Don't make lemonade, take those lemons back! (Portal 2)

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
Post Reply
User avatar
Znex
roman
roman
Posts: 1066
Joined: 12 Aug 2013 14:05
Location: Australia

Don't make lemonade, take those lemons back! (Portal 2)

Post by Znex »

An older meme, but it still checks out.

:usa: English
When life gives you lemons, don't make lemonade, take those lemons back! Make life take those lemons back! Get mad! I don't want these damn lemons, what am I supposed to do with these?

Demand to see life's manager! Make life rue the day it thought it could give Cave Johnson lemons! Do you know who I am? I'm the man who's gonna burn your house down - with the lemons!

:con: Yorkish
Gin life gies ʒi narangʒer, giar ick narangʒeseave, teck tho narangʒer after! Get life til tecke tho narangʒer after! Kom wreithe! Ʒe giar'k wille thes demt narangʒer, hwat ait ʒe giare mi thesser?
/cɪn lɛi̯f cɪə̯ɕ‿jə ˈnarancər | car ɪk ˈnarancˌɕɛa̯f | tʰɛk θə ˈnarancər ˈaftər | cɛt lɛi̯f tʰɪ(l) tʰɛk θə ˈnarancər ˈaftər | kʰɒm wreːθ | jə ˈcarɪk wɪl θɪs tɛmt ˈnarancər | ʍat ɛa̯t jə car mɪt ˈθɛsər/
if life give-PRS.3 2PL orange-PL | PROH.AUX NEG orange_juice | take DEM.MID orange-PL back | make life DIR take DEM.MID orange-PL back | become angry | 1SG PRS.AUX-NEG want DEM.PROX damn orange-PL | what ought_to.PST 1SG do with DEM.PROX.PL
If life gives you oranges, don't make orange juice, take those oranges back! Get life to take those oranges back! Get mad! I don't want these damn oranges, what am I supposed to do with these?

Kaull til meite lifes stuirman! Get life til angre the daw at atsʒen thot om at gie til Houl Ʒohnsson narangʒer! Gis tha cenne hwae am ʒe? Ʒ'am the man at brenne tha hous neir mi the narangʒer!
/kʰɒːl tʰɪ(l) məi̯t lɛi̯fs ˈstʏərman | cɛt lɛi̯f tʰɪ(l) ˈankər ət.tɒː (ə) ətˈɕɛn θɒt ɒm ə cɪə̯ tʰɪ(l) hʊə̯l ˈjʊə̯nsɒn ˈnarancər | cɪs‿tə cçɛn ʍɛa̯ am jɪə̯ | jam t.man ə prɛn θə huːs nəi̯r mɪt ət.ˈnarancər/
demand DIR meet life=GEN supervisor | make life DIR regret DEF=day REL 3NSG.REFL think.PST about INF give to Houl_Johnsson orange-PL | PRS.AUX-2SG 2SG recognise who be.PRS.1SG 1SG | 1SG=be.PRS.1SG DEF=guy INF burn 2SG.POSS house down with DEF=orange-PL
Demand to see life's manager! Make life regret the day it thought about giving Cave Johnson oranges! Do you know who I am? I'm the man who's gonna burn your house down - with the oranges!
:eng: : [tick] | :grc: : [:|] | :chn: :isr: :wls: : [:S] | :deu: :ell: :rus: : [:x]
Conlangs: Hawntow, Yorkish, misc.
she/her
User avatar
Eivuhekoi
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 40
Joined: 10 May 2024 19:59

Re: Don't make lemonade, take those lemons back! (Portal 2)

Post by Eivuhekoi »

:con: Avát
Pitle, nelpäpi ut. etehämlet selpi fut nä hiu kelli ämlét. Selpi ngíte, loikuhi kel hiu! Ellehia! Ämlét kelli nepme ut hies fut! Selpinenü ut kel?!?
[ˈpit.le | ˈnel.pæ.ˌpi ˈut | ˈet.eh.ˌæm.let ˈsel.pi ˈfut ˈnæ ˈhiu̯ ˈkelːi ˈæm.leːt | ˈsel.pi ˈŋiː.te | ˈloi̯.ˌku.hi ˈkel ˈhiu̯ |ˈe.lːe.ˌhiɑ̯ | ˈæm.leːt ˈkelːi ˈnep.me ˈut ˈhie̯s ˈfut | ˈsel.pi.ˌne.ny ˈut ˈkel]

Code: Select all

Pitle
hear
 
nel<pä>pi  ut
<PROG>think 1SG

etehämlet selpi fut nä  hiu kelli äml -ét
juice   make not when get 2SG  fruit-PLU

Selpi ngíte
make that

loikuhi kel hiu
life  3PL take

Ellehi -a
be.angry-PROG

Äml -ét kelli nepme    ut hies fut
fruit-PLU 2SG  be.horrible 1SG want not

Selpinenü  ut kel
do.expected 1SG 3PL
Listen, I'm thinking. Don't make juice when you get fruit. Make it so, that life takes the fruit! I don't want your horrible fruit! What am I supposed to do to these?!?

Neníüffe loikuhi olha lapjä! Selpi ngíte, loikuhi elletíte kamnä nä hiel Keih Tanson nget ämlét! Mäfat ut?!? Kjut, nget kasapahä kelli selpifüt, ut! ------küol ämlét ut selpife.
['ne.ní.y.fːe ˈloi̯.ˌku.hi ˈol.hɑ ˈlɑ.pʲæ | ˈsel.pi ˈŋiː.te | ˈloi̯.ˌku.hi ˈe.lːe.ˌtiː.te ˈkɑm.næ ˈnæ ˈhie̯l kei̯h ˈtɑn.son ˈŋet ˈæm.leːt | ˈmæ.fɑt ˈut | ˈkʲut ˈŋet ˈkɑ.sɑ.pɑ.ˌhæ ˈke.lːi ˈsel.pi.ˌfyt ˈut | ˈkyo̯l ˈæm.leːt ˈut ˈsel.pi.ˌfe]

Code: Select all

Neníüffe loikuhi olha lapjä
leader  life  with talk

Selpi ngíte
make that

loikuhi elletíte kamnä nä  hiel Keih Tanson nget äml -ét
life  hate   time when give Cave Johnson 3SG fruit-PLU

Mäfat   ut
understand 1SG

Kjut  nget kasapahä kelli selpifüt ut
person 3SG home   2SG  break  1SG

küol äml -ét ut selpife.
and fruit-PLU 1SG use
Talk to life's leader! Make it so, that life hate's the time it gave Cave Johnson fruits! Do you understand me?!? I'm ther person who will destroy your home! ------- and I'll use the fruits!
Juttëlën möös kantasoomëlla! Itkettäpästik en hüvein...muuta kantasoonta epi olë juttëlëttu aikoihën.
:est: :ru-kr2: :ru-kr: :ru-ko: :liv: :fit: :sme: :fin: :vep:
she/her
:con: Hvednakpa
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 2105
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Don't make lemonade, take those lemons back! (Portal 2)

Post by Iyionaku »

:con: Yélian

Vigo cipon dasoʻi æ'vinquasé pès sat, cireyas lèmoneid, valitdasas van cipon! Ifvalitdasas æ'vinquasé van cipon! Ándegasbocas! Civabái van cipògoran, pe dirareyvain fecun cenʻit?
[ˈviːxɔ̈ ˈkiːpɔ̈n ˈdaːsɔ̈ʔɨ əˌviŋkɐˈseː pɛs sat, kɨˈɾeːʃɐs ˈlɛmɔ̈nɛɪ̯d, ˌvaːlɨˈdaːsɐʃ vɐn ˈkiːpɔ̈n | iˌvaːlɨˈdaːsɐʃ əˌviŋkɐˈseː vɐn ˈkiːpɔ̈n | ˌandəxɐsˈboːkɐʃ | kɨʋɐˈbaɪ̯ vɐn ˈkiːˌpɔ̈gɔ̈ɾɐn, pe dɨɾɐˈɾeʃvaɪ̯n ˈɸeːkʉn ˈkenʔɨt]
if lemon-PL give-INV.3PL DEF.CONC=life DAT 2SG.OBL, NEG-make-JUS.2SG lemonade, return-JUS.2SG DEM.PL lemon-PL | make-return-JUS.2SG DEF.CONC=life DEM lemon-PL | angry-become-JUS.2SG | NEG-VOL-have.1SG DEM.PL lemon-damned-PL, what COND-PROP-do-COND.1SG with 3PL.OBL
When life gives you lemons, don't make lemonade, take those lemons back! Make life take those lemons back! Get mad! I don't want these damn lemons, what am I supposed to do with these?

Selbarcas pi valas a'sarevor o'vinquasé! Ifcapas æ'vinquasé un'ilvat nat yityadaset cipon pès Cave Johnson! Barcai quinrei ya bai? Re vutret, re bai a'broya téviter rælickunet sao pilat - fecun cipon!
[səlˈbaɾkɐʃ pɨ ˈvaːlɐʃ ɐsɐˈɾeːʋɔ̈d̟ ɔ̈ˌʋiŋkɐˈseː | ɨˈkaːpɐʃ əˌviŋkɐˈseː ʉˈnilvɐt nɐt ɕɨt͡ʃɐˈdaːsət‿ˈiːpɔ̈n pɛs ˈkɛɪ̯ʋə ˈt͡ʃɔ̈nsɔ̈n | ˈbaɾkaɪ̯ ˈkinɾɛɪ̯ ʃa baɪ̯? re ˈvutɾət, re baɪ̯ ɐˈbroːʃɐ ˈteːʋɨtəd̟ ɾəlɨˈkuːnət saʊ̯ ˈpiːlɐt - ˈɸeːkʉn ˈkiːpɔ̈n]
demand-JUS.2SG that see-JUS.2SG DEF.ANIM=boss DEF.GEN=life | make-regret-JUS.2SG DEF.CONC=life DEF.INAN=day when PST-POT-give-3SG lemon-PL towards PROP PROP | ask-1SG know-2SG who COP.1SG? 1SG.REC INT, 1SG.REC COP.1SG DEF.ANIM=man REL.ANIM.MASC FUT-burn_down-3SG 2SG.POSS house - with lemon-PL
Demand to see life's manager! Make life rue the day it thought it could give Cave Johnson lemons! Do you know who I am? I'm the man who's gonna burn your house down - with the lemons!
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.
Post Reply