Ll Ḷḷ Mm Ṃṃ Nn Ṇṇ Oo Öö Pp Qq Rr Ss Tt Uu Üü Vv Ww Yy Zz

Next:

/p b t d tʲ dʲ k g ʔ/
/s z sʲ zʲ h/
/t͡s d͡z t͡sʲ d͡zʲ/
/m̥ m n̥ n n̥ʲ nʲ ŋ̊ ŋ/
/l lʲ j w/
/r rʲ/

/i u/
/e o/
/a/
User avatar
VaptuantaDoi
greek
greek
Posts: 686
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/p b t d tʲ dʲ k g ʔ/ ⟨p b t d tı~t dı~d k g x
/s z sʲ zʲ h/ ⟨s z sı~s zı~z h
/t͡s d͡z t͡sʲ d͡zʲ/ ⟨c j cı~c jı~j
/m̥ m n̥ n n̥ʲ nʲ ŋ̊ ŋ/ ⟨hm m hn n hnı~hn nı~n hg ng
/l lʲ j w/ ⟨l lı~l y w
/r rʲ/ ⟨r rı~r

/i u/ ⟨ē~i u
/e o/ ⟨e o
/a/ ⟨a

/tʲi dʲi tsʲi dzʲi sʲi zʲi n̥ʲi nʲi lʲi rʲi/ are written ⟨ti di ci ji si zi hni ni li ri⟩, otherwise /i/ is written ⟨ē⟩.Next:
/b t tʰ ɟ kʰ ʔ/
/β ð s ɣ ħ/
/m n ɲ/
/l l̃ ɹ ɹ̃ j j̃ w w̃/

/i ɨ u e ɘ o a/
/ĩ ɨ̃ ũ ẽ ɘ̃ õ ã/
Nasalisation spreads leftwards over non-obstruent consonants and all vowels, and can be triggered by any nasal segment or /ħ/. This causes approximants and vowels to nasalise.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9055
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/b t tʰ ɟ kʰ ʔ/ <b d t c k q>
/β ð s ɣ ħ/ <f z s g h>
/m n ɲ/ <m n ɲ>
/l l̃ ɹ ɹ̃ j j̃ w w̃/ <l ł r ɍ y ỹ v ṽ>

/i ɨ u e ɘ o a/ <i ư u e ơ o a>
/ĩ ɨ̃ ũ ẽ ɘ̃ õ ã/ <ĩ ữ ũ ẽ ỡ õ ã>

Aa Ãã Bb Cc Dd Ee Ẽẽ Ff Gg Hh Ii Ĩĩ Kk Ll Łł Mm Nn Ɲɲ Oo Õõ Ơơ Ỡỡ Qq Rr Ɍɍ Ss Tt Uu Ũũ Ưư Ữữ Vv Ṽṽ Yy Ỹỹ Zz

Next:

/b t tʼ d k kʼ g ʔ~h/
/ɸ s ɕ x/
/t͡s t͡sʼ t͡ɕ t͡ɕʼ/
/m mˀ n nˀ ŋ/
/l j jˀ w wˀ/
/ɽ/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/ə/
/a aː/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 503
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/b t tʼ d k kʼ g ʔ~h/ ⟨b t tt d k kk j h⟩
/ɸ s ɕ x/ ⟨f s ś ħ⟩
/t͡s t͡sʼ t͡ɕ t͡ɕʼ/ ⟨ṯ ṯṯ ć ćć⟩
/m mˀ n nˀ ŋ/ ⟨m ṃ n ṇ g⟩
/l j jˀ w wˀ/ ⟨l y ỵ w ẉ⟩
/ɽ/ ⟨r⟩

/i iː u uː/ ⟨i ii u uu⟩
/e eː o oː/ ⟨e ai o au⟩
/ə/ ⟨a⟩
/a aː/ ⟨á áá⟩

Aa Áá Bb Ćć Dd Ee Ff Gg Hh Ħħ Ii Jj Kk Ll Mm Ṃṃ Nn Ṇṇ Oo Rr Ss Śś Tt Ṯṯ Uu Ww Ẉẉ Yy Ỵỵ

Next:
/m n ŋ/
/p pʰ bː t tʰ dː t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ k kʰ ʔ/
/s h/
/ʋ l j/
/r/

/iː ɪ ɯ ɯː ʊ uː/
/eː e̞ ɤ ɤː oː o̞/
/ɛː ä äː ɔː/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9055
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <m n ng>
/p pʰ bː t tʰ dː t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ k kʰ ʔ/ <p ph bb t th dd c ch k kh q>
/s h/ <s h>
/ʋ l j/ <v l j>
/r/ <r>

/iː ɪ ɯ ɯː ʊ uː/ <ii i y yy u uu>
/eː e̞ ɤ ɤː oː o̞/ <ee e õ õõ oo o>
/ɛː ä äː ɔː/ <èè a aa òò>

Aa Bb Cc Dd Ee Èè Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Òò Õõ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Yy

Next:

/p b t d k g ʔ/
/ɸ β θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/
/m n ŋ/
/l ɻ j ʟ w/
/r/

/i u/
/e o/
/ə/
/a/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 503
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d k g ʔ/ ⟨p b t d k ᵹ x⟩
/ɸ β θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/ ⟨f v c ż s z š ž ĥ g h⟩
/m n ŋ/ ⟨m n ñ⟩
/l ɻ j ʟ w/ ⟨l ẕ j ł ŭ⟩
/r/

/i u/ ⟨i u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/ə/ ⟨a⟩
/a/ ⟨á⟩

Next:
/m n~ŋ ɲ~n/
/p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ/
/f v s z ʃ ʒ x/
/l~ɫ j ʎ~l/
/r/
Note: /n~ŋ ɲ~n l~ɫ ʎ~l/ may transcribed as /n⁽ˠ⁾ n⁽ʲ⁾ l⁽ˠ⁾ l⁽ʲ⁾/.
Blue color = allophones: before /u/, /ɔ/, /ä/ or as coda.

/i u/
/ɛ ɔ/
/ä/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
User avatar
VaptuantaDoi
greek
greek
Posts: 686
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/m n~ŋ ɲ~n/ ⟨m n ne
/p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ/ ⟨p b t d te de k g
/f v s z ʃ ʒ x/ ⟨f v s z se ze h
/l~ɫ j ʎ~l/ ⟨l y le
/r/ ⟨r

/i u/ ⟨i u
/ɛ ɔ/ ⟨ai o
/ä/ ⟨aNext:
/p~ t~c d/
/m n~ɲ/
/β~w ð s~k x ɣ/
/l~ɰ j w/

/i u e ɑ/
Blue allophones occur before /e/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9055
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/p~kʷ t~c d/ <p t d>
/m n~ɲ/ <m n>
/β~w ð s~k x ɣ/ <v z s h g>
/l~ɰ j w/ <l y w>

/i u e ɑ/ <i u e a>

Aa Dd Ee Gg Hh Ii Ll Mm Nn Pp Ss Tt Uu Vv Ww Yy Zz

Next:

/p b t d ʈ ɖ k g/
/s z ʂ ʐ h/
/t͡s d͡z/
/m n ɳ/
/l ɭ j/
/ɾ ɽ/

/i u/
/ɑ/
User avatar
GoshDiggityDangit
sinic
sinic
Posts: 259
Joined: 18 Dec 2018 21:27
Location: Misawa AFB, Aomori, Japan
Contact:

Re: Romanization game #2

Post by GoshDiggityDangit »

/p b t d ʈ ɖ k g/ <p b t d rt rd k g>
/s z ʂ ʐ h/ <s z rs rz h>
/t͡s d͡z/ <ts dz>
/m n ɳ/ <m n rn>
/l ɭ j/ <l rl y>
/ɾ ɽ/ <r rr>

/i u/ <i u>
/ɑ/ <a>

Next, please...

/b t d c ɟ k q/
/m n ɲ/
/ʀ/
/ɸ s z ç x/
/j/

/e ɤ/
/ɔ/
/a/
"Coffee is an azimuthal polar map that you to map back to a sphere and then you can map it to any projection you desire."
http://catran.cailab.net/wordpress/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9055
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/b t d c ɟ k q/ <b t d c j k q>
/m n ɲ/ <m n ñ>
/ʀ/ <r>
/ɸ s z ç x/ <f s z x h>
/j/ <y>

/e ɤ/ <i e>
/ɔ/ <o>
/a/ <a>

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Hh Ii Jj Kk Mm Nn Ññ Oo Qq Rr Ss Tt Xx Yy Zz

Next:

/p ɓ t ɗ k ɠ ʔ/
/f s x/
/m n ŋ/
/ɹ l ʟ w/
/r/

/i u/
/e o/
/ɑ/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 503
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p ɓ t ɗ k ɠ ʔ/ ⟨p b t d k g ’⟩
/f s x/ ⟨f s h⟩
/m n ŋ/ ⟨m ń n⟩
/ɹ l ʟ w/ ⟨r ĺ l w⟩
/r/ ⟨ŕ⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/ɑ/ ⟨a⟩

Next:
/m n/
/p b t̪ d̪ k ɡ/
/f θ ð s z h/
/ʋ l j/
/r/

/i y u/
/e ø o/
/æ ä ɒ/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9055
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n/ <m n>
/p b t̪ d̪ k ɡ/ <p b t d k g>
/f θ ð s z h/ <f þ ð s z h>
/ʋ l j/ <v l j>
/r/ <r>

/i y u/ <i y u>
/e ø o/ <e ö o>
/æ ä ɒ/ <ä a å>

Aa Ää Åå Bb Dd Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Tt Uu Vv Yy Zz Þþ

Next:

/p t c k k͡p/
/s h/
/m n ɲ ŋ/
/l j w/

/i u/
/ɛ ɔ/
/a/
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 566
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/p t c k k͡p/ <p t c k P>
/s h/ <s h>
/m n ɲ ŋ/ <m n N g>
/l j w/ <l y w>

/i u/ <i u>
/ɛ ɔ/ <e o>
/a/ <a>

/m n nˡ ɳ ɳˡ ŋ ŋˡ/
/m̥ʰ n̥ʰ n̥ˡʰ ɳ̊ʰ ɳ̊ˡʰ ŋ̊ʰ ŋ̊ˡʰ/
/p' t' t͡ɬ' ʈ' ʈ͡ꞎ' k' k͡ʟ̝̊'/
/pʰ t̼ʰ tʰ t͡ɬʰ ʈʰ ʈ͡ꞎʰ kʰ k͡ʟ̝̊ʰ k͡pʰ/
/p t̼ t t͡ɬ ʈ ʈ͡ꞎ k k͡ʟ̝̊ k͡p/
/b d d͡ɮ d͡z~d͡ʑ ɖ ɖ͡ɮ˞ g g͡ʟ̝/
/s s̬ʷ ɬ ʂ ꞎ x ʟ̝̊ xʷ h/
/z z̬ʷ ɮ ʐ ɮ˞ ɣ ʟ̝/
/l ɹʷ ɭ j ʟ w/
/i ɪˡ e ɜˡ a ɤ o ɯ/
/i: e: a: ʉᵝ:/

/t͡ɬʰek͡pʰɹʷaꞎɳ̊ʰɯn ʈʰe:koɭma xʷɜˡnˡap ɭmaʟ̝ad͡z tɤk'n̥ʰez̬ʷab kn̥ʰel k͡ʟ̝̊i:ʈʰwɤꞎ k'oɖ͡ɮ˞z p'etʰɹʷoŋnˡa | ɬmize: tɤkʰd͡ɮapŋi sʉᵝ:t͡ɬ'ɜˡpʰɪˡn̥ˡʰk͡ʟ̝̊ad͡z kn̥ʰelk͡p'xʷiʈam ɖa:kʰ ɹʷɜˡg͡ʟ̝eɮab negezd͡ʑihmaɳˡ p'ɤt̼ʟe ɳ̊ˡʰaɹʷbiŋˡo/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 503
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/m n nˡ ɳ ɳˡ ŋ ŋˡ/ ⟨m n nꞁ nr nrꞁ g gꞁ⟩
/m̥ʰ n̥ʰ n̥ˡʰ ɳ̊ʰ ɳ̊ˡʰ ŋ̊ʰ ŋ̊ˡʰ/ ⟨hm hn hnꞁ hnr hnrl hg hgl⟩
/p' t' t͡ɬ' ʈ' ʈ͡ꞎ' k' k͡ʟ̝̊'/ ⟨p◌́ t◌́ ƛ◌́ tr◌́ ƛr◌́ k◌́ kꞁ◌́⟩
/pʰ t̼ʰ tʰ t͡ɬʰ ʈʰ ʈ͡ꞎʰ kʰ k͡ʟ̝̊ʰ k͡pʰ/ ⟨ph ʇh th ƛh trh ƛrh kh kꞁh kph⟩
/p t̼ t t͡ɬ ʈ ʈ͡ꞎ k k͡ʟ̝̊ k͡p/ ⟨p ʇ t ƛ tr ƛr k kꞁ kp⟩
/b d d͡ɮ d͡z~d͡ʑ ɖ ɖ͡ɮ˞ g g͡ʟ̝/ ⟨b d λ j dr λ ᵷ ᵷꞁ⟩
/s s̬ʷ ɬ ʂ ꞎ x ʟ̝̊ xʷ h/ ⟨s ȿ ł sr łr ḳ ḳꞁ ʍ h⟩
/z z̬ʷ ɮ ʐ ɮ˞ ɣ ʟ̝/ ⟨z ɀ ƚ zr ƚ ᵹ ᵹꞁ⟩
/l ɹʷ ɭ j ʟ w/ ⟨l r lr y ꞁ w⟩
/i ɪˡ e ɜˡ a ɤ o ɯ/ ⟨i iꞁ e aꞁ æ a o v⟩
/i: e: a: ʉᵝ:/ ⟨i:␣ e:␣ æ:␣ v:␣⟩

/t͡ɬʰek͡pʰɹʷaꞎɳ̊ʰɯn ʈʰe:koɭma xʷɜˡnˡap ɭmaʟ̝ad͡z tɤk'n̥ʰez̬ʷab kn̥ʰel k͡ʟ̝̊i:ʈʰwɤꞎ k'oɖ͡ɮ˞z p'etʰɹʷoŋnˡa | ɬmize: tɤkʰd͡ɮapŋi sʉᵝ:t͡ɬ'ɜˡpʰɪˡn̥ˡʰk͡ʟ̝̊ad͡z kn̥ʰelk͡p'xʷiʈam ɖa:kʰ ɹʷɜˡg͡ʟ̝eɮab negezd͡ʑihmaɳˡ p'ɤt̼ʟe ɳ̊ˡʰaɹʷbiŋˡo/
⟨ƛhekphræłrhnrvn trhe: kolrmæ ʍaꞁnꞁæp lrmæᵹꞁæj takhńeɀæb khnel kꞁi: trhwałr kóλz péthrognꞁæ, łmize: takhλæpgi sv: ƛáꞁphiꞁhnlkꞁæj khnelkp´ʍitræm dræ: kh raꞁᵷꞁeƚæb neᵷezjihmagꞁ páʇꞁe hnrlærbiglo⟩

Next:
/m n ɲ ŋ/
/p pʰ b t tʰ d k kʰ ɡ/
/t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ d̠͡ʒ/
/f s z ʃ ʒ x ɣ ɦ/
/ʋ l j/
/ɾ/

/iː ɪ ʊ uː/
/e o/
/ɛː ɐ ɔː/
/äː/
/ɛɪ̯ ɔʊ̯/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9055
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ>
/p pʰ b t tʰ d k kʰ ɡ/ <p ph b t th d k kh g>
/t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ d̠͡ʒ/ <c ch j>
/f s z ʃ ʒ x ɣ ɦ/ <f s z š ž x q h>
/ʋ l j/ <v l y>
/ɾ/ <r>

/iː ɪ ʊ uː/ <ii i u uu>
/e o/ <e o>
/ɛː ɐ ɔː/ <ee a oo>
/äː/ <aa>

/ɛɪ̯ ɔʊ̯/ <ei ou>

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Ŋŋ Oo Pp Qq Rr Ss Šš Tt Uu Vv Xx Yy Zz Žž

Next:

/p t c k q/
/f s h/
/t͡s k͡x q͡χ/
/m n ŋ ɴ/
/l j/
/r/

/i ɨ u/
/e o/
/ɛ ɔ/
/a/
User avatar
GoshDiggityDangit
sinic
sinic
Posts: 259
Joined: 18 Dec 2018 21:27
Location: Misawa AFB, Aomori, Japan
Contact:

Re: Romanization game #2

Post by GoshDiggityDangit »

/p t c k q/ <p t c k q>
/f s h/ <f s h>
/t͡s k͡x q͡χ/ <ts kx qx>
/m n ŋ ɴ/ <m n ng nq>
/l j/ <l j>
/r/ <r>

/i ɨ u/ <i y u>
/e o/ <ei ou>
/ɛ ɔ/ <e o>
/a/ <a>

Next, please...

/t k/
/ⁿd ᵑg/
/n~ŋ/
/s h/
/l j/

/i u/
/e/
/a/

/◌̤ ◌̰/
/◌̋ ◌́ ◌̄ ◌̀/
"Coffee is an azimuthal polar map that you to map back to a sphere and then you can map it to any projection you desire."
http://catran.cailab.net/wordpress/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9055
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/t k/ <t k>
/ⁿd ᵑg/ <d g>
/n~ŋ/ <n>
/s h/ <s x>
/l j/ <l y>

/i u/ <i u>
/e/ <e>
/a/ <a>

/◌̤ ◌̰/ <Vh Vr>
/◌̋ ◌́ ◌̄ ◌̀/ <V̂ V́ V V̀>

Aa Áá Ââ Àà Dd Ee Éé Êê Èè Gg Hh Ii Íí Îî Ìì Kk Ll Nn Rr Ss Tt Uu Úú Ûû Ùù Xx Yy

Next:

/p b t d k g/
/f v s z h/
/m n ŋ/
/l ɫ j/

/i ɨ ʉ u/
/e o/
/ɛ ɔ/
/a/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 503
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d k g/ ⟨p b t d c q⟩
/f v s z h/ ⟨f v s z h⟩
/m n ŋ/ ⟨m n ṇ⟩
/l ɫ j/ ⟨l ḷ y⟩

/i ɨ ʉ u/ ⟨i ï ü u⟩
/e o/ ⟨é o⟩
/ɛ ɔ/ ⟨e a⟩
/a/ ⟨á⟩

Next:
/m nʲ nˠ/
/p b tʲ dʲ tˠ dˠ k̟ k/
/f sʲ zʲ sˠ zˠ x̟ ɣ˖ x ɣ/
/ʋ lʲ ɫ j/
/rʲ rˠ/

/i ɯ u/
/e ɤ o/
/ä/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9055
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m nʲ nˠ/ <m ň n>
/p b tʲ dʲ tˠ dˠ k̟ k/ <p b ť ď t d ǩ k>
/f sʲ zʲ sˠ zˠ x̟ ɣ˖ x ɣ/ <f š ž s z ȟ ǧ h g>
/ʋ lʲ ɫ j/ <v ľ l j>
/rʲ rˠ/ <ř r>

/i ɯ u/ <i y u>
/e ɤ o/ <e ë o>
/ä/ <a>

Aa Bb Dd Ďď Ee Ëë Ff Gg Ǧǧ Hh Ȟȟ Ii Jj Kk Ǩǩ Ll Ľľ Mm Nn Ňň Oo Pp Rr Řř Ss Šš Tt Ťť Uu Vv Yy Zz Žž

Next:

/p b t d k ʔ/
/f s x h/
/m n/
/l j w/
/r/

/i u/
/æ/
/a/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 503
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d k ʔ/ ⟨p b t d k ’⟩
/f s x h/ ⟨f s g h⟩
/m n/ ⟨m n⟩
/l j w/ ⟨l j v⟩
/r/ ⟨r⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/æ/ ⟨a⟩
/a/ ⟨ā⟩

Next:
Syllable structure: /(C)V/
/m n ŋ/
/p t k/
/f s h/
/l/
/ɾ/

/i~j iː u~w uː/
/e eː o oː/
/ä äː/
/Ṽ(ᴺC̬)/ when ⟨C⟩ is only /p t k f s h/

Example of /Ṽ(ᴺC̬)/:
/kä̃ː/ (in final word)
/utẽpä/ → [ʔutẽᵐbäʔ]
[ʔ] only as allophone if /ȻV/ and after final short vowel in each words
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
Post Reply